01.10.2012

Pankaj Chopra

Portfólio manažér

Reliance Wealth Management Limited

 

V Indii, ktorá je pripravená sa čoskoro stať treťou najväčšou ekonomikou na svete a ktorá sa pýši dlhodobo pevnými základmi zvýrazňujúcimi jej status rastúcej globálnej ekonomickej superveľmoci, existuje množstvo investičných možností. Ak chcete investovať na indických akciových a dlhopisových trhoch, fond WIOF India Performance Fund ponúka možnosť investovať do jednej z najrýchlejšie rastúcich a najsilnejších ekonomík na svete.

 

RASTÚCI POTENCIÁL

India bola často v minulosti vykresľovaná ako krajina, ktorú vážne poškodili problémy, akými sú chudoba, slabá infraštruktúra, nedostatok energie a vody, korupcia a ťaživá byrokracia. V skutočnosti sa však krajina v posledných rokoch transformovala a stala sa z nej rastúca globálna ekonomická superveľmoc. Od reforiem v 90.rokoch, ktoré znamenali dlhú cestu Indie pri odstraňovaní nadmernej regulácie a protekcionizmu, sa rast zrýchlil. Ekonomiku, ktorej ekonomické prieskumy predpovedali, že sa stane treťou najväčšou v parite kúpnej sily (PKS) do roku 2015, v súčasnosti ťahá množstvo faktorov.

Kľúčové hnacie sily tohto rastu zahŕňajú:

  • Rastúci príjem, expandujúca a stále bohatšia stredná vrstva a zväčšujúce sa pracovné príležitosti, ktoré ťahajú domácu spotrebu, vytvárajú zdravý domáci trh plný príležitostí na investovanie.
  • Stabilizujúci sa politický výhľad s najsilnejšou indickou vládou za 20 rokov, ktorá sa čoraz viac zameriava na rozvoj a reformy, čo vedie k nárastu priamych zahraničných investícií, rozvoju finančných trhov a biliónom USD v plánovaných projektoch v infraštruktúre.
  • Pozitívne perspektívy ohľadom dlhodobého ekonomického rastu pričom mnohé prieskumy naznačujú, že rast HDP sa udrží medzi 7% až 9% ročne až do roku 2016.
  • Veľmi dobré perspektívy zamestnanosti s celkovou pracovnou silou 750 miliónov ľudí a 13 miliónmi ľudí, ktorí sa každoročne zaraďujú k pracovnej sile v mestách.

 

RASTÚCI STATUS

Rastúci status Indie v globálnom merítku podčiarkuje porovnanie s inými rýchlo sa rozvíjajúcimi ekonomikami. Ekonomické indikátory dlhu, úrovní rastu HDP a úspor sú povzbudzujúce. Akciový trh Indie ponúka väčšiu stabilitu ako trhy iných rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomík pre jej nižšiu závislosť na komoditách.

 

 

Indická ekonomika sa má stať treťou najväčšou (v parite kúpnej sily) do roku 2015


Zdroj: MMF, RBI, Enam Research

Poznámky: US - USA, China - Čína, India - India, Japan – Japonsko.

 

Demografia Indie je takisto jednou z jej najväčších ekonomických výhod. India má jednu z najmladších svetových populácií dosahujúcu medián 25 rokov, pričom 63% populácie je v pracovnom veku (medzi 15 a 64). Demografický profil Indie sa podobá demografii USA v ére baby boomu a Číny v 90.rokoch, čo naznačuje, že India sa stane čoskoro svedkom obrovského štrukturálneho zrýchlenia v náraste spotreby.

 

Vývoj pracovnej populácie Indie (vo veku medzi 15-64)

Zdroj: NCAER, RBI, ENAM Research

Poznámky: Japan - Japonsko, UK – Veľká Británia, US - USA, India - India, China - Čína

 

 

Ekonomické spomalenie v rozvinutých štátoch a následný pokles dopytu tiež zvýraznilo výhody ekonomickej orientácie Indie na domáci trh. Napríklad Čína sa v súčasnosti zameriava na opätovné vyrovnávanie svojej dynamiky rastu, t.j. odchádza od exportu a investícií a smeruje k viac na zákazníka orientovanému indickému modelu. Čína sa tiež usiluje prispôsobiť pokroku Indie v otázke reforiem. India má v súčasnosti stovky svetových firiem, rozvinuté kapitálové trhy, moderný bankový systém a pevne zakotvený právny poriadok – všetky oblasti, ktoré pri niektorých iných rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch absentujú.

VÝHĽAD

Obraz indického trhu sa zlepšuje po tom, ako sa objavili pozitívne signály a lokálne trhy sa následne zotavili. Politické zmeny boli zo strany trhov vnímané pozitívne a po tom, ako premiér sám prevzal ministerstvo financií, sa kľúčové reformy dostali späť na program dňa. Medzitým priniesli globálne padajúce ceny komodít niekoľko dobrých správ pre tvorcov ekonomickej  politiky. Pre pád cien ropy a zvýšenie ciel na dovoz zlata a diamantov sa očakáva, že účet obchodnej bilancie Indie za import v aktuálnom finančnom roku poklesne. Zdá sa, že premiér je odhodlaný priniesť na trh finančné prostriedky a obnoviť dôveru investorov. Pre zahraničných investorov existujú náznaky, že nová legislatíva, ktorá sa týka vyhýbania sa daniam, sa odloží na neskôr. Medzitým sa predstavitelia vlády stretli s reprezentantmi otvorených podielových investičných fondov, aby prediskutovali spôsoby ako oživiť rast v priemysle. Akékoľvek takéto kroky by mohli obnoviť toky finančných prostriedkov do otvorených podielových investičných fondov a posunúť akcie vyššie.

 

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Reliance Wealth Management, ktorá je súčasťou Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group a je unikátnym poskytovateľom investičných produktov inštitúciam, investičným spoločnostiam a jednotlivcom disponujúci značným osobným majetkom v Indii a zahraničí. Spoločnosť sa zameriava najmä na vytvorenie na mieru šitých akciových portfólií, akými sú segregované mandáty a dodanie hodnoty klientom. Tím má za sebou dlhú históriu riadenia medzinárodných investícií prostredníctvom inštitútu zahraničného inštitucionálneho investora ako poradca pre fondy špecializujúce sa na Indiu alebo pre segregované mandáty od inštitucionálnych klientov, vrátane štátnych fondov.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.