15.03.2013

Sinisa Gjerek,

Portfolio manažer

NFD Aureus Invest

Fond WIOF Global Emerging Markets Bond Fund investuje na trzích s dluhopisy po celém světě, tím pádem nabízí investorům možnost využít výhody velkého potenciálu rychle se rozvíjejících se trhů a příležitosti investovat do kompletního sortimentu státních a korporátních dluhopisů v tvrdé a lokální měně.

 

PŘEHLED

Fond nabízí portfolio dluhopisů z rozvojových trhů v globálním rozměru – státní a korporátní dluhopisy v silné měně, stejně jako dluhopisy v lokálních měnách na trzích v Evropě, Asii, Africe, Středního Východu a Latinské Ameriky. Fond se zaměřuje na maximalizaci celkové návratnosti investice a je ideální pro investory, kteří se zajímají o specializované kapitálové trhy.

 

LEPŠÍ PERSPEKTIVA

Jelikož se globální krize nezmírňuje, investoři se odvracejí od rozvinutých trhů, které zápasí s problémy, k rychle se rozvíjejícím trhům. Mnoho investorů přitahují pozitivní strukturální a fundamentální charakteristiky rychle se rozvíjejících tržních ekonomik, jako například mnohem vyšší růst a lepší ukazatele zadlužení vůči HDP. Rychle se rozvíjející trhy vidí mnoho investorů jako trhy, které jsou z pohledu výnosů perspektivnější. Relativně silné pozice dluhopisů mnoha rychle se rozvíjejících zemí v porovnání s rozvinutými státy jsou jedním z největších lákadel pro investory.  Zatímco průměrné zadlužení rozvinutých zemí je více než 100 % HDP, úroveň zadlužení rychle se rozvíjejících zemí je méně než 40 % HDP. Dluhopisy rychle se rozvíjejících trhů jsou obzvlášť atraktivní vzhledem k nízkým úrokovým sazbám na mnoha rozvinutých zemích. Jedná se o prostředí, které bude ještě určitý čas převládat podle strategií vyhlášených ze strany monetárních institucí. Tato atraktivita dělá z investování do dluhopisů rychle se rozvíjejících trhů ideální součástí širokého portfolia investic, nabízí diverzifikaci a potenciál pro zvýšení výnosů.

 

 

GLOBÁLNÍ VOLBA

Globální povaha fondu umožňuje investorům využít výhody pozitivních vlastností různých regionů rychle se rozvíjejících trhů, aby tak svojí investici co nejlépe zhodnotili. Každý region rychle se rozvíjejících trhů, na který se fond s investicemi zaměřuje, má silné základy podporující investiční příležitosti:

 

  • V Africe je Jihoafrická republika výjimečnou ekonomikou s udržitelnou fiskální politikou a se zlepšující se domácí poptávkou.
  • Asijsko-pacifický region se rychle zotavuje a domácí poptávka v regionu, který je nejobývanější oblastí na světě, by měla pomoci jeho ekonomikám směrem k udržitelnému růstu.
  • Pozice veřejných financí zemí SNS zůstali relativně silné v porovnání s jinými regiony. Na druhou stranu je rychle se rozvíjející Evropa vůči svému aktuálnímu úvěrovému ratingu neustále podhodnocena a zaznamenává pevný nedotknutý růst, který se bude i nadále rozvíjet.
  • Ekonomiky států Latinské Ameriky jsou v dobrém stavu a silná domácí poptávka podporuje růst klíčových ekonomik regionu.

 

 

INVESTIČNÍ PROCES

Manažer portfolia využívá komplexní proces výběru investic a aktiv, včetně:

 

  • Využívání speciálních optimalizačních modelů portfolia, které kombinují fundamentální a kvantitativní investiční strategie
  • Implementace speciálních algoritmických systémů obchodování

 

Společnost zároveň využívá kvalitní systém řízení portfolia, který sleduje relevantní tržní indexy a benchmarking, a který byl vytvořený k tomu, aby je překonával. Zahrnuje:

 

  • Regresní analýzu
  • Přiřazování vah sektorům
  • Makroekonomickou analýzu
  • Sektorovou analýzu

VÝHLED

Dluhopisy by se měly během roku 2013 vyvíjet pozitivním směrem. Především ke konci tohoto roku, kdy začnou reagovat na silnější právní rámce v rámci EU, včetně nových finančních a ekonomických struktur. V roce 2013 by měla Evropa pocítit oživení. Z hlediska jednotlivých zemí vypadá jako velmi dobrý tah Rusko, kde se očekávají obrovské zahraniční investice, zejména ze strany institucionálních investorů, a odhaduje se, že rubl bude v následujícím roce velmi silný. Tyto faktory dělají z ruských státních dluhopisů velmi atraktivní investice.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost NFD Aureus Invest, největší soukromá společnost zabývající se správou aktiv v Chorvatsku. Může se pochlubit jedním z nejvíce diverzifikovaných produktových portfolií mezi správci aktiv v regionu, a je též uznávaná pro svoje inovativní koncepty správy aktiv a technologie. Společnost vyvinula speciální modely optimalizace portfolia, které kombinují fundamentální a kvantitativní investiční strategie zaměřené na snižování subjektivních rozhodnutí manažerů fondů jako součást aktivního managementu procesu výběru akcií.

 

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.