14.03.2012

Fernando X. Donayre

Portfólio manažér

INCA Investments, LLC

Latinská Amerika je ideálnou  investičnou príležitosťou s regionálnymi trhmi pripravenými dosahovať lepší výkon a lokálnymi ekonomikami, ktoré dokazujú svoju odolnosť v ťažkej globálno-ekonomickej situácii. Investorom, ktorý sa zaujímajú o akciové a dlhopisové trhy Latinskej Ameriky ponúka fond WIOF Latin American Performance Fund prístup do regiónu, kde demografia, ekonomická sila a rýchlo sa rozvíjajúca stredná trieda stimulujú rýchly rast spotreby a atraktívne investičné prostredie.

 

RAST A PRÍLEŽITOSTI

Atraktívnosť Latinskej Ameriky v očiach investorov v posledných rokoch značne vzrástla. Politická stabilita a ortodoxné ekonomické politiky vyústili do výrazného rastu, ktorý vytvára nové príležitosti pre regionálne spoločnosti a zvyšuje podiel strednej triedy a jej blahobyt. Stredná trieda tvorí viac ako 50% populácie v hlavných krajinách Latinskej Ameriky z čoho budú najviac profitovať spoločnosti orientované na spotrebu, keďže stále narastá príjem na hlavu a kúpna sila stredných príjmových skupín.

Zvýšená kúpna sila obyvateľov Latinskej Ameriky tiež oživila domáci spotrebiteľský dopyt, zvýšila dopyt po úveroch a podporila rozvoj a investičné príležitosti vo finančných službách. Pre investorov môže byť ďalšou výhodou odolnosť regiónu pri porovnaní s inými, vo väčšej miere exportne založenými ekonomikami, ktoré trpia pri súčasnom globálnom poklese.

 

Región nie je závislý na exporte do Európy, keďže export Latinskej  Ameriky je diverzifikovaný geograficky. Ich najdôležitejšie ekonomiky poháňajú skôr domáce trhy ako export, čo znamená, že zdravie ekonomík regiónu je relatívne chránené voči externým faktorom. Tiež to však vytvára možnosť zvýšiť svoju hodnotu, keďže sa investície môžu zamerať na prevládajúci faktor v ekonomikách krajín, t.j. ich domáce trhy a nie na sledovanie akciových indexov Latinskej Ameriky, v ktorých dominujú komoditné spoločnosti ovplyvnené najmä externými a nie regionálnymi faktormi.

 

Latinská Amerika takisto predstavuje atraktívnu investičnú príležitosť vzhľadom na svoju ekonomickú silu v porovnaní s rozvinutým svetom:

  • Má značne nižšie úrovne verejného a súkromného dlhu a vysoko kapitalizovaný bankový sektor, ktorý vlastní veľmi malé množstvo európskych dlhopisov. Najdôležitejším faktorom sú úrovne rastu regiónu, ktoré sú značne vyššie ako v rozvinutom svete.
  • Úrovne rastu HDP v EÚ a v USA sa v tomto roku odhadujú na 1,5% a 1,1%. Podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) dosiahnu najdôležitejšie ekonomiky Latinskej Ameriky dvoj- až trojnásobne vyššiu úroveň.
  • Priaznivá demografická situácia bude tiež poháňať ekonomický rast regiónu. Regionálny baby boom počas 90-tych rokov tiež garantuje, že v nadchádzajúcich rokoch budú tvoriť vysoké percento populácie spotrebitelia v pracovnom veku s nadpriemernou kúpnou silou.

 

Analýza populácie Latinskej Ameriky


Zdroj: CEPAL

Poznámky: Key consumption years – Kľúčové vekové skupiny pre spotrebu; Age groups – Vekové skupiny.

POZITÍVNE FUNDAMENTY

Všetky kľúčové krajiny fondu vykazujú dobré fundamenty a investičný potenciál:

  • Brazília sa nedávno stala šiestou najväčšou ekonomikou sveta.
  • Mexiko má zlepšujúcu sa ekonomiku a najviac podhodnotenú menu v Latinskej Amerike. Jeho blízkosť a úzke ekonomické väzby na USA znamenajú pre Mexiko dlhodobú konkurenčnú výhodu. Mexické spoločnosti sú atraktívne pre ich priaznivý dlhodobý výhľad a rozumné zhodnotenia.
  • Predpokladaný viac ako 5%-ný ekonomický rast Peru do roku 2015 robí z tejto krajiny jednu z najsľubnejších ekonomík v Latinskej Amerike.
  • Očakáva sa, že Chile bude najlepšie riadenou ekonomikou v Latinskej Amerike v nadchádzajúcom období.

 

VYUŽITIE VÝHOD

Manažér fondu riadi fond takým spôsobom, aby maximálne využil príležitosti, ktoré región ponúka. Investičné rozhodnutia manažéra fondu sú založené na skúmaní fundamentov využívajúcom princíp zdola nahor(bottom-up), ktorý sa zameriava skôr na spoločnosti ako na krajiny. Akcie sa vyberajú zo spoločností so silným obchodným zastúpením. Dlhodobý investičný horizont sa využíva na získanie výhody voči investorom, ktorí sú zameraní na krátkodobé investovanie a sú rozšírení v latinsko-americkej investičnej sfére. Uprednostňujú sa spoločnosti s podpriemerným ale primeraným zhodnotením, na získanie  optimálnej pravdepodobnosti prinášať pozitívne investičné scenáre vzhľadom na pomer rizika a výnosu.

 

VÝHĽAD

Na začiatku tohto roku dosahovali indexy Latinskej Ameriky vysokú výkonnosť, keďže investori opätovne obracali svoju pozornosť na dobré fundamenty a sľubné vyhliadky ekonomík a spoločností z regiónu Latinskej Ameriky. Investori si v súčasnosti uvedomujú, že mnoho akciových titulov Latinskej Ameriky sa minulý rok predávalo pod cenu, vzhľadom na nesúlad medzi cenami akcií a ich zhodnotením ako aj paniku na trhoch. Táto situácia  sa udiala aj počas poslednej globálnej krízy: investori predávali akcie Latinskej Ameriky vo väčšej miere ako akcie z rozvinutého sveta, ale ako náhle prišlo k zotaveniu v roku 2009, regionálne akcie prudko vzrástli. Dnešná situácia je podobná. Tento stav, v kombinácii so základnou silou regionálnych ekonomík a ich pružnosťou, ktoré sme naznačili vyššie, znamená, že akcie Latinskej Ameriky majú veľmi dobré predpoklady pokračovať vo veľmi dobrom raste, najmä ak dôvera globálnych investorov bude aj naďalej taká silná ako tomu bolo v tomto roku. Počas tohto obdobia bude tiež mimoriadne priaznivé zameranie fondu na hodnotové investovanie (value investing), keďže investori budú brať v úvahu fundamentálen ukazovatele spoločností a  výhľad na silný rast v regióne.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Fond riadia investiční špecialisti zo spoločnosti INCA Investments LLC zameraný na región Latinskej Ameriky. Znalosť prostredia a skúsenosti zo strany spoločnosti INCA umožňujú nájsť hodnotu v spoločnostiach, ktoré iné spoločnosti prehliadajú a odhaliť investičnú potenciál v krajinách (vrátane Peru, Kolumbie a Panamy), ktorým manažéri, ktorí sa na ne nešpecializujú,  často nevenujú dostatočnú pozornosť.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.