15.10.2012

Fernando X. Donayre

Portfolio manažer

INCA Investments, LLC

Latinská Amerika je ideální investiční příležitostí s regionálními trhy připravenými dosahovat lepšího výkonu, a lokálními ekonomikami, které dokazují svojí odolnost v těžké globálně-ekonomické situaci. Investováním do akciových a dluhopisových trhů Latinské Ameriky nabízí fond WIOF Latin American Performance Fund přístup do regionu, kde demografie, ekonomická sílá a rychle se rozvíjející střední třída vytvářejí rychlý spotřebitelský růst a atraktivní investiční prostředí.

 

RŮST A PŘÍLEŽITOST

Atraktivnost Latinské Ameriky v očích investorů v posledních letech výrazně vzrostla. Politická stabilita a ortodoxní ekonomické politiky ohlásily rozmach, který vytváří nové příležitosti pro regionální společnosti a zvyšuje podíl střední třídy a její blahobyt. Střední třídu v hlavních zemích Latinské Ameriky tvoří více než 50 % populace, a z postupného růstu příjmů na obyvatele a kupní síly středních příjmových skupin budou nejvíce profitovat společnosti orientované na spotřebu. Zvýšená kupní síla obyvatelů Latinské Ameriky též oživila domácí spotřebitelskou poptávkou, poptávku po úvěrech a podpořila expanzi a investiční příležitosti ve finančních službách. Další výhodou pro investory je odolnost regionu při srovnání s jinými, ve větší míře na exportu založenými ekonomikami, které trpí při současném globálním poklesu ekonomiky.

 

Latinská Amerika není svým exportem závislá na Evropě. Její export je geograficky diverzifikovaný a její hlavní ekonomiky pohání více poptávka po domácím trhu než export. Znamená to, že zdraví ekonomik regionu je relativně chráněno od externích vlivů. Rovněž to však vytváří možnost zvýšit výnosy, protože se investice mohou zaměřit na převládající faktor ekonomik zemí, tj. jejich domácí trhy, a ne na kopírování tržních indexů Latinské Ameriky, ve kterých dominují komoditní společnosti ovlivněné převážně externími, a ne regionálními faktory.

 

Latinská Amerika představuje atraktivní investiční příležitost vzhledem ke své ekonomické síle v porovnání s rozvinutým světem:

  • Země Latinské Ameriky mají značně nižší úroveň veřejného a soukromého dluhu a vysoce kapitalizovaný bankovní sektor, který vlastní velmi malé množství evropských dluhopisů. Nejdůležitějším faktorem jsou úrovně růstu regionu, které jsou výrazně vyšší než v rozvinutém světě.
  • Podle Mezinárodního měnového fondu se očekává, že tempo růstu HDP hlavních ekonomik v regionu Latinské Ameriky tento rok předstihne růst ekonomik v Evropě a USA.
  • Příznivá demografická situace bude též pohánět ekonomický růst regionu. Regionální baby boom během 90. let též garantuje, že v nadcházejících letech budou tvořit spotřebitelé v pracovním věku s nadprůměrnou kupní silou vysoké procento populace.

 

Analýza populace Latinské Ameriky


Zdroj: CEPAL

Poznámky: Key consumption years – Klíčové věkové skupiny pro spotřebu; Age groups – Věkové skupiny.

POZITIVNÍ FUNDAMENTY

Všechny klíčové země fondu mají dobré základy a investiční potenciál:

  • Brazílie se nedávno stala šestou největší ekonomikou světa.
  • Mexiko má zlepšující se ekonomiku a nejvíce podhodnocenou měnu v Latinské Americe. Jeho blízkost a úzké ekonomické vazby na USA znamenají pro Mexiko dlouhodobou konkurenční výhodu. Mexické společnosti jsou atraktivní pro jejich příznivý dlouhodobý výhled a výhodné zhodnocení.
  • Předpokládaný více než 5% ekonomický růst Peru do roku 2015 dělá z této země jednu z nejslibnějších ekonomik v Latinské Americe
  • Očekává se, že Chile bude nejlépe řízenou ekonomikou v Latinské Americe v nadcházejícím období.

 

VYUŽITÉ VÝHODY

Manažer fondu řídí fond takovým způsobem, aby maximálně využil příležitosti, které region nabízí. Investiční rozhodnutí manažera portfolia fondu jsou založené na průzkumu základních fundamentů využívajícím princip zdola nahoru (bottom-up), který se zaměřuje spíše na společnosti než země. Vybírají se akcie společností se silnými obchodním zázemím. Dlouhodobý investiční horizont se využívá k získání výhody nad krátkodobě orientovanými investory, kteří převládají v Latinské Americe. Upřednostňují se podhodnocené společnosti, nebo společnosti s přiměřeným zhodnocením, které budou s optimální pravděpodobností přinášet scénáře s pozitivním vývojem rizika/odměny.

 

VÝHLED

Výhled pro ekonomiky a trhy tohoto regionu je v dlouhodobém měřítku optimistický. Finanční rozvahy zemí, společností a jednotlivců v Latinské Americe zůstávají na pevných základech a příznivý demografický vývoj podporuje výhled silného růstu. Nedávný pokles výkonnosti latinskoamerických trhů v druhém čtvrtletí 2012 připravil příležitost vytvořit nové pozice ve společnostech, které budou profitovat z pokračujícího ekonomického rozvoje a růstu taženého domácí poptávkou. Portfolio manažer plánuje zvýšit alokaci do Mexika vzhledem k jeho defenzivnímu charakteru, vztahům s USA a pozitivním vyhlídkám pro mexické společnosti. Mezitím se očekává, že bude pokračovat růstový trend mexického exportu výroby především proto, že se ceny výroby v Mexiku přibližují Číně. Tento trend v exportu zvýší nákupní sílu mexických spotřebitelů a vytvoří mnoho dobrých investičních příležitostí do mexických společností, které se orientují na spotřební zboží. Latinskoamerické trhy budou v krátkodobém horizontu pravděpodobně ovlivněné vnímáním globálního rizika. V dlouhodobém horizontu však bude příznivé ekonomické prostředí regionu poskytovat stabilní platformu, která umožní společnostem prokazovat dobrou výkonnost.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost INCA Investments z Latinské Ameriky. Společnost INCA tvoří skupina investičních profesionálů z Latinské Ameriky. Jedná se o zkušený investiční tým, který působí na latinskoamerických trzích od začátku 90tých let minulého století, a tým analytiků specializujících se na nejdůležitější sektory regionu. V květnu 2012 měla společnost INCA ve správě aktiva v hodnotě přibližně 294 mil. USD.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.