11.10.2007

Slovenské medzibankové úrokové sadzby boli v septembri pomerne pokojné,keď rozdiel medzi maximom a minimom bol na mesačnej splatnosti 12 bázickýchbodov a na ročnej splatnosti len 5 bodov. V porovnaní s predchádzajúcimmesiacom sa priemerné sadzby takmer nezmenili, keď nenastali zmenyv očakávaniach nastavenia sadzieb Národnou bankou.

Výnosy slovenských dlhopisov sa v septembri oproti augustu znížili, keďpriemerný pokles sa pohyboval na úrovni približne 5 – 10 bázickýchbodov. Slovenské dlhopisy v podstate kopírovali vývoj dlhopisovv eurozóne. Rozpätie slovenských dlhopisov voči nemeckým zostalorelatívne vysoké pri všetkých splatnostiach, na úrovni takmer polpercentuálneho bodu. Pripomeňme, že v auguste klesli nemecké výnosy kvôlizvýšenej globálnej averzii k riziku, mierne zníženým konjunkturálnymočakávaniam trhu v eurozóne a odhadovaným zjemnením úrokovejpolitiky ECB.

V septembri a prvej dekáde októbra realizoval ARDAL dve emisie dlhopisov.Úspešnou bola len emisia trojročného zerobondu, ktorého sa mu podariloumiestniť na trhu za niečo vyše 1 mld. Sk pri priemernom výnosetakmer 4.40%.

Priemerný denný zatvárací kurz koruny bol v septembri oproti augustuo 0.6% slabší, medziročne však bol silnejší o 9.8%. Slovenská korunaako jediná spomedzi mien V4 v septembri v porovnaní s augustom oslabila,keď v druhej polovici mesiaca sa koruna vymkla regionálnemu vplyvu.Príčinou bola správa z Eurostatu, že uvažuje zahrnúť niektoré subjektydo verejnej správy, čím by sa ich deficit prirátal do deficitu celejverejnej správy. V situácii 2.94%-ného plánovaného schodku rozpočtuverejnej správy na rok 2007 by to mohlo znamenať prekročenie 3%-néhomaastrichtského deficitu.