29.06.2012


Sebastien Legoff

Portfólio manažér

Delubac Asset Management

Fond WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio využíva diverzifikáciu na globálnych trhoch, v rámci tried aktív a ponúka tak vyváženú investičnú príležitosť a aktívne riadenú volatilitu. Je prispôsobený na to, aby dokázal naplniť potreby neskúseného investora ako aj investorov s rokmi skúseností na kapitálových trhoch.

 

PREHĽAD

Fond má štruktúru fondu fondov a umožňuje investorom investovať podľa úrovne tolerancie rizika a na základe investičných cieľov. Investuje minimálne 75% svojich čistých aktív do podielových fondov, ktoré investujú  do akcií a akciám príbuzných cenných papierov, pričom jeho cieľom je dosiahnutie trojročnej historickej volatility medzi 15% a 21%. Portfólio zahŕňa viac ako 20 rôznych investičných fondov diverzifikovaných po celom svete na rozvinutých, rýchlorastúcich a hraničných trhoch. Investície portfólia sa sústreďujú na globálne akciové a dlhopisové trhy a zameriavajú sa maximalizáciu dlhodobého kapitálového rastu v EUR.

 

SILNOU STRÁNKOU JE RÔZNORODOSŤ

Existuje viacero kľúčových výhod, ktoré fond poskytuje:

 

  • Atraktívny rastový potenciál, ktorý poháňa mix aktív z rozvinutých, rozvíjajúcich sa a hraničných trhov.
  • Investičný rizikový profil sa udržiava aktívne riadenou volatilitou.
  • Významná časť investícií portfólia sa alokuje na rozvíjajúcich sa trhoch s rastovým potenciálom, od ktorých sa očakáva, že budú ťahať globálne oživenie.
  • Globálna diverzifikácia v rámci rôznych tried aktív.

 

 

VÝHODY RÔZNORODOSTI

Rôznorodosť fondu je jednou z jeho kľúčových vlastností  a jeho diverzifikácia v rámci sektorov a krajín zostáva tou najdôležitejšou výhodou. Globálny investičný záber fondu znamená, že správca fondu môže vytvárať široko diverzifikované portfólio. Ak má teda jeden sektor alebo trh v určitej oblasti sveta nižšiu výkonnosť, alokácia do v iných častiach sveta alebo sektoroch vyváži tento negatívny efekt. Ako fond fondov ponúka prístup k lokálnym informáciám prostredníctvom diverzifikácie v rámci rôznych správcov. Väčšina malých investorov nemá prístup k lokálnym správcom fondov, ktorí pôsobia na rozvíjajúcich sa trhoch. Lokálne informácie sú životne dôležité pri investovaní v regiónoch, kde je prístup k poznatkom pre cudzích investorov obmedzený. Na rozdiel od rozvinutých trhov, kde sú poznatky vo všeobecnosti bežne dostupné pre každého, tento stav platí predovšetkým na mnohých rýchlo rastúcich trhoch. Okrem toho fondy fondov ponúkajú investorovi správcovskú diverzifikáciu, čím sa minimalizuje celkové podstúpené riziko.

 

KOMPLEXNÝ INVESTIČNÝ MANAŽMENT

Investičný proces manažéra fondu zahŕňa komplexný mechanizmus výberu fondu a alokácie aktív. Proces triedenia, pri ktorom sa na začiatku sledujú desaťtisíce fondov, umožňuje manažérovi fondu vybrať 100 nadpriemerných fondov. Tie sa potom skúmajú použitím kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy a po nich nasleduje ďalšie vyhodnotenie perspektívy návratnosti a diverzifikácie podielov ešte pred tým, ako príde k výberu fondu.  Tento proces sa kombinuje s procesom alokácie aktív, ktorý využíva prístup zhora nadol (top-down) a zdola nahor (bottom-up) spolu s hodnotením strategickej a taktickej alokácie do fondov v užšom výbere.  Definitívne vytvorené portfólio sa monitoruje na dennej báze.

 

 

VÝHĽAD

Pre fond sú samozrejme rozhodujúce podmienky a výkonnosť svetových trhov. Makroekonomické údaje z USA sú vo všeobecnosti pozitívne a zdá sa, že ekonomika bude rásť. Nárast preukázali predovšetkým údaje o spotrebiteľoch. Rýchlo sa rozvíjajúce a rastúce trhy by tiež mali pokračovať počas roku v tomto trende, vďaka miernym zhodnoteniam a dobrej perspektíve rastu. Napriek slabnúcej výrobnej aktivite v Číne pre pokles dopytu na najväčších exportných trhoch krajiny, zostávajú ekonomické podmienky priaznivé vo väčšine krajín ázijsko-pacifického regiónu. Je však treba povedať, že volatilita pravdepodobne zostane výraznou charakteristikou na trhu, keďže sa investori aj naďalej zameriavajú na situáciu v Európe.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Investičným manažérom fondu je spoločnosť Delubac Asset Management, oceňovaný správca aktív spoločnosti Banque Delubac & Cie, francúzskej nezávislej súkromnej banky, ktorá bola založená v roku 1924. Správca portfólia sa od svojho vzniku špecializoval na výber fondov (multi manažment) a alokáciu aktív. Spoločnosť ponúka svojim klientom služby riadenia portfólia na základe voľného uváženia a kolektívne investičné nástroje. Pod hlavičkou značky s rastúcou povesťou rozvinula spoločnosť Delubac Asset Management pozoruhodným spôsobom svoje unikátne odborné znalosti o fondoch fondov na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Performance Portfolios (“WPP”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WPP je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WPP a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WPP by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WPP a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WPP vhodnou investíciou.