17.11.2004

Je ťažké ignorovať úspech spoločnosti Brandes Investment Patnersv roku 2004.

Americké investičné spoločnosti zarobili v poslednom roku veľképeniaze na akciovom trhu vo Veľkej Británii, keď nakúpili veľké podielyv spoločnostiach Marks & Spencer (LSE: MKS) a Abbey National (LSE: ANL)pred nárastom hodnoty ich akcií v súvislosti s procesom prevzatia. Hoci tonie sú typické príklady, to, čo v skutočnosti charakterizuje Brandes jeich sústredenie sa na vyberanie konkrétnych akcií (“stock-picking”),ktorý začal ako prvý uplatňovať “Otec hodnotového investovania”,Benjamin Graham v roku 1930. Investičný manažér je nevyhnutne orientovanýna hodnotu, keď vo svojich prezentáciách neustále cituje “InteligentnéhoInvestora” a “bezpečnostnú poistku” a jeho výkonný riaditeľ preinvestície poznamenáva, že: “Nechceme od našich analytikov, abydoporučovali akcie – vyžadujeme od nich, aby hodnotili podnikanie”! Nieje to prekvapujúce, Grahamova hodnotová stratégia slúži Brandes veľmidobre už dlhý čas. V skutočnosti sa Brandes stala jednou z najrýchlejšierastúcich investičných spoločností vo svete. Po tom, ako bola v roku1974 spoločnosť založená, dosiahla hodnota spravovaného majetku v roku1984 hodnotu 11 milionov USD. V roku 1994 tieto aktíva dosiahli hodnotu3,9 miliardy USD a v roku 2004 sa zastqvili na hodnote 87 miliárd USD.Stratégia Takže čo v praxi znamená stratégia Brandes? Nasledujúcemyšlienky boli vybraté z „Hľadanie hodnoty“, dokumentu uverejneného nainternetovej stránke, ktorý popisuje filozofiu výberu akcií: Ako zistíte,že akcia má dobrú hodnotu? Analyzujeme dlhodobé ukazovatele obratu,cashflow, dôležité časti súvahy, manažment, hodnotu aktív, a likvidačnéhodnoty. Často tiež sledujeme jednotlivé operácie na trhu, aby sme zistilivnútornú, alebo inak povedané férovú hodnotu. Vyhľadávame spoločnosti,ktoré poskytujú potenciál „bezpečnostnej poistky“ – možnosť predaťakciu aj pri cene nižšej, ako je nami stanovená vnútorná hodnota.„Bezpečnostná poistka“ nám poskytuje do určitej miery ochranu predchybou a neistotou. Môžeme to považovať za konzervatívny prístup, ktorýpomáha chrániť kapitál a poskytuje nám možnosť dosiahnuť zisk. Akývýznam prikladáte účtovnej hodnote firmy vo Vašej metodike? Účtovnáhodnota môže byť veľmi zavádzajúca pri meraní hodnoty… Napríklad,hodnota zastaraného oceľového zariadenia môže byť výrazne nižšia, akoje uvedená v súvahe. Naopak, svetoznáma dominantná značka môžepredstavovať neuveriteľnú hodnotu, ktorá nie je zohľadnená v súvahe.Vlastníte akcie s nízkym P/E? Väčšina našich akcií má nízke P/E. To jezákladom nášho prístupu. Ale rovnako ako pri hodnote aktív, aj príjmy sivyžadujú úpravy. – a my sa sústredíme na „normované“ príjmy, nienajnovšie prezentované výsledky. Vo všeobecnosti sa snažíme platiť čonajmenej za firmu „nafúknutú“ vďaka príjmom. Aký význam majúdividendy? Štandardne pri procese určovania hodnoty nezohľadňujemedividendy. Pravdou je, že akcie s výhodnou cenou prinášajú nadpriemernédividendy. Je skutočne možné nakúpiť akcie za výhodnú cenu? Áno. Veľaspoločností je prehliadnuté a nepochopené obete prehnaných reakciíinvestorov, ich neoprávneného strachu prílišného záujmu investorovo krátkodobú výkonnosť. Často sa nám podarí získať akcie lacno vtedy,keď sa dočasne dostanú do ťažkostí alebo keď na trhoch vládnevšeobecný pesimizmus. My myslíme nezávisle a naše rozhodnutia súprijímané na základe kvantifikovateľných dôkazov. Snažíme sa brániťvplyvu krátkodobých nálad verejnosti a snažíme sa konať na základevlastného názoru. Sme trpezliví konzervatívni investori, ochotní čakať nadosiahnutie stanovenej ceny. Zároveň sa snažíme profitovať zo zmiensmerovania a stratégie spoločností, ktoré spôsobujú rast ich vnútornejhodnoty. Trh často pomaly odpovedá na pozitívne zmeny, čím vytvárapríležitosť pre trpezlivých investorov. Aká je úloha ekonomických asektorových analytikov vo Vašom tíme? Analyzovanie alebo pokusy predpovedaťbudúce makroekonomické trendy nie sú súčasťou nášho investičnéhoprocesu. Napríklad naše investičné rozhodnutia vôbec nie sú ovplyvnenénašim názorom na zmeny úrokových sadzieb v budúcnosti alebo očakávanýmekonomickým rastom. Akú úlohu má manažment spoločnosti pri prijímaníinvestičných rozhodnutí? Dávame prednosť spoločnostiam, ktorýchmanažment háji záujmy akcionárov. Zvažujeme množstvo faktorov akomanažérske ciele a postoje, rozhodnutia, ktoré naznačujú vzťahk akcionárom, skutočnosť, či manažment vlastní akcie a ďalšie. Do akejmiery je diverzifikované Vaše portfólio? Naše portfólia sú tvorené45 až 75 akciami… Veríme v našu hodnotovú disciplínu, čo námumožňuje pokojne udržiavať pozíciu, ktorá môže byť úplne odlišná odzloženia známych indexov. Ako dlho držíte akcie a aká je vaša predajnádisciplína? Nemáme pevne stanovenú dobu držby akcií. Držíme akciu pokiaľtrhová cena dosiahne nami stanovenú vnútornú hodnotu. Keď sa to stane,alebo ak nájdeme vynikajúcu alternatívu, akciu predáme. Naša priemernádoba držby akcie je tri až päť rokov. Zdroje:

1. časopis Motley Fool’s Value Investor, vydávaný v GB na pomocinformovať a radiť investorom v GB. (