15.03.2013

Sinisa Gjerek,

Portfólio manažér

NFD Aureus Invest

Keďže fond WIOF Global Emerging Markets Bond Fund investuje na trhoch s dlhopismi po celom svete, ponúka investorom možnosť využiť výhody veľkého potenciálu rýchlo sa rozvíjajúcich trhov a príležitosti investovať do kompletného sortimentu štátnych a korporátnych dlhopisov v tvrdej a lokálnej mene.

 

PREHĽAD

Fond ponúka portfólio dlhopisov z rozvojových trhov v globálnom rozmere - štátne a korporátne dlhopisy v tvrdej mene, ako aj dlhopisy v lokálnych menách v Európe, Ázii, Afrike, Strednom Východe a Latinskej Amerike. Fond sa zameriava na maximalizáciu celkovej návratnosti investícií a je ideálny pre investorov, ktorí sa zaujímajú o špecializované kapitálové trhy.

 

LEPŠIA PERSPEKTÍVA

Keďže sa globálna kríza nezmierňuje, investori sa odvracajú od rozvinutých trhov, ktoré zápasia s problémami, k rýchlo sa rozvíjajúcim trhom. Mnohých investorov priťahujú pozitívne štrukturálne a fundamentálne charakteristiky rýchlo sa rozvíjajúcich trhových ekonomík, vrátane omnoho vyššieho rastu a lepších ukazovateľov zadlženia voči HDP. Rýchlo sa rozvíjajúce trhy tak vidia mnohí investori ako trhy, ktoré sú z pohľadu výnosov perspektívnejšie. Relatívne silné pozície dlhopisov mnohých rýchlo sa rozvíjajúcich krajín v porovnaní s rozvinutými štátmi sú jedným z najväčších lákadiel pre investorov. Kým priemerné zadlženie rozvinutých krajín je viac ako 100% HDP, úroveň zadlženia rýchlo sa rozvíjajúcich krajín je menej ako 40% HDP. Dlhopisy rýchlo sa rozvíjajúcich trhov sú obzvlášť atraktívne vzhľadom na nízke úrokové sadzby na mnohých rozvinutých trhoch. Ide o prostredie, ktoré bude ešte určitý čas prevládať podľa stratégií vyslovených zo strany monetárnych inštitúcií. Táto atraktívnosť robí z investovania do dlhopisov rýchlo sa rozvíjajúcich trhov ideálnu súčasť širšieho portfólia investícií, ktoré ponúka diverzifikáciu a potenciál pre zvýšenie výnosov.

 

 

GLOBÁLNA VOĽBA

Globálna povaha fondu umožňuje investorom využiť výhody pozitívnych vlastností rôznych regiónov rýchle sa rozvíjajúcich trhov, aby tak svoju investíciu čo najlepšie zhodnotili. Každý región s rýchlo sa rozvíjajúcimi trhmi, na ktorý sa fond s investíciami zameriava, má silné základy podporujúce investičné príležitosti:

 

  • V Afrike je Juhoafrická republika výnimočnou ekonomikou s udržateľnou fiškálnou politikou a so zlepšujúcim sa domácim dopytom.
  • Ázijsko-pacifický  región sa rýchlo zotavuje a domáci dopyt v regióne, ktorý je najobývanejšou oblasťou na svete, by mal napomôcť jeho ekonomikám smerom k udržateľnému rastu.
  • Pozície verejných financií krajín SNŠ zostali relatívne silné v porovnaní s inými regiónmi. Na druhej strane je rýchlo sa rozvíjajúca Európa voči svojim aktuálny úverovým ratingom neustále podhodnotená a zaznamenáva pevný a  nedotknutý rast, ktorý sa bude aj naďalej rozvíjať.
  • Ekonomiky štátov Latinskej Ameriky sú v dobrom stave a silný domáci dopyt podporuje rast kľúčových ekonomík regiónu.

 

 

INVESTIČNÝ PROCES

Manažér portfólia využíva komplexný proces výberu investícií a aktív, vrátane:

  • Využívania špeciálnych optimalizačných modelov portfólia, ktoré kombinujú fundamentálne a kvantitatívne investičné stratégie
  • Implementácie špeciálnych algoritmických systémov obchodovania

 

Spoločnosť zároveň využíva kvalitný systém riadenia portfólia, ktorý sleduje relevantné trhové indexy a benchmarky, a ktorý bol vytvorený na to, aby ich prekonával. Zahŕňa:

  • Regresnú analýzu
  • Priraďovanie váh sektorom
  • Makroekonomickú analýzu
  • Sektorovú analýzu

 

VÝHĽAD

Dlhopisy by sa mali počas roku 2013 vyvíjať pozitívnym smerom. Predovšetkým ku koncu tohto roku, kedy začnú reagovať na silnejší právny rámec v rámci EU, vrátane nových finančných a ekonomických štruktúr. V roku 2013 by mala Európa pocítiť oživenie. Ak hovoríme o jednotlivých krajinách, veľmi dobrým ťahom sa zdá byť Rusko, kde sa očakávajú obrovské zahraničné investície, najmä zo strany  inštitucionálnych investorov a odhaduje sa, že rubeľ bude v nasledujúcom roku veľmi silný. Tieto faktory robia z ruských štátnych dlhopisov veľmi atraktívne investície.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť NFD Aureus Invest, najväčšia súkromná spoločnosť zaoberajúca sa správou aktív v Chorvátsku. Môže sa pochváliť jedným z najviac diverzifikovaných produktových portfólií medzi správcami aktív v regióne a je tiež uznávaná pre svoje inovatívne koncepty správy aktív a technológie. Spoločnosť vyvinula špeciálne modely optimalizácie portfólia, ktoré kombinujú fundamentálne a kvantitatívne investičné stratégie zamerané na znižovanie subjektívnych rozhodnutí manažérov fondov ako súčasť aktívneho manažmentu procesu výberu akcií.

 

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.