15.01.2013

Stephane Bwakira

Portfolio manažer

Sanlam Investment Management (Pty) Ltd

Afrika je kontinentem, který si investoři nemohou dovolit ignorovat. Má bohaté komoditní rezervy, prudce rostoucí zahraniční investice, rychle se zlepšující ekonomické klima a velké, rychle se rozvíjející spotřebitelské trhy. Fond WIOF African Performance Fund umožňuje investorům přístup k mnoha investičním příležitostem v regionu s předním růstem a slibnou budoucností.

ZLEPŠUJÍCÍ SE PROSTŘEDÍ

Afrika byla často v minulosti vnímána jako kontinent sužovaný chudobou, hladomorem, válkami, kriminalitou a nepřekonatelnými problémy v oblasti infrastruktury. Zatímco některé části kontinentu stále takovým problémům čelí, celkový obraz Afriky je čím dál pozitivnější.

Několik základních statistických údajů podtrhuje obrovský potenciál tohoto kontinentu:

  • Afrika má 13% světové populace.
  • Je větší než USA, Čína, Evropa, Indie a Argentina dohromady, kontinent tvoří 20 % světové pevniny.
  • Má 12% světové zemědělské půdy.
  • Vlastní 30% nerostných zdrojů a surovin určených pro těžbu.

 

Další specifické ukazatele prokazují, jak se ekonomiky kontinentu rozvíjely během jednoho desetiletí:

  • Ekonomika Afriky rostla v posledních 15 letech tempem 5 % za rok.
  • Průměrný roční obrat mezi Afrikou a zbytkem světa vzrostl od roku 2000 o 200 %.
  • Projekty přímých zahraničních investic (PZI) se v posledním desetiletí více než zdvojnásobily.
  • Spotřebitelské trhy se na celém kontinentu rychle rozvíjejí a expandují, a očekává se, že se výdaje spotřebitelů v nejbližších 15 letech více než zdvojnásobí.

 

Podnikatelské prostředí se rovněž zlepšuje, jelikož země realizují ekonomické reformy a reformují i kapitálové trhy. Za posledních 5 let se podle Světové banky dostalo 13 afrických zemí mezi 10 nejlepších reformátorů podnikatelského prostředí. A z 30 ekonomik, které nejvíce zlepšili své podnikatelsko-právní prostředí za posledních 5 let, je podle Světové banky jedna třetina ze subsaharské oblasti.

KOMODITY A DALŠÍ ZDROJE

Obrovské bohatství kontinentu v přírodních zdrojích, včetně kovů, ropy, mědi a železné rudy, stejně jako obrovské oblasti orné půdy, jsou životně důležitou součástí ekonomického růstu Afriky. Obrovské příležitosti se naskýtají i v jiných oblastech. Sektor finančních služeb je jednou takovou oblastí, jelikož roste a stává se sofistikovanější. Bankovnictví je v Africe zavedené dobře a je jednou z nejaktivnějších sektorů na mnoha burzách. Jiné oblasti v rámci odvětví jsou méně rozvinuté, například pojišťovnictví a financování hypotékou. Příležitosti v oblasti spotřebního zboží a služeb, včetně telekomunikačního sektoru, rostou exponenciálně spolu s rychlým růstem střední třídy v Africe a rostoucím disponibilním příjmem domácností. Africká rozvojová banka předpokládá, že do roku 2030 bude ve velké části Afriky převládat střední třída, a spotřebitelské výdaje vzrostou na 2,2 mld. USD, tedy více než dvojnásobek současné úrovně. Nigérie, největší spotřebitelský trh v Africe, má 158 milionů obyvatel a jejich počet se má do roku 2050 zdvojnásobit, což zdůrazňuje obrovský potenciál týkající se spotřeby.

 

ATRAKTIVNÍ INVESTICE

Atraktivnost kontinentu podtrhuje přísun narůstajících investic. Afrika je v současnosti jednou z hlavních destinací z pohledu investic ve světě a podle studie globální konzultační společnosti Ernst & Young zaznamenala v roce 2011 dosud největší podíl globálních přímých investic (PZI). PZI vzrostly od roku 2010 o 27 %, a očekává se, že se do roku 2015 téměř zdvojnásobí na 150 mld. Tyto PZI vytvářejí přísun pozitivních zdrojů prostřednictvím dopadů na širší ekonomiku a budou i nadále tlačit HDP na obyvatele směrem nahoru, čímž podpoří kapitálové trhy a zlepší meziroční růst HDP.

 

Stejně povzbuzující je i fakt, že investice zaznamenávají výrazný nárůst v rámci kontinentu. Investice mezi africkými národy vzrostly od roku 2007 o 47 %, přičemž Jižní Afrika, Keňa a Nigérie jsou v čele afrických investic. Investice v rámci Afriky pomáhají překonat existující bariéry mezi rozdílnými ekonomikami v rámci kontinentu, což jim umožní posunout se jako celý region. To by posílilo schopnost Afriky přitáhnout další zahraniční investice a zvýšilo její atraktivnost jako místo pro podnikání. Narůstající investice též pomáhají určit výpadky v infrastruktuře, jelikož potřeba zahraničních investorů dovážet a vyvážet zboží se promítají do rozsáhlé modernizace přepravních kanálů, ať plánované nebo již probíhající, a vlády dávají rozvoji infrastruktury prioritu. Toto naopak pohání investice soukromého sektoru, podporuje rozvoj trhů s dluhopisy a zvyšuje finanční prostředky na výdaje do infrastruktury. Africké společnosti, jako například Dangote Industries v rámci celé Afriky a společnosti jako Coop Bank ve východní Africe, se snaží o zlepšení integrace, zajištění se před specifickým rizikem země a otevření se možnostem využít příležitosti na celém kontinentu, který jako celek roste rychleji než většina jiných regionálních bloků.

 

DEMOGRAFICKÝ POTENCIÁL

Demografie Afriky rovněž podtrhuje tržní potenciál. Zatímco mnoho zemí v rozvinutém světě má stárnoucí populaci, téměř polovina z 1 miliardy obyvatel Afriky má věk mezi 5 a 24 lety, čímž se mladí lidé Afriky stávají potenciálně jedním z největších hnacích motorů na pozadí udržitelného ekonomického rozvoje kontinentu. Navíc se populace Afriky zdvojnásobí do roku 2050 na 2 miliardy.

 

VÝHLED

Egyptský trh dosáhl v roce 2012 dobrých výsledků a v nejbližších šesti měsících se očekávají další možnosti. Pozitivní vývoj je i v Nigérii, především ve finančním sektoru na úrovni bank, které jsou atraktivně hodnocené. Mezitím společnosti z Keni během minulého roku vhodným způsobem diverzifikovali svoje obchodní činnosti ve východoafrickém regionu, což by mělo během následujících šesti měsíců přinést zajímavé zhodnocení. Celkově jsou vyhlídky trhů, na které se fond zaměřuje, velmi pozitivní, neboť pokračuje jasné oddělení afrických trhů od negativních trendů, které můžeme vidět na rozvinutých západních trzích. Obchod a zdroje v regionu by měli poskytovat pozitivní podporu při rozvoji investičních trhů fondu.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnosti Sanlam Investment Management (Pty) Ltd („SIM“), správce aktiv s několika specialisty, který nabízí svým klientům široký rozsah služeb správy portfolia a programy kolektivního investování pro retailové a institucionální investory. K 30. Lednu 2012 měla společnost ve správě aktiv 42 mld. USD.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.