01.10.2012

Pankaj Chopra

Portfolio manažer

Reliance Wealth Management Limited

 

Indie s potenciálem stát se brzy třetí největší ekonomikou světa a se silnými dlouhodobými fundamenty upevňujícími její status rostoucí ekonomické supervelmoci nabízí množství investičních příležitostí. WIOF India Performance Fund nabízí jednoduchou možnost podílet se na potenciálu jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě.

 

ROSTOUCÍ POTENCIÁL

Indie byla v minulosti popisována jako země zužovaná problémy jako chudoba, nerozvinutá infrastruktura, nedostatek energií a vody, korupce a rozbujelá byrokracie. V posledních letech ovšem země prošla rozsáhlou transformací a v současné době jednou z rostoucích globálních ekonomických supervelmocí. Od startu reforem v devadesátých letech minulého století ušla Indie dlouhou cestu od nadměrné regulace a protekcionismu k prostředí akcelerujícímu ekonomický růst s faktory, jež jsou dlouhodobě udržitelným motorem rozvoje země, která je mnoha ekonomickými prognózami a studiemi pasována do pozice třetí největší světové ekonomiky v roce 2015 z hlediska parity kupní síly (PPP).

Klíčovými prorůstovými faktory jsou:

  • Zvyšující se úroveň příjmů, rostoucí střední třída a množství pracovních příležitostí podporují domácí poptávku a vytvářejí zdravé domácí prostředí s mnoha investičními příležitostmi.
  • Stabilní politické prostředí reprezentované vládou s nejsilnějším mandátem za posledních 20 let, která se primárně zaměřuje na podporu rozvoje a reforem. Důkazem je rostoucí příliv zahraničních investic, rozvoj finančních trhů a plánové projekty v oblasti infrastruktury v objemu trilionů USD.
  • Pozitivní dlouhodobý výhled ekonomického růstu v rozmezí 7-9% ročně do roku 2016.
  • Početná a kvalifikovaná pracovní síla dosahující až 750 milionů lidí. Každý rok se rozšiřuje pracovní síla ve městech o 13 milionů lidí.

 

SÍLÍCÍ EKONOMICKÁ POZICE

Sílící ekonomická pozice Indie mezi globálními ekonomikami je podtržena i srovnáním s ostatními rozvíjejícími se ekonomikami. Makroekonomické ukazatele, jako úroveň zadlužení, růst HDP nebo tempo tvorby úspor, jsou velmi povzbudivé. Navíc indický akciový trh nabízí větší stabilitu než ostatní rozvíjející se trhy zejména díky nižší závislosti na komoditách.

 

Indická ekonomika se má stát třetí největší (v paritě kupní síly) do roku 2015

 

Zdroj: MMF, RBI, Enam Research

Poznámky: US - USA, China - Čína, India - India, Japan – Japonsko.

 

Demografická struktura populace je další silnou ekonomickou výhodou této země. Indie má jednu z nejmladších populací na světě s věkovým mediánem 25 let, přičemž 63% populace je v produktivním věku (mezi 15 a 64 roky). Indická demografická struktura je velmi podobná americké v době baby boomu a čínské v devadesátých letech minulého století. Je velmi pravděpodobné, že Indie zažije v blízké době podobný strukturální spurt domácí poptávky jako tyto ekonomiky.

 

Vývoj pracovní síly Indie (ve věku mezi 15 - 64)

Zdroj: NCAER, RBI, ENAM Research

Poznámky: Japan - Japonsko, UK – Velká Británie, US - USA, India - India, China - Čína

 

Ekonomické zpomalení vyspělých zemí provázené propadem jejich poptávky ještě více podtrhlo důležitost orientace Indie na domácí poptávku. Naproti tomu je nyní Čína nucena zaměřit se na rebalancování dynamiky svého růstu – odklon od exportu a investic směrem k indickému modelu taženého domácí poptávkou. Ve stejné době Čína aspiruje dosáhnout stejných reforem jako Indie, která aktuálně disponuje řadou globálních společností, rozvinutým kapitálovým trhem, moderním bankovním systémem a hluboce zakořeněným právním systémem, tedy oblastmi, ve kterých zaostávají ostatní rozvíjející se ekonomiky.

VÝHLED

Obraz indického trhu se zlepšuje společně s odrazem lokálních trhů ode dna. Politické změny byly trhy pozitivně přijaty a s nástupem premiéra na pozici ministra financí dostaly vládní reformy nový švih. Vládní úsilí podpořily i dobré zprávy z komoditních trhů, které zaznamenaly globální pokles. Snížení cen ropy a zvýšení dovozních cel na zlato a diamanty navíc vylepší i obchodní bilanci v letošním roce. Ministerský předseda zdůraznil podporu přílivu prostředků na trhy a snahu o obnovení důvěry finančních investorů. Pro zahraniční investory připravuje výrazné změny v oblasti daňových zákonů. Zástupci státu se také sešly s reprezentanty kolektivního investování s cílem hledat cesty podpory tohoto odvětví finančního průmyslu. Jakékoliv signály podpory pomohou zvýšit přílivy do podílových fondů a posunou akcie směrem vzhůru.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je Reliance Wealth Management Ltd. , která je součástí Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group. Reliance Wealth Management Ltd je poskytovatelem alternativní správy investičních produktů pro instituce, investiční společnosti a vysoce postavené a movité privátní investory v Indii i zámoří.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.