28.02.2013

Dejan Rajbar

Portfolio manažer

NFD d.o.o.

Rychle se rozvíjející Evropa je se svojí úspěšnou ekonomickou transformací podpořenou silným a stabilním růstem, a nabídkou historicky podhodnocených akcií pro investory lákavou perspektivou. Fond WIOF Emerging Europe Performance Fund nabízí možnost využít investiční potenciál tohoto regionu a poskytuje přístup k mnoha trhům, které svým růstem budou v následujících letech překonávat růst rozvinutých zemí.

 

PŘEHLED

Pod-fond investuje do akcií a akciím příbuzných cenných papírů společností, které působí nebo jsou vystaveny růstu v zemích střední a východní Evropy, s cílem dlouhodobého kapitálového růstu v EUR. Fond je ideální možností pro každého investora, včetně těch, kteří vyhledávají absolutní návratnost v rámci akciového produktu.

 

ÚSPĚŠNÁ TRANSFORMACE

Úspěšný přechod rychle se rozvíjející Evropy z centrálně plánovaného systému na funkční tržní ekonomický systém byl hnacím motorem výrazného růstu během posledních 15 let. Za více než deset let byl region svědkem masivního přílivu přímých zahraničních investice (PZI) a růstu reálného HDP, který překonal růst eurozóny a USA. Předpokládá se, že v nadcházejících letech bude tento trend pokračovat, a podle některých odhadů zaznamená region rychle se rozvíjející Evropy do roku 2016 úrovně růstu, které budou více než dvojnásobné oproti západní Evropě a rovněž vyšší než růst v USA. To podtrhuje skutečnost, že růst rychle se rozvíjející Evropy je pevný a nedotknutelný. V tomto období poskytují další ekonomické parametry regionu povzbudivý obraz pro investory. Fiskální pozice zemí rychle se rozvíjející Evropy je lepší než jejich vyspělých protějšků. Poměry dluhu vůči HDP jsou celkově nižší, v některých případech dokonce drasticky nižší, než u mnoha předních světových ekonomik.

 

 

REGIONÁLNÍ HODNOTY

Rychle se rozvíjející Evropa nabízí kromě přínosů z vyššího HDP a stabilního stavu ekonomiky i akcie, které, pokud bereme region jako celek, jsou historicky podhodnocené. Jde zejména o Polsko a Rusko, kde zhodnocení a ekonomický růst je mimořádně atraktivní. Výnosy z dividend v rámci cenných papírů rychle se rozvíjející Evropy jsou rovněž velmi lákavé a nabízejí investorům možnost využít příjmů a potencionálního zhodnocení. Jelikož současné prostředí stále nabízí nízké výnosy, dividendy se stávají čím dál důležitějšími pro investory, kteří se pokoušejí o vybudování silného portfolia akciových tituly s výnosnými a spolehlivými dividendami.

 

RŮST SPOTŘEBITELŮ

Relativně dobrý stav ekonomiky a vyhlídky na růst v budoucnosti jsou podpořené pokračující expanzí střední třídy v regionu. S tím, jak se vytváří stále více pracovních míst, rostou mzdy a navyšuje se bohatství, se budou i nadále objevovat investiční příležitosti, protože obraz spotřebitelských výdajů budou kopírovat výdaje spotřebitelů v celém rozvinutém světě. V Rusku podporuje domácí spotřebu a rozvoj úvěrů především rostoucí střední třída. Domácí růst je základním ekonomickým motorem i v ostatních zemích regionu. Od počátku finanční krize se například Polsku dařilo mnohem lépe než ve většině evropských zemí. Zatímco mnoho ekonomik ve světě v roce 2008 a 2009 upadlo do recese, Polsko se vyhnulo poklesu díky charakteru své ekonomiky, kterou táhne domácí poptávka.

 

 

VÝHLED

Rok 2013 by měl být pro trhy lepším. Růst, který byl v roce 2012 pomalý, ale stabilní, se začíná zotavovat v souvislosti s lepší náladou a pokrokem ekonomiky USA a Číny. To samé by mělo nastat i na mnoha rychle se rozvíjejících trzích v Evropě, kde se očekávají vynikající výsledky. Ačkoliv nebude rychle se rozvíjející Evropa imunní vůči problémům v eurozóně, potencionální pokles v regionu by měl dosáhnout dna ke konci prvního čtvrtletí, a brzy poté by se měli ekonomiky zotavit. Současný trend snižování averze rizika by měl v roce 2013 pokračovat, a tím pádem tlačit trhy nahoru. Výhled pro některé menší trhy v regionu, jako například Rumunsko a Chorvatsko, se zlepšil, zatímco u klíčových ekonomik regionu, jakými jsou například Polsko a Rusko, se očekává udržení nadprůměrného růstu, který byl zaznamenán v posledních letech. Obzvlášť Polsko působí velmi atraktivně, s dobrým zhodnocením podpořeným pozitivním podnikatelským prostředním, a uvolněnou monetární politikou. Plány privatizovat stovky polských firem prostřednictvím burzovních operací pomůže podpořit domácí kapitálový trh a ekonomickou konkurenceschopnost. Prozatím se centrální banka zavázala snížit úrokové sazby, pokud se ekonomika zpomalí, což je krok, ze kterého by mohl akciový trh profitovat vzhledem k tomu, že z historického pohledu jsou nízké úrokové sazby pro akcie příznivé.

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost NFD, d.o.o., jeden z vedoucích správců fondu na Slovinsku se silním regionálním působením. Společnost aktivně působí na slovinském finančním trhu od svého založení v roce 1994. Má jeden z nejzkušenějších správcovských týmů v regionu, dodržuje nejvyšší standardy správy aktiv, a usiluje o nadprůměrné výkony na náročných evropských hraničních trzích v různých třídách aktiv.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.