09.10.2007

Správcovská spoločnosť JSC Parex Asset Management z Lotyšska, ktorá ješpecialistom na východoeurópske investície, je investičným manažérom2 nových WIOF s investičnými stratégiami so zameraním na krajinybývalého Sovietskeho zväzu.

WIOF Central Asian Opportunities Fund investuje do akcií spoločnostípôsobiacich v stredoázijskom regióne (Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko,Kazachstan, Kirgizsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Turkmenistan). Je to regiónbohatý na nerastné suroviny, hlavne ropu a zemný plyn, čo predstavujeveľký potenciál jeho hospodárskeho rozvoja.

WIOF CIS Bond je dlhopisový fond, ktorý investuje do dlhopisov vydanýchalebo zabezpečených vládami, spoločnosťami a inými subjektmi v krajináchSpoločenstva nezávislých štátov (CIS) – Rusku, Ukrajine, Bielorusku,Kazachstane, Turkmenistane, Tadžikistane, Uzbekistane, Arménsku,Azerbajdžane, Gruzínsku, Kirgizsku a Moldavsku. Stabilný rast HDP, rast trhudlhopisov, posilňovanie rubľa voči doláru sú predpoklady ďalšieho rozvojaekonomiky Ruska.