30.07.2012

Ian Lancaster

Portfolio manažer

Reliance Asset Management (Malaysia) Snd. Bdh.

 

Pro některé investory může etika sehrát při výběru investice důležitější úlohu než cokoliv jiného. Fond WSF Reliance Global Shariah Growth Fund, který dosáhl za rok 2011 nejvyšší výkonnosti z islámských globálních akciových fondů, umožňuje investorům uspokojit jejich etické požadavky a získat finanční odměnu, stejně jako nabídnout výhody z přístupu ke globálním trhům a investičnímu sektoru, který v posledních letech dramaticky rostl.


NARŮSTAJÍCÍ TRH

Jelikož globální islámský finanční sektor roste exponenciálně, fondy řízené v souladu s islámských právem Shariah, které mají zákaz investovat do oblastí považovaných za spekulativní nebo nespravedlivé (podle práva Shariah), se v posledních letech stávají oblíbenými u čím dál více investorů. Podle odhadů firem s ročním obratem 1 bil. USD působících v tomto odvětví, dosahovalo tempo růstu globálních islámských financí 15 – 20 % ročně, a očekává se, že na této úrovni zůstane nejbližší desetiletí.

 

Přestože se Shariah fondy řídí principy islámu a islámského práva, jejich rostoucí popularita se neomezuje pouze na muslimy.

  • Například v Malajsii se odhaduje, že více než tři čtvrtiny investičních produktů řízených v souladu s islámským právem mají ve vlastnictví lidé, kteří nevyznávají muslimské náboženství.
  • Touha využít tento rostoucí zájem a přitáhnout zahraniční investory se projevila v úsilí vlád zemí na Středním Východě, které předkládají nová nařízení pro islámské fondy.
  • Produkty v souladu s islámským právem Shariah je možné  seskupit s jinými etickými investičními produkty, jako jsou například ty, které podporují čistou energii a chrání globální životní prostředí. Tyto etické pozitivní produkty získávají na popularitě, jelikož si široká veřejnost stále více uvědomuje zodpovědnost v investování.

 

Ian Lancaster, portfolio manažer fondu WSF Reliance Global Shariah Growth Fund, vysvětluje: „Investování v souladu s islámským právem Shariah není pouze pro muslimy. Je vhodné pro jakéhokoliv investora se silnými sociálními mravními principy, tj. nechce investovat do alkoholu, hazardních her nebo tabákového průmyslu, pohlíží skepticky na přidanou hodnotu pro společnost ze strany konvenčního bankovního systému, a který chce investovat do společností s konzervativním financováním a nízkými úrovněmi dluhu.

 

„Akcie podniků fungujících v souladu s islámským právem Shariah nabízejí přístup do světa finančně konzervativních společností, které v minulosti poskytovali dobrou návratnost investice s relativně nízkou úrovní volatility. Tyto atributy mají, zejména v současném ekonomickém klimatu, potenciál rozšířit portfolio kteréhokoliv investora.

 

SVĚTOVÝ LÍDR

Nejen narůstající velikost islámského finančního trhu dělá investici do fondu Reliance Global Shariah Growth tak atraktivní. Fond opakovaně prokázal, že není lídrem pouze ve své třídě, ale i mezi neislámskými globálními akciovými fondy. Podle mezinárodní ratingové agentury pro podílové fondy Morningstar se fond stal islámským akciovým fondem s nejlepší výkonností v roce 2011. Zároveň dosáhl vynikající výkonnosti od začátku roku 2012 (k 31.05.2012), kdy překonal 98 % globálních akciových fondů. Svoje vrcholné postavení potvrzuje i výkonností od vzniku fondu (spread necelých dvou let), když se zařadil mezi nejlepší 2 % fondů investujících podle práva Shariah v kategorii Islamic Global Equity společnosti Morningstar.

 

DŮVĚRA V COGNITION

Fond vybírá akcie v souladu s islámským právem Shariah pomocí systému „Cognition“ – dynamického multifaktorového procesu screeningu akcií, který byl vyvinutý společností Reliance. Cognition systematicky zkoumá tisícovky údajových položek v investičním spektru fondu a identifikuje společnosti s takovými charakteristikami, které poskytují potenciál překonávat standardní výkonnost. Proces zahrnuje následující fáze:

 

  • Faktorová analýza identifikuje, které základní faktory pracují nejlépe pro každý sektor podle ekonomických regionů (Kanada, USA, UK, kontinentální Evropa, Japonsko, Asie kromě Japonska)
  • Dynamické váhy naklánějí model směrem k nejefektivnějším investičním „stylům“.
  • Hodnocení akcií se transformuje do alokace portfolia pomocí optimalizačního softwaru, který zajišťuje efektivní diverzifikaci napříč sektory a zeměmi.
  • V každé etapě procesu se vykonává kvalitativní dohled pro dosažení optimálních výsledků.

 

GLOBÁLNÍ ASPEKTY

Podstata fondu bere v úvahu klíčová témata pro dnešního investora. Produktové a kapitálové trhy se stále více globalizují a očekává se, že tento trend bude v nejbližších letech pokračovat. Dopad globálních problémů (technologie, outsourcing, změny v životním prostředí, atd.) se stal důležitějším dokonce i pro společnosti, které podnikají v tradičních regionálních odvětvích. Investoři musí proto zvažovat mezinárodní trendy a zhodnocení akcií, když posuzují investiční příležitosti. Není to samozřejmě jednoduchá úloha, ale je to úloha ideální právě pro systém Cognition, který je schopný souběžně analyzovat množství geografických regionů a tržních segmentů. Investování v rámci produktů, které jsou v souladu s islámským právem Shariah nabízí investorům přístup k finančně konzervativnější oblasti. Pokud chtějí společnosti splnit podmínky pro zařazení do indexu Shariah, musí podstoupit screening účetnictví, který zkoumá míru zadlužení jednotlivých společností a odstraňuje ty s vysokou úrovní finančního zadlužení. Investiční manažer to považuje za citlivý počáteční bod pro investice do akcií bez ohledu na převládající ekonomické prostředí.

VÝHLED

Krize v eurozóně byla klíčovou hnací silou na světových trzích za posledních několik měsíců, a zůstane to tak dokud se nevyřeší problémy s dluhem Evropy ke spokojenosti trhů. Obavy o zdraví čínské ekonomiky, které se nedávno objevili po zveřejnění znepokojujících údajů, ovlivní i globální nálady. Ekonomické údaje USA jsou v poslední době pozitivnější a další signály udržitelného uzdravení by měli poskytnout investorům určitý optimismus. Fond je ale nastaven unikátním způsobem, a vzhledem k podstatě expertně-systémového investičního procesu se dokáže vyrovnat s různými směry globální ekonomiky. Investiční manažer se nesnaží trh překonat tím, že bude preferovat sektory nebo měny, ale spíše pochopením převládajícího ekonomického prostředí v různých regionech ve světě. Obchoduje se proto za účelem přeskupení portfolia směrem k dominantní investičním tématům, kterou je preference akcií nabízejících finanční sílu na dobré úrovni.

 

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Fond nabízí i manažerské dovednosti jedné z největších asijských správcovských společnosti se silnými zkušenostmi se správou islámských aktiv. Společnost Reliance Asset Management (Malaysia) Sdn. Bhd. (RAMMy) je pobočkou největší správcovské společnosti v Indii, společnosti Reliance Capital Asset Management Limited (RCAML).

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídku na koupi nebo úpis akcií žádneho z pod-fondů World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) nebo reklamu a propagaci v krajinách, ve kterých jsou pod-fondy WSF registrovány na prodej. Argyll Investment Services Limited a WSF jsou registrovány a mají licenci od Guernsey Financial Services Commission podle zákona o ochraně investorů (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registrační číslo společnosti je: 51802. Společnost WSF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Všechny dokumenty potřebné k uskutečnení investice, včetně Dokumentů souvisejících s fondem jsou dostupné a je možné je získat prostřednictvím společnosti Argyll Investment Services Limited nebo ze stránky www.wsffunds.com. Před investováním do jakéhokoli pod-fondu WSF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WSF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a Offering Memorandum a příslušný Doplněk, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WSF vhodnou investicí.