14.12.2012

Ian Lancaster

Portfolio manažer

Reliance Asset Management (Malaysia) Snd. Bdh.

Pro některé investory sehrává etika při výběru investice důležitější úlohu než cokoliv jiného. Fond WSF Reliance Global Shariah Growth, který byl v roce 2011 nejvýkonnějším islámským globálním akciovým fondem, umožňuje investorům uspokojit jejich etické požadavky, a zároveň získat finanční odměnu. Rovněž nabízí výhody z přístupu ke globálním trhům a investičnímu sektoru, který v posledních letech dramaticky rostl.

 

ROSTOUCÍ TRH

S růstem globálního islámského průmyslu se stávají u čím dál většího množství investorů oblíbené fondy řízené v souladu s islámským právem Shariah, které mají zákaz investovat do odvětví považovaná za spekulativní nebo nespravedlivá. Podle odhadů firem působících v tomto odvětví s ročním obratem 1 bil. USD, dosahoval růst celosvětových islámských financí tempa 15-20 % ročně a očekává se, že na této úrovni zůstane nejbližší desetiletí. Přestože se fondy fungující v souladu s islámským právem Shariah řídí principy islámu, jejich rostoucí popularita se neomezuje pouze na muslimy.

 

  • Například v Malajsii se odhaduje, že více než tři čtvrtiny investičních produktů řízených v souladu s islámským právem mají ve vlastnictví lidé, kteří nevyznávají muslimské náboženství.
  • Touha využít tento rostoucí zájem a přitáhnout zahraniční investory těchto produktů se projevila v úsilí vlád zemí na Středním Východě, které předložili nová nařízení pro islámské fondy.
  • Produkty v souladu s islámským právem Shariah je možné seskupit s jinými etickými investičními produkty, jako jsou například ty, které podporují čistou energii a chrání globální životní prostředí. Tyto eticky pozitivní produkty získávají na popularitě, jelikož si veřejnost čím dál více uvědomuje zodpovědné investování.

 

Ian Lancaster, výkonný ředitel investičního specialisty pracujícího podle islámského práva Shariah, společnosti Reliance Asset Management (Malaysia) Sdn. Bhd.  (RAMMy), a zároveň portfolio manažer WSF Reliance Global Shariah Growth Fund, vysvětluje: „Investování v souladu s islámským právem Shariah není pouze pro muslimy. Je vhodné pro jakéhokoliv investora se silně vyvinutými sociálními mravními principy, tj. který nechce investovat do alkoholu, hazardních her nebo tabákového průmyslu, a dívá se skepticky na přidanou hodnotu pro společnost z pohledu konvenčního bankovního systému, a který chce investovat do společností s konzervativním financováním a nízkou úrovní dluhu.“

„Akcie podniků fungujících v souladu s islámským právem Shariah nabízejí přístup do světa finančně konzervativních společností, které v minulosti poskytovali dobrou návratnost investic s relativně nízkou úrovní volatility. Tyto atributy mají, zejména v současných ekonomických podmínkách, potenciál rozšířit portfolio kteréhokoliv investora.”

 

SVĚTOVÝ LÍDR

Není to však pouze narůstající velikost islámského finančního trhu, která investice do fondu WSF Reliance Global Shariah Growth Fund tak zatraktivňuje. Fond opakovaně prokázal, že není lídr pouze ve své třídě, ale i mezi neislámskými globálními akciovými fondy. Podle mezinárodní ratingové agentury pro globální fondy Morningstar byl v roce 2011 nejvýkonnějším fondem mezi islámskými globálními akciovými fondy. Díky své výkonnosti měřené za 12 měsíců do 31. července tohoto roku obsadil podle ratingové agentury pro globální fondy Lipper druhou pozici z více než 350 globálních akciových fondů. Rovněž neustále patří mezi nejlepší „Shariah“ fondy v kategorii Islamic Global Equity (globálně islámské akciové fondy) společnosti Morningstar od svého vzniku před dvěma lety.

 

SPOLEHÁNÍ SE NA COGNITION

Manažer portfolia vybírá akcie, které jsou v souladu s islámským právem Shariah, pomocí dynamického multifaktorového procesu hodnocení akcií od společnosti Reliance pod názvem Cognition. Cognition systematicky prověřuje tisíce datových položek v investičním portfoliu fondu, čímž se identifikují společnosti s takovými charakteristikami, které poskytují potenciál pro překonání benchmarku.

 

  • Cognition neustále monitoruje trhy, přičemž mění svoje preference mezi investičními „styly“ zaměřenými na vnitřní a růstovou hodnotu akcií, momentum, kvalitu, nízkou volatilitu a finanční sílu tak, jak se mezi nimi zaměřuje pozornost trhu.
  • Detailní analýza ekonomických sektorů napříč šesti geografickými regiony umožňuje systému Cognition vystopovat nejslibnější typy firemních charakteristik na základě místních podmínek na trhu.
  • Společnosti, které nabízejí nejpřesvědčivější kombinace nejoblíbenějších investičních stylů, jsou hodnoceny nejvýše a tvoří jádro portfolia.
  • Investiční proces Cognition se používá při investování do portfolia, které tvoří přibližně 100-150 společností s 2 500 akciemi v souladu s islámským právem Shariah na světových rozvinutých akciových trzích.

 

GLOBÁLNÍ ÚVAHY

Globální investiční rozsah fondu se transformuje do jedné z klíčových témat dnešního investora. Produktové a kapitálové trhy se stále více globalizují, což je trend, který bude pravděpodobně pokračovat i v následujících letech. Dopad globálních problémů (technologie, outsourcing, změny v životním prostředí atd.) se stal důležitý rovněž pro společnosti, které podnikají v tradičních odvětvích průmyslu v regionu. Investoři musí proto při posuzování investičních příležitostí zvažovat i mezinárodní trendy a hodnocení. To není v žádném případě jednoduchý úkol, ale Cognition je na to ideálním prostředkem, díky své schopnosti souběžně analyzovat více zeměpisných oblastí a segmentů trhu. Investování v rámci fondů řízených v souladu s právem Shariah nabízí přístup do finančně konzervativnější oblasti. Společnosti, které chtějí být zařazeny do indexu Shariah, musí projít screeningem účetnictví, který zaměřuje a odstraňuje společnosti s vysokou úrovní finančního zadlužení. Investiční manažer toto považuje za rozumný výchozí bod pro investice do akcií bez ohledu na převládající ekonomické prostředí.

 

VÝHLED

Nálada investorů zůstává i nadále velmi špatná kvůli pokračující dluhové krizi v Eurozóně a díky ne právě povzbudivým makroekonomickým údajům přicházejícím z celého světa. Poslední stimulační opatření ze strany velkých světových centrálních bank poskytlo trhům pouze mírnou úlevu, a největší světové ekonomiky, především USA, stále potřebuje čas na zotavení. Obecně je výhled do budoucnosti takový, že globální růstu bude na určitý čas stagnovat. Fond má ale unikátně dobrou pozici, a vzhledem k povaze svého výjimečného investičního procesu se dokáže vyrovnat s nestálým vývojem globální ekonomiky. Portfolio manažer se nesnaží překonat trh tím, že by aktivním způsobem stavěl na sektorech nebo měnách, ale spíše tím, že se snaží pochopit v současnosti převládající ekonomické prostředí v různých oblastech světa. Obchodování se proto provádí za účelem přeskupení portfolia směrem k dominantním investičním tématům a příležitostem.

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Investiční manažer fondu je investiční specialista pracující podle islámského práva Shariah, společnost Reliance Asset Management (Malaysia) Sdn. Bhd. (RAMMy). Společnost je pobočkou největší správcovské společnosti v Indii, Reliance Capital Asset Management Limited (RCAML).

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídku na koupi nebo úpis akcií žádneho z pod-fondů World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) nebo reklamu a propagaci v krajinách, ve kterých jsou pod-fondy WSF registrovány na prodej. Argyll Investment Services Limited a WSF jsou registrovány a mají licenci od Guernsey Financial Services Commission podle zákona o ochraně investorů (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registrační číslo společnosti je: 51802. Společnost WSF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Všechny dokumenty potřebné k uskutečnení investice, včetně Dokumentů souvisejících s fondem jsou dostupné a je možné je získat prostřednictvím společnosti Argyll Investment Services Limited nebo ze stránky www.wsffunds.com. Před investováním do jakéhokoli pod-fondu WSF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WSF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a Offering Memorandum a příslušný Doplněk, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WSF vhodnou investicí.