13.04.2012

Elchin Jafarov

Portfolio manažer

Citadele Asset Management

 

Rusko a SNS je investičním regionem, který není možné ignorovat. Jedná se o obrovskou zásobárnu komodit, region s obrovským domácím trhem, země s obrovským minerálním bohatstvím a silnými hospodářskými základy. Fond WIOF Russa and CIS Performance Fund nabízí investorům přístup k rozsáhlému potenciálu tohoto regionu prostřednictvím investic do akcií a akcií příbuzných cenných papírů s možností profitovat na růstu v Rusku, Ukrajině a Střední Asii.

 

MOTIVACE PRO BUDOUCNOST

Příznivý vývoj na trzích s komoditami v kombinaci se značnou likviditou dodali Rusku a SNS silný impuls směrem do budoucnosti. Hnací motory regionu – Rusko, Kazachstán a Ukrajina – mají stabilní makroekonomickou situaci a lokální trhy nabízí investorům výjimečnou hodnotu:

 

  • Například ruský akciový trh je na základě konvenčních způsobů hodnocení všech rychle rostoucích trhů jedním z nejlevnějších.
  • Na Ukrajině patřil růst akciového trhu za uplynulé desetiletí mezi nejvyšší na světě.

 

Region je také čistým vývozcem zdrojů energie a jedním z největších exportérů zemědělských produktů na světě. Nachází se v lepším fiskálním stavu než mnoho rozvinutých zemí, jelikož dluhové zatížení veřejných financí je v zemích tohoto regionu (jako procento z HDP) pod průměrem EU. Přitom cash-flow plynoucí z exportu komodit nadále pohání vnitřní růst a poptávku, čímž vytváří rychlý růst a nabízí silný potenciál pro sektory, které se orientují na spotřebitele.

 

ENERGIE A DALŠÍ SEKTORY

Největší investiční příležitosti v rámci regionu se nacházejí v energetickém sektoru. Rusko a SNS je celosvětový energetický gigant. Rusko je největší producent ropy na světě a má největší prokázané rezervy na světě. Zároveň má druhé největší rezervy uhlí na naší planetě. Stejně jako Kazachstán patří mezi země s největšími prokazatelnými zásobami plynu, ropy a uhlí. Například ropné naleziště Kašagan, kde se začne těžit pravděpodobně tento rok, patří mezi největší naleziště ropy za posledních 30 let. Uhlovodíková paliva jsou jedním z klíčových motorů růstu regionu z hlediska domácí poptávky, rozvoje infrastruktury, finanční nezávislosti a stability, a proto představuje energetický sektor nejzajímavější investiční příležitosti v rámci tohoto regionu.

 

Možnosti regionu nejsou však pouze o ropě, plynu a uhlí. Bohatství v jiných komoditách podtrhuje jeho investiční potenciál.

  • Samotné Rusko má více než 500 mld. USD finančních mezinárodních rezerv (zahraniční měny a zlato).
  • V Kazachstánu najdete více než 90 % prvků z periodické soustavy. Je světovou  jednotkou v produkci uranu, tedy prvky, jehož poptávka bude rychle růst, jelikož např. Čína bude nadále rozšiřovat výrobu jaderné energie.
  • Region patří mezi přední světové výrobce a exportéry diamantů, železné rudy, oceli, niklu, platinu, chrómu, zinku, olova a mnoha dalších komodit, po kterých neustále roste poptávka ve světě.
  • Oblast Tien Shan ve střední Asii je druhou největší oblastí na světě, kde se těží zlato.

 

SILNÁ POZICE

Region, jako rozvíjející se trh, nabízí přirozený potenciál pro investory. Země SNS stále ekonomicky zaostávají za porovnatelnými evropskými zeměmi, což dává značný prostor pro další růst. Další fundamenty regionu podtrhují jeho atraktivnost pro investory. Předpokládaný ekonomický růst je lepší než projekce pro rozvinuté země, zatímco politické prostředí, které bylo během uplynulých let důležitým rizikovým faktorem, se stabilizuje. Jelikož jde region neustále kupředu, budou zapotřebí další investice. Události, jakými jsou zimní olympijské hry v roce 2014 a mistrovství světa ve fotbale v roce 2012 (obě se konají v Rusku), se projeví v dalším růstu investic do infrastruktury. Masivní investice do infrastruktury se předpokládají v rámci celého regionu, protože země nadále pokračují v rozvoji a modernizaci. Navíc Rusko a země SNS tvoří jeden z největších spotřebitelských trhů světa: samotné Rusko je největším spotřebitelským trhem Evropy a celková populace regionu dosahuje 260 miliónu obyvatel. Nedávný vstup Ruska do Světové obchodní organizace (WTO) je dalším dobrým signálem pro ekonomické a investiční prostředí. Odhaduje se, že členství pomůže každoročně výrazně oživit ruskou ekonomiku desítkami miliard USD. Členství by mělo zlepšit i podnikatelské prostředí legislativními a regulačními změnami, které zjednoduší zahraniční investice. Příkladem může být zavedení větší ochrany minoritních akcionářů.

 

VÝHLED

Ačkoliv byl rok 2011 bídným z pohledu akciových trhů po celém světě, začátek roku 2012 přinesl mnohem větší povzbuzení. Globální trhy se zotavily a trhy zemí SNS je následovaly. Rusko a střední Asie si vedou mimořádně dobře. Ukrajinské trhy významně vzrostly, protože zahraniční investoři nalili do regionu značný objem investic, tudíž vzrostla úroveň likvidity. Fond z toho profitoval a na začátku roku zaznamenal zisky. Dále se očekává příliv finančních toků zpět do regionu, po tom, co se uskutečnily prezidentské volby. Ke konci roku 2011 a začátkem roku 2012 totiž unikal z Ruska značný kapitál, jako reakce na politické riziko spojené s volbami. Jelikož je již po volbách a výsledky jsou známé, očekává se příliv tohoto kapitálu.

INVESTIČNÍ MANAŽER

Fond řídí jeden z největších správců aktiv v pobaltském regionu, společnost Citadele Asset Management (Citadele AM). Citadele AM je správcem aktiv lotyšské Citadele banky, jedné z vedoucích finančních skupin v pobaltském regionu spravující aktiva v hodnotě více než 2 mld. EUR. Citadele AM je největší investiční společností v daném regionu a prostřednictvím svých poboček působí v Litvě, Rusku a na Ukrajině.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.