28.02.2013

Dejan Rajbar

Portfólio manažér

NFD d.o.o.

Rýchlo sa rozvíjajúca Európa je so svojou úspešnou ekonomickou transformáciou podporenou silným a stálym rastom a ponukou historicky podhodnotených akcií pre investorov lákavou vyhliadkou. Fond WIOF Emerging Europe Performance Fund ponúka možnosť využiť investičný potenciál regiónu a poskytuje prístup k množstvu trhov, ktorých rast bude v nasledujúcich rokoch prekonávať rast rozvinutých krajín.

 

PREHĽAD

Podfond investuje do akcií a akciám príbuzných cenných papierov spoločností, ktoré pôsobia alebo sú vystavené rastu v krajinách strednej a východnej Európy a jeho cieľom je dlhodobý kapitálový rast v mene EUR. Je ideálnou možnosťou pre akýkoľvek typ investora, vrátane takých, ktorí vyhľadávajú  absolútnu návratnosť v rámci akciového produktu.

 

ÚSPEŠNÁ TRANSFORMÁCIA

Úspešný prechod rýchlo sa rozvíjajúcej Európy z centrálne plánovaného na funkčný trhový ekonomický systém bol hnacím motorom obrovského rastu počas posledných 15 rokov. Za viac ako desať rokov bol región svedkom masívneho prílevu PZI a rastu reálneho HDP, ktorý prekonal rast eurozóny a USA. Predpokladá sa, že v nadchádzajúcich rokoch bude tento trend pokračovať a podľa niektorých odhadov región rýchlo sa rozvíjajúcej Európy zaznamená do roku 2016 úrovne rastu, ktoré budú viac ako dvojnásobné voči západnej Európe a vyššie ako rast v USA, čo podčiarkuje skutočnosť, že rast rýchlo sa rozvíjajúcej Európy je pevný a nedotknutý. V tomto období poskytujú ďalšie ekonomické parametre regiónu povzbudivý obraz pre investorov. Fiškálna pozícia krajín rýchlo sa rozvíjajúcej Európy je lepšia ako ich rozvinutých náprotivkov. Pomery dlhu voči HDP sú celkovo nižšie, v niektorých prípadoch dokonca drasticky nižšie, ako pri mnohých svetových ekonomikách.

 

REGIONÁLNA HODNOTA

Spolu s prínosom z vyššieho HDP a stabilného stavu ekonomiky ponúka rýchlo sa rozvíjajúca Európa aj akcie, ktoré, ak berieme región ako celok , sú historicky podhodnotené. Ide najmä o Poľsko a Rusko, kde sú zhodnotenia a ekonomický rast mimoriadne atraktívne. Výnosy z dividend v rámci cenných papierov rýchlo sa rozvíjajúcej Európy sú tiež veľmi atraktívne a ponúkajú investorom možnosť využiť výnos a potenciálne zhodnotenie. Keďže súčasné prostredie stále ponúka nízke výnosy, dividendy sa stávajú čoraz dôležitejšími pre investorov, ktorí sa snažia o vybudovanie silného portfólia akciových titulov s výnosnými a spoľahlivými dividendami.

 

RAST ZÁKAZNÍKOV

Relatívne dobrý stav ekonomiky a vyhliadky na rast v budúcnosti sú podporené pokračujúcou expanziou strednej triedy v regióne. Pri tom, ako sa vytvára stále viac pracovných miest, rastú mzdy a rozširuje sa bohatstvo, sa budú aj naďalej vynárať investičné príležitosti, keďže schémy spotrebiteľských výdavkov budú kopírovať výdavky v celom rozvinutom svete. V Rusku poháňa domácu spotrebu a rozvoj úverov predovšetkým rastúca stredná trieda. Domáci rast je základným ekonomickým motorom aj v ostatných krajinách regiónu. Odkedy začala finančná kríza sa napríklad Poľsku darilo omnoho lepšie ako väčšine európskych krajín. Kým množstvo ekonomík vo svete v rokoch 2008 a 2009 upadlo do recesie, Poľsko sa vyhlo poklesu pre charakter svojej ekonomiky, ktorú ťahá domáci dopyt.

 

VÝHĽAD

Rok 2013 by mal byť pre trhy lepším rokom. Rast, ktorý bol v roku 2012 pomalý, ale stabilný, sa začína zotavovať v súvislosti s lepšou náladou a pokrokom ekonomík USA a Číny. To isté by sa malo prihodiť aj na mnohých rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch v Európe, kde sa od niektorých očakávajú vynikajúce výsledky. Hoci rýchlo sa rozvíjajúca Európa nebude úplne imúnna voči problémom v eurozóne, potenciálny pokles v regióne by mal dosiahnuť dno ku koncu prvého štvrťroku, pričom ekonomiky by sa vo všeobecnosti mali zotaviť v krátkom čase po tomto termíne. V roku 2013 by mal pokračovať posledný trend znižovania averzie voči riziku, čo bude tlačiť trhy smerom nahor. Výhľad pre niektoré menšie trhy v regióne, ako napríklad Rumunsko a Chorvátsko, sa zlepšil, zatiaľ čo od kľúčových ekonomík regiónu, akými sú napríklad Poľsko a Rusko, sa očakáva, že si udržia nadpriemerný rast, ktorý zaznamenali v posledných rokoch. Obzvlášť Poľsko vyzerá veľmi atraktívne, s dobrými zhodnoteniami posilnenými pozitívnym podnikateľským prostredím a uvoľnenou monetárnou politikou. Plány na privatizáciu stoviek poľských spoločností prostredníctvom transakcií na burze pomôže podporiť domáci kapitálový trh a ekonomickú konkurencieschopnosť. Na druhej strane sa centrálna banka zaviazala znížiť úrokové sadzby, ak sa ekonomika spomalí – čo je krok, z ktorého by mohol profitovať akciový trh vzhľadom na to, že z historického pohľadu priniesli nízke úrokové sadzby pozitíva pre akcie.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť NFD d.o.o, jeden z vedúcich správcov fondov v Slovinsku so silným regionálnym pôsobením. Spoločnosť aktívne pôsobí na slovinskom finančnom trhu od svojho založenia v roku 1994. Má jeden z najskúsenejších správcovských tímov v regióne, dodržiava najvyššie štandardy správe aktív a usiluje sa o nadpriemerné výkony na náročných európskych hraničných trhoch v rôznych triedach aktív.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.