28.11.2012

Ken Goh

Portfolio manažer

CIMB Principal Asset Management Pte. Ltd. Singapore

Region jihovýchodní Asie je bohatý na přírodní zdroje, má rostoucí mladou pracovní sílu a regionální trhy s výbornou výkonností. Toto jsou důvody, proč by ho neměl žádný investor přehlídnout. Fond WIOF South-East Asia Performance Fund nabízí investorům možnost investovat do akcií a akcií příbuzných cenných papírů společností, které působí v zemích Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN - Association of Southeast Asian Nations), a využít tak možnosti rostoucích ekonomik a trhů jedné z nejdynamičtějších ekonomických regionů na světě.

 

NADPRŮMĚRNÁ VÝKONNOST

Fond od svého vzniku opakovaně překonává výkonnost. Navzdory poklesům světových trhů a špatné náladě investorů překonal například v roce 2011 o více než 15 % Index FTSE ASEAN 40. Ve stejném trendu pokračoval fond i tento rok. Ke konci třetího kvartálu roku 2012 (k 30. září) vzrostl za období 12 měsíců o více než 11 % a přinesl výrazné zisky v prostředí zvýšené volatility na světových trzích a zpomalujícího se ekonomického růstu. Ve zvyšování výkonnosti bude i nadále pokračovat, poněvadž využívá atraktivní investiční základy, které nabízejí některé z nejdynamičtějších ekonomik světa, včetně:

 

  • Odhadované kombinace populace regionu, která dosahuje 500 mil. obyvatelů, a HDP na úrovni 2 bil. USD.
  • Kombinace tržní kapitalizace regionu ve výši 1,9 bil. USD.
  • Silné a rostoucí domácí poptávky tažené zvyšující se mladou pracovní silou a rostoucí bohatou střední vrstvou.

 

REGION VYMEZENÝ RŮSTEM

Region jihovýchodní Asie je vyznačován ekonomickým i fyzickým růstem. Očekává se, že domácí poptávka bude pokračovat v růstu. Ve stejném čase bude růst i jeho mladá pracovní síla, střední třída a PZI (přímé zahraniční investice – Foreign Direct Investments) do infrastruktury. HDP regionu byl v posledních letech vysoký a předpokládá se, že v tomto roce bude růst vysokým tempem. Odhady růstu HDP ve většině zemí společenství ASEAN se na rok 2012 pohybují mezi 4 % a 6 %. Očekává se, že jejich růst v příštích letech překoná růst hlavních západních ekonomik.

 

 

Rozšiřování měst a růst městské populace budou rovněž hnací silou ekonomického rozvoje, jelikož se region rychle urbanizuje. Každý rok migruje do měst více než 7 mil. lidí. Předpokládá se, že by se Djakarta mohla stát do roku 2030 největším městem ve světě. Pozitivní demografie (polovina populace regionu má méně než 30 let) ve spojení s narůstající ekonomikou se promítá do nárůstu střední třídy a rychle rostoucích výdajů spotřebitelů. Kromě investičního potenciálu v infrastruktuře spojeného s tímto vývojem se očekává, že jiné ekonomické oblasti, jako například finanční a spotřebitelský trh, zažijí expanzi a přinesou příležitosti pro investory. Kromě tohoto rychlého ekonomického a fyzického růstu se region pyšní narůstající likviditou trhu. Kombinovaná tržní kapitalizace pěti hlavních akciových trhů v jihovýchodní Asii (Thajsko, Indonésie, Filipíny, Malajsie a Singapur) je v současnosti 1,9 bil. USD a odhadované denní objemy obchodů v regionu se zvýšily z 500mil. USD před 10 lety na současných více než 3 mld. USD.

 

NÁRŮST SPOLUPRÁCE

Země, které se v regionu nacházejí, využívají jeho potenciálu, a ekonomické společenství zemí ASEAN (ASEAN Economic Community – AEC) už přislíbilo v následujících letech zvýšení ekonomické spolupráce. Plány do roku 2015 zahrnují:

  • Vytvoření ekonomického bloku, který bude podporovat volný obchod a investice po celém regionu.
  • Zvýšení investic do turismu.
  • Projekty v oblasti průmyslu, zdravotnictví a vzdělání.
  • Zvýšené investice do nemovitostí.

 

Přeshraniční investice jsou již rostoucí. Například mnohem více obyvatel Singapuru investuje do Malajsie, přičemž thajské a malajsijské průmyslové společnosti přesouvají výrobu do Indonésie, aby využili nízké náklady na pracovní sílu, a zvýšily tak objem obchodů.

 

MAXIMALIZACE PŘÍLEŽITOSTÍ

Mimořádná výkonnost fondu v posledních letech na pozadí jednoho z nejhorších poklesů ekonomiky v historii podtrhuje kvalitu týmu, který se stará o portfolio. Ocenění investiční specialisté z asijské společnosti CIMB-Principal Asset Management využívají komplexní proces výběru akcií a investic, aby vytvořili optimálního portfolio fondu. Jelikož fond investuje pomocí podrobného zkoumání globálních trendů, regionálních témat a kvantitativních kontrol, stejně jako průzkumů prostřednictvím analýzy průmyslu a průzkumu společností, sestavuje portfolio výběrem akcií systémem zdola nahoru (bottom-up). Strategie shora dolů (top-down) je spíše používána k určení ukazatelů beta či alokaci do jiných zemí. Celý proces je doplněný o aktivní monitoring portfolia s ohledem na atribuční analýzu výkonnosti a vyhodnocení rizika. Právě tímto přístupem společnost CIMP sklízí své úspěchy vysoké výkonnosti spravovaných portfolií.

 

VÝHLED

Výhled pro ekonomiky společenství ASEAN je vzhledem k nejistotě okolo nevyřešených problémů v Evropě a perspektivy prostředí se zpomaleným růstem opatrně optimistický. V rámci regionu ASEAN by měli hnací síly, jakými jsou stabilní domácní spotřeba a výdaje na infrastrukturu, podpořit pokračující růst i v roce 2013. Ačkoliv je nepravděpodobné, že by se Asie vyhnula globálnímu zpomalení, ekonomikám společenství ASEAN se můžu dařit lépe ve srovnání s jinými ekonomikami v Asii, vzhledem k jejich relativně nižšímu podílu exportu na HDP. Kromě obecně vstřícné monetární politiky existuje několik zjevných faktorů, které naznačují, že domácí poptávka v regionu by měla zůstat v následujících čtvrtletích stálá: navzdory zpomalení exportu zůstávají pracovní trhy v mnoha zemích stabilní, což může pomoci zmírnit dopady snížených cen komodit na běžných příjmech a naopak pomoci obnovit důvěru spotřebitelů v mnoha zemích regionu. Opatření ve fiskální oblasti by též mohla v nadcházejícím období poskytnout velmi důležitou podporu. Na druhou stranu údaje o inflaci byli všeobecně příznivé, což může podpořit důvěru spotřebitelů a zároveň zvýšit disponibilní příjem na spotřebu.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost CIMB-Principal Asset Management, oceněný investiční specialista z Asie, který je součástí CIMB Group, čtvrté největší bankovní skupiny v regionu jihovýchodní Asie. V srpnu 2011 spravovala společnost aktiva v hodnotě více než 10,9 mld. USD (33,5mld. RM). Společnost má v rámci regionu komplexní tým 56 investičních profesionálů, kteří využívají znalosti místních podmínek a přítomnosti v regionu, což zajišťuje, že klientům jsou poskytnuty nejlepší možné služby.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.