01.06.2012

Costas Mesaritis

Portfólio manažér

Piraeus Bank (Cyprus) Ltd.

 

Rozloženie rizika a diverzifikácia sú dva základné princípy úspešného dlhodobého investovania. Ak spojíme tieto dva princípy s príležitosťami na medzinárodných trhoch, skvelou alokáciou aktív a riadením fondu, potom  fond WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio vytvára veľmi atraktívnu investičnú príležitosť.

PREHĽAD

Fond ponúka investorom príležitosť maximalizovať dlhodobý kapitálový rast vzhľadom na volatilitu počas stanoveného obdobia. Investuje na globálnych akciových a dlhopisových trhoch s cieľom dlhodobého kapitálového rastu v mene euro. Investície sa realizujú prostredníctvom starostlivo vyberaných skupín podfondov so zameraním sa na trhy, regióny a sektory po celom svete.

 

SKUTOČNÉ VÝHODY

Fond má určité vlastnosti, ktoré z neho robia atraktívnu investičnú ponuku:

 

  • Investuje do globálnych rýchlo sa rozvíjajúcich trhov, od ktorých sa očakáva, že  budú lídrami ekonomického oživenia, a ktoré majú potenciál vysokého rastu.
  • Diverzifikácia sa netýka iba krajín a regiónov, ale aj prístupu k odborným poznatkom o miestnych pomeroch prostredníctvom správcov fondu. Správcovia podkladových fondov  majú prístup k lokálnym informáciám a spoločenskému a politickému vývoju v regióne príslušných trhov.
  • Ide o vyváženú investičnú príležitosť s primeranou úrovňou investičného rizika a potenciálom rastu.
  • Aktívne riadená volatilita poskytuje stabilný rizikový profil počas určeného obdobia.

 

RIADENÁ VOLATILITA

Jedným z kľúčových prvkov fondu a jeho výkonnosti je proces riadenia volatility, ktorý zabezpečuje jej udržiavanie na relatívne nízkej úrovni. Cieľom fondu je udržať trojročnú volatilitu na úrovni medzi 9% a 11% za rok, pričom na to využíva špeciálny proces alokácie investícií.

Tento model alokácie aktív je založený na 30-dňovej a 250-dňovej volatilite fondu. Využíva pri tom hodnotiaci model, ktorý zahŕňa ekonomické údaje a predpovede, trhové pomerové ukazovatele, ako aj kvalitu správcov podkladových aktív, ktorý pokrývajú jednotlivé krajiny alebo región. Monitorovanie volatility a podkladových aktív umožňuje optimálne prerozdelenie medzi akcie, dlhopisy, majetok a hotovosť. Hodnotiaci model, ktorý zahŕňa predpovede dvojročného reálneho rastu HDP, ukazovatel PE (pomer trhovej ceny akcie k čistému zisku spoločnosti po zdanení), ukazovateľ PB (pomer trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote spoločnosti) a údaje o riadení podkladových fondov jednotlivými správcami , sa tiež využívajú na stanovenie rozsahu alokácie. Volatilita sa denne monitoruje a udržiava v rámci stanovených hraníc. Ak sa však pohybuje pod alebo nad stanovený limit, nasleduje prerozdelenie medzi triedami aktív.

 

VYUŽÍVANIE LOKÁLNYCH SKÚSENOSTI

Správcovia podkladových fondov v rámci portfólia sú miestni ľudia s veľmi dobrou znalosťou histórie svojho regiónu, kultúry a histórie konkrétnych firiem. Majú prístup k lokálnym informáciám, manažmentu firiem a k spoločenskému a politickému vývoju na príslušných trhoch, čo im umožňuje získať výhodu pri využívaní rozvoja, lokálnych správ, špekulácií na trhu a akýchkoľvek trendov v spoločnosti. Správcovia majú ideálnu pozíciu na to, aby zhodnotili politickú stabilitu svojho regiónu, čo je jedným z najdôležitejších rizikových faktorov na rýchlo sa rozvíjajúcich a hraničných trhoch.

 

 

VÝHĽAD

Pre fond sú samozrejme rozhodujúce podmienky a výkonnosť svetových trhov. Výkonnosť trhu bola v tomto roku kombináciou nálady investorov a firemných a ekonomických fundamentov. Fundamenty mali významný vplyv hlavne v roku 2011, avšak nálada investorov bola negatívna pre neistotu spojenú dlhovou krízou v Európe. Rýchlo sa rozvíjajúce akciové trhy by mali mať v roku 2012 celkovo lepšiu výkonnosť ako mali v roku 2011. Afrika bude pravdepodobne patriť medzi rýchlo rastúce regióny s najlepšou výkonnosťou. Po návrate Vladimíra Putina do prezidentského úradu s plánmi oživiť ruskú ekonomiku nebude ani veľmi dobrá výkonnosť Ruska žiadnym prekvapením. Na rozdiel od minulého roku by mali mať akcie v roku 2012 vyššiu výkonnosť ako dlhopisy. Podiel dlhopisovej zložky fondu však prináša pridanú hodnotu, pretože redukuje  volatilitu a ďalej znižuje celkové riziko zvyšovaním diverzifikácie. Tieto výhody prevažujú nad možnosťou zníženej výkonnosti trhu s dlhopismi v roku 2012. Na trhu však pretrvávajú určité dôvody na obavu. Vážnou potenciálnou hrozbou pre stav hlavných ekonomík sú zvyšujúce sa ceny ropy. Akýkoľvek konflikt na strednom Východe, najmä však medzi Iránom a USA, by mohol vytlačiť cenu ropy prudko nahor, prípadne vážne potlačiť ekonomický rast vo viacerých krajinách. Narastajúca neistota ohľadom situácie okolo dlhu eurozóny a potenciálne spomalenie rastu regiónu by tiež mohlo ovplyvniť výkonnosť akcií v najbližšom období.

 

SPRÁVCA FONDU

Fond spravuje Piraeus Bank (Cyprus) Ltd, ktorá je pobočkou skupiny Piraeus Bank Group so sídlom v Aténach. Piraeus Bank (Cyprus) poskytuje kompletné služby pre retailových ako aj korporátnych klientov, medzinárodné bankovníctvo, wealth manažment a správu aktív. Útvar investičného manažmentu tvorí kvalifikovaný a skúsený personál a zameriava sa na regionálne trhy vrátane Grécka a Cypru. Piraeus Bank Group má okrem Grécka pobočky v 9 krajinách, vrátane Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Srbska, Egyptu, Albánska a Cypru ale aj v Londýne a New Yorku.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Strategy Portfolios (“WSP”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WSP je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WSP a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WSP by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WSP a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WSP vhodnou investíciou.