28.02.2013

Dejan Rajbar

Portfolio Manager

NFD d.o.o.

 

Po udanej transformacji gospodarczej, popartej silnym i ustawicznym wzrostem, oraz poprzez ofertę w przeszłości zaniżonych akcji, Emerging Europe stanowi kuszącą perspektywę dla inwestorów. WIOF Emerging Europe Performance Fund oferuje szansę na wykorzystanie potencjału inwestycyjnego tego regionu poprzez dostęp do ogromnej ilości rynków, których wzrost ma w najbliższych latach przewyższyć wzrost rynków w krajach rozwiniętych .

 

OGÓLNY ZARYS

Inwestując w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami spółek zlokalizowanych lub nastawionych na wzrost w Europie Środkowej i Wschodniej, subfundusz ten ma na celu długoterminowy wzrost kapitału w walucie Euro. Jest to idealny wybór dla każdego inwestora, także tego oczekującego całkowitego zwrotu na produkcie akcyjnym.

 

UDANA TRANSFORMACJA

Pomyślna transformacja krajów Europy rozwijającej się - od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej - przyczyniła się do ogromnego ich wzrostu w przeciągu ostatnich 15 lat. Region ten przez ponad dekadę odnotował ogromny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a wzrost realnego PKB prześcignął wyniki całej strefy Euro i USA. Oczekuje się, że trend ten utrzyma się w najbliższych latach i wedle ocen szacunkowych, rejon krajów Europy rozwijającej się zanotuje poziom wzrostu dwa razy wyższy niż w Europie Zachodniej oraz wyższy niż w USA do 2016 r., podkreślając fakt, że rozwój krajów Europy rozwijającej się jest nie do podważenia. Tymczasem także inne fundamenty gospodarki w tym regionie prezentują się inwestorom w dobrym świetle. Sytuacja fiskalna większości krajów rozwijającej się Europy jest lepsza niż ich rozwiniętych odpowiedników. Wskaźniki stosunku zadłużenia do PKB są ogólnie niższe, w niektórych przypadkach radykalnie niższe niż te wiodących gospodarek.

 

 

WARTOŚĆ REGIONU

Wraz z korzyściami płynącymi ze wzrostu PKB i zdrowej gospodarki, kraje rozwijającej się Europy oferują także akcje, których wartość, biorąc pod uwagę cały region, była w przeszłości zaniżona, w szczególności te w Polsce i Rosji, gdzie wyceny i wzrost gospodarczy są szczególnie atrakcyjne. Dochody z dywidend akcji Emerging Europe również są bardzo atrakcyjne, co oferuje inwestorom możliwość wykorzystania dochodu oraz możliwego wzrostu. W związku z tym, że obecnie dochody z dywidend wciąż pozostają na niskim poziomie, dywidendy stają się coraz bardziej istotne w portfelach inwestorów nastawionych na stworzenie silnego portfela spółek przynoszących znaczne i wiarygodne dywidendy.

 

WZROST LICZBY KONSUMENTÓW

Stosunkowo dobry stan gospodarki regionu Europy rozwijającej się i perspektywy rozwoju opierają się na nieustannym rozwoju tamtejszej klasy średniej. W miarę tworzenia większej ilości miejsc pracy, wzrostu wynagrodzeń i rozszerzającej się zamożności, możliwości inwestycyjne będą się pojawiać, ponieważ schemat wydatków konsumenckich odzwierciedla ten obserwowany w krajach rozwiniętych. W szczególności w Rosji rosnąca w liczbę klasa średnia napędza krajową konsumpcję i ekspansję kredytową w tym kraju. Krajowy wzrost jest także podstawowym czynnikiem napędu w innych krajach tego regionu. Przykładowo, od początku kryzysu finansowego Polska radzi sobie o wiele lepiej niż większość krajów europejskich. Podczas gdy wiele krajów na świecie pogrążyło się w recesji w 2008 i 2009 roku, Polska uniknęła jej dzięki swojej lokalnie napędzanej gospodarce.

 

 

PERSPEKTYWY

Rok 2013 powinien być lepszy na rynkach, ponieważ wzrost - powolny, lecz stały w 2012 r. - zaczyna nabierać tempa na skutek lepszych nastrojów oraz poprawy amerykańskiej i chińskiej gospodarki. Tak też powinno być w przypadku wielu rynków krajów Europy rozwijającej się. Oczekuje się, że niektóre z tamtejszych rynków osiągną wyjątkowo dobre wyniki.  Chociaż kraje Europy rozwijającej się nie unikną całkowicie problemów strefy Euro, ewentualny kryzys w regionie powinien osiągnąć swój szczyt do końca pierwszego kwartału, po czym nastąpi wzrost gospodarczy. Najnowszy trend zmniejszania awersji do ryzyka powinien utrzymać się w 2013 r., wypychając rynki w górę. Perspektywy dla niektórych mniejszych rynków regionu, jak Rumunia czy Chorwacja, są lepsze, podczas gdy kluczowe gospodarki regionu, jak Polska czy Rosja, mają utrzymać ponadprzeciętne tempo wzrostu zanotowane w ostatnich latach. Polska w szczególności wygląda bardzo atrakcyjnie, z korzystnymi wycenami wspieranymi pozytywnym środowiskiem biznesowym oraz łagodniejszą polityką pieniężną. Plany prywatyzacji setki polskich spółek poprzez transakcje giełdowe pomogą wzmocnić krajowy rynek kapitałowy oraz konkurencyjność gospodarczą. Tymczasem bank centralny zobowiązał się obniżyć stopy oprocentowania kredytu refinansowego w razie spowolnienia gospodarki - krok, który pozwoli skorzystać giełdom, gdyż w przeszłości niskie stopy procentowe były korzystne dla akcji.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym Funduszu jest NFD d.o.o, jeden z wiodących menedżerów funduszy w Słowenii, mocno odznaczający się w tym regionie. Spółka aktywnie działa na słoweńskim rynku finansowym od momentu powstania w 1994 roku. Jako jeden z najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających funduszami w regionie, stosuje najwyższe standardy zarządzania aktywami i dąży do prześcignięcia europejskich rynków pionierskich w różnych klasach aktywów.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.