17.09.2012

Andris Kotans

Portfolio Manager

Citadele Asset Management

 

Jelikož fond WIOF Global Emerging Markets Bond Fund investuje na trzích s dluhopisy po celém světě, je investorům nabídnuta možnost využít výhody velkého potenciálu rychle se rozvíjejících trhů a příležitost investovat do kompletního sortimentu státních a korporátních dluhopisů v tvrdé i místní měně.

 

PŘEHLED

Fond nabízí přístup k dluhopisům na globálních, rychle se rozvíjejících trzích – státní a korporátní dluhopisy v tvrdé měně, stejně jako dluhopisy v lokálních měnách v Evropě, Asii, Africe, Středním Východě a Jižní Americe. Cílem fondu je maximalizace celkové návratnosti investice, a proto je ideální pro investory, kteří se zajímají o specializované kapitálové trhy, a kteří si uvědomují možnosti a rizika spojená s investováním na těchto trzích.

 

 

GLOBÁLNÍ DIVERZIFIKACE

Globální povaha fondu umožňuje investorům využít výhody pozitivních vlastností různých regionů rychle se rozvíjejících trhů, aby tak svojí investici co nejlépe zhodnotili. Každý region v rámci rychle se rozvíjejících trhů, na který se fond zaměřuje, má silné základy podporující příležitosti pro investice:

 

  • V Africe je to Jihoafrická republika se svojí výjimečnou ekonomikou a udržitelnou fiskální politikou, a se zlepšující se domácí poptávkou.
  • Asijsko-pacifický region se rychle zotavuje a domácí poptávka v tomto regionu, který  je neobývanější oblastí na světě, by měla pomoct svým ekonomikám směrem k udržitelnému růstu.
  • Situace veřejných financí v zemích Společenství nezávislých států (SNS) zůstává v porovnání s jinými regiony relativně stabilní. Navíc se předpokládá, že ekonomický růst v některých zemích Střední a Východní Evropy bude tento rok patřit mezi nejvyšší v Evropě. Východní Evropa je neustále podhodnocená vůči svému aktuálnímu úvěrovému ratingu.
  • Ekonomiky zemí Latinské Ameriky jsou v dobrém stavu, a zároveň se předpokládá, že růst v regionu překoná v roce 2012 většinu světa. Silná domácí poptávka udržela růst klíčových latinskoamerických ekonomik, což vedlo k přelití kapitálu na jiné trhy v regionu prostřednictvím obchodních vazeb.

 

ODOLNOST A RŮST

V posledních více než třech letech pronásledovala trhy globální finanční krize. Rychle rostoucí trhy ji však obecně překonaly lépe než rozvinuté země a jasně prokázaly svůj skutečný potenciál. Rychle se rozvíjející trhy zaznamenaly nižší ztráty výroby v porovnání s rozvinutými ekonomikami. Očekává se, že v nejbližších letech dosáhnou většího růstu, dokonce i v prostředí s nižším růstem. Relativně silná pozice dluhopisů mnoha rychle se rozvíjejících trhů v porovnání s rozvinutými státy vytvářejí pro investory atraktivní nabídku. Zatímco průměrná dluhová zátěž rozvinutých trhů je více než 100 % HDP, úroveň dluhu na rychle se rozvíjejících trzích je méně než 40 % HDP. Problémy sužující Evropu ještě více zatraktivňují dluhopisy rozvíjejících se trhů a investoři se už začínají za nimi stále více ohlížet.

 

INVESTIČNÍ PROCES

Investiční proces investičního poradce se řídí mixem přístupů shora-dolů a zdola-nahoru. Přístup shora-dolů alokuje mezi trhy s tvrdou a místní měnou, zatímco etapa kvantitativního screeningu identifikuje podhodnocené cenné papíry v segmentu tvrdé měny a relativně podhodnocené lokální měny. Další etapa kvalitativní makroanalýzy potom ověřuje předtím identifikované signály na nákup/prodej před uplatněním souboru interních směrnic na zabezpečení vytvoření optimálního portfolia. To se udržuje prostřednictvím kontinuálního monitoringu a systému kontroly portfolia.

 

VÝHLED

Nejdůležitějšími pro výkonnost fondu jsou samozřejmě podmínky na klíčových trzích. Při pohledu na nejbližší měsíce zůstává výhled pro rychle se rozvíjející trhy pozitivní. Pokračující problémy v eurozóně však budou optimismus na rychle se rozvíjejících trzích tlumit. Například státní dluhopisy rychle se rozvíjejících trhů jsou mnohem atraktivnější než v minulosti, jelikož ratingový cyklus je i nadále pozitivní. Strategie investičního poradce pro nejbližší období zahrnuje o něco defenzivnější pozici, snížení alokace portfolia do dluhopisů s místní měnou, čili vyšší volatilitou, pod 50 % a ponechání si dluhopisů se splatností kratší než je standard a kvalitou úvěru vyšší než je standard v tvrdé měně.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Fond spravuje jeden z největších správců aktiv v pobaltském regionu, společnost Citadele Asset Management (Citadele AM). Citadele AM je správcem aktiv lotyšské Citadele banky, jedné z vedoucích finančních skupin v pobaltských státech s hodnotou aktiv ve správě více než 2 mld. EUR. Citadele AM je největší investiční společností v pobaltském regionu a prostřednictvím svých poboček působí v Litvě, Rusku a na Ukrajině.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.