31.01.2013

Ken Goh

Portfolio manažer

CIMB Principal Asset Management Pte. Ltd. Singapore

 

Asijsko-tichomořský region nabízí všem investorům, kteří se dívají na své investice z dlouhodobého hlediska, přitažlivé podmínky: více než třetinu světové populace, rychlou urbanizaci a rostoucí poptávku. Fond WSF Asian Pacific Shariah Growth Fund poskytuje investorům příležitost využít výhod zdravého růstu v asijsko-tichomořském regionu, a zároveň investovat v souladu s kritérii islámského práva Shariah.

 

ROSTOUCÍ TRH

S růstem globálního islámského finančního sektoru se stávají oblíbenými u čím dál více investorů fondy řízené v souladu s islámským právem Shariah, které mají zákaz investovat do odvětví považovaná za spekulativní nebo nespravedlivá. Podle odhadů firem působících v tomto odvětví, kde roční obrat dnes dosahuje 1 bil. USD, dosahoval nárůst globálních islámských investic 15‑20 % ročně, a očekává se, že na těchto úrovních zůstane nejbližší desetiletí. Ačkoliv se fondy fungující v souladu s islámským právem Shariah řídí principy islámu, jejich rostoucí popularita se neomezuje pouze na muslimy. Odhaduje se, že například v Malajsii více než tři čtvrtiny investičních produktů, které jsou v souladu s islámským právem Shariah, vlastní nemuslimské obyvatelstvo, přičemž investiční centra v ostatních částech světa se snaží aktivně přilákat další investory do těchto produktů. Narůstající přitažlivost těchto produktů pro nemuslimy spočívá v tom, že je považují za etické investiční produkty podobné těm, které chrání globální životní prostředí a po finanční krizi v roce 2008 nabízejí potenciálně méně rizikovou a finančně zodpovědnější alternativu konvenčnějším finančním řešením.

 

STABILIZACE REGIONU

Investiční potenciál trhu v asijsko-pacifickém regionu je podpořený základními růstovými charakteristikami. Pokračující strukturální transformace, narůstající produktivita a příznivé politické prostředí budou i nadále podporovat zdravý růst v dlouhodobém horizontu. Mezi další působivé klíčové charakteristiky patří:

  • Čína, Indie a Indonésie mají dohromady 35 % světové populace - více než 2,8 mld. obyvatel – což představuje potenciál pro budoucí ekonomickou sílu.
  • Urbanizace se zrychluje a s ní i ekonomický růst, který je poháněn rostoucím počtem lidí s vyšší kupní sílou. Rychlá urbanizace bude v následujících letech vést k větším výdajům do infrastruktury, podpoří poptávku po energiích a povede k nárůstu zaměstnanosti a vyššímu životnímu standardu.
  • Regionální ekonomiky opět získávají rovnováhu s ohledem na nedávný globální propad, jak se snaží být méně závislé na exportu pohánějící jejich ekonomiky: Přes všeobecné vnímání, že tento region je tradičně závislý na exportu, je skutečnost taková, že domácí poptávka v poslední době hraje ve zvyšování růstu mnohem větší roli.
  • Rostoucí příjem v zemích Asie a Tichomoří znamená, že spotřebitelé budou mít více prostředků a větší sklon k utrácení a tím zabezpečí rostoucí a silnou domácí spotřebitelskou základnu pro hospodářský růst.
  • Do regionu pokračují viditelně silné investiční toky z jiných částí světa a rovněž přímé zahraniční investice uvnitř regionu pomáhají pohánět hospodářský růst: například čínské investice v Asii zaznamenávají dvouciferný růst každý rok.

 

LOKÁLNÍ VÝHODA

Fond také profituje z komplexního výběru akcií a procesu řízení portfolia, který využívá expertů se znalostí místních poměrů. Společnost CIMB-Principal, která je investičním manažerem fondu, hraje v Asii významnou úlohu se svými manažery portfolií a analytiky v mnoha zemích regiónu. Tyto specialisti mají rozsáhlé lokální vědomosti, které pomáhají identifikovat počáteční změny akciových nástrojů a trendů ještě před konkurencí a zvýšit výkonnost fondu. Investiční přístup manažera je především zdola nahoru. Nicméně, ekonomické indikátory, nástroje a politické trendy jsou v každé zemi studovány a zhodnoceny, aby bylo možné určit relativní atraktivitu jednotlivých států na měsíční bázi.

 

VÝHLED

Regionální akciové trhy by měly v roce 2013 dosahovat dobré výkonnosti, čemuž napomůže stabilizace, resp. zlepšení momentu výnosů, nízké úrokové sazby a výhodné ceny akcií. I když růst zisků zůstává nedostatkem v pomalém světovém vývoji, u „růstových“ akcií se očekává, že tento rok budou dosahovat lepší výkonnosti než „hodnotové“ akcie. Dividendy a cash-flow akcie budou pokračovat v dobré výkonnosti, pokud výnosy dluhopisů zůstanou v roce 2013 na nízké úrovni. Nedávné známky oživení čínské ekonomiky jsou dobrým znamením nejen pro Čínu, ale i pro region jako celek, protože Čína je i nadále významným investorem v oblasti Asie a Tichomoří.

 

INVESTIČNÍ SPRÁVCE

Investičním manažerem fondu je společnost CIMB-Principal Asset Management, oceněná jako asijský investiční specialista, který je součástí CIMB Group – čtvrté největší bankovní skupiny v jihovýchodní Asii. V celém regiónu jsou integrovaní investiční odborníci, kteří využívají svých místních znalostí a přítomnosti v regiónu, aby zajistili klientům nejlepší možné služby. Mezi klíčové přednosti a konkurenční výhody společnosti patří manažerské dovednosti v řízení aktiv v souladu s právem Shariah a odborná znalost regionu.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídku na koupi nebo úpis akcií žádneho z pod-fondů World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) nebo reklamu a propagaci v krajinách, ve kterých jsou pod-fondy WSF registrovány na prodej. MitonOptimal Portfolio Management (CI) Limited  a WSF jsou registrovány a mají licenci od Guernsey Financial Services Commission podle zákona o ochraně investorů (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registrační číslo společnosti je: 51802. Společnost WSF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Všechny dokumenty potřebné k uskutečnení investice, včetně Dokumentů souvisejících s fondem jsou dostupné a je možné je získat prostřednictvím společnosti MitonOptimal Portfolio Management (CI) Limited nebo ze stránky www.wsffunds.com. Před investováním do jakéhokoli pod-fondu WSF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WSF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a Offering Memorandum a příslušný Doplněk, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WSF vhodnou investicí.