27.03.2013

 

Costas Mesaritis

Portfolio manažer

Piraeus Bank (Cyprus) Ltd.

 

Rozdělení rizika a diverzifikace jsou dva základní principy úspěšného dlouhodobého investování. Díky spojení těchto principů s příležitostmi, které světové trhy nabízejí, kvalitní alokací aktiv a správou fondu, je fond WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio předpokladem pro velmi atraktivní investiční příležitost.

PŘEHLED

Fond nabízí investorům příležitost pro maximální dlouhodobý kapitálový růst v závislosti na volatilitě během stanoveného období. Investuje do globálních akciových a dluhopisových trhů s cílem dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu v EUR prostřednictvím pečlivě vybrané skupiny pod-fondů, které se zaměřují na trhy, regiony a sektory po celém světě.

 

SKUTEČNÉ VÝHODY

Fond má určité vlastnosti, které z něho dělají atraktivní investiční nabídku:

  • Investice do globálních rychle se rozvíjejících trhů, od kterých se očekává, že budou lídry ekonomického oživení, a které mají potenciál vysokého růstu.
  • Diverzifikace nejen z hlediska zemí a regionu, ale i přístupů k odborným znalostem místního prostředí prostřednictvím správců fondu. Správci podkladových fondů v rámci portfolia mají přístup k lokálním informacím a společenskému a politickému vývoji v regionech a trzích, kam fondy investují.
  • Vyvážená investiční příležitost s vhodnou úrovní investičního rizika a růstovým potenciálem.
  • Volatilita je aktivně řízena a poskytuje stabilní rizikový profil během investičního horizontu.

 

 

ŘÍZENÁ VOLATILITA

Jedním z klíčových prvků fondu a jeho výkonnosti je proces řízení volatility, který zabezpečuje její udržování na nízké úrovni. Cílem fondu je udržet tříletou volatilitu na úrovni mezi 9 % a 11 % za rok, přičemž k tomu využívá speciální proces alokace investic.

 

Tento model alokace aktiv je založený na 30denní a 250denní volatilitě fondu. Využívá při tom hodnotící model, který zahrnuje ekonomické údaje a předpovědi, ukazatele tržní hodnoty, stejně jako kvalitu správců, který zastřešuje konkrétní zemi nebo region. Monitorování volatility a základních tříd aktiv umožňuje optimální rozdělení mezi akcie, dluhopisy, majetek a hotovost. Hodnotící model, který obsahuje předpovědi dvouletého reálného růstu HDP, ukazatele tržní hodnoty PE (poměr tržní ceny akcie k čistému zisku společnosti po zdanění) a tržní hodnoty PB (poměr tržní ceny akcie k účetní hodnotě společnosti) a údaje o sledování určitých tržních správců, se též využívá ke stanovení rozsahu alokace. Volatilita se denně monitoruje a udržuje v rámci stanovených hranic. Pokud se však pohybuje pod nebo nad stanovený limit, následuje přerozdělení mezi třídami aktiv.

 

 

VYUŽITÍ MÍSTNÍCH ZNALOSTÍ

Správci podkladových fondů v rámci portfolia jsou místní lidé s velmi dobrou znalostí historie a kultury svého regionu a historie konkrétních firem. Mají přístup k místním informacím, managementu firem a ke společenskému a politickému vývoji na příslušných trzích, což jim umožňuje získat výhodu při využívání rozvoje, lokálních zpráv, spekulací na trhu a jakýchkoliv trendů ve společnosti. Správci mají ideální pozici pro zhodnocení politické stability svého regionu, což je jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů na rychle se rozvíjejících a hraničních trzích.

 

VÝHLED

Očekává se, že problémy eurozóny budou i nadále ovlivňovat trhy téměř do konce roku. Pozitivním faktorem ale je, že lídři EU jsou rozhodnuti přijmout potřebné kroky s cílem zajistit, aby EU vyšla z krize silnější. Tato nová, silnější evropská struktura by se měla začít formovat ke konci roku. Akciím a dluhopisům by se mělo vést dobře, přičemž akcie by měli výkonností překonat dluhopisy. S přibližováním konce roku začnou akcie a dluhopisy profitovat ze silnější a stabilnější EU (díky zavedení robustnější a jednotné finanční struktury v rámci EU), což bude mít pozitivní vliv na ostatní globální ekonomiky. Pokud jde o jednotlivé regiony, výkonnost Evropy by se měla ke konci roku zlepšit a Latinská Amerika, zejména v souvislosti s blížícím se Mistrostvím světa ve fotbale v roce 2014, a jihovýchodní Asie by měli skončit v roce 2013 jako dva nejlepší globální regiony kvůli jejich silným základům.

INVESTIČNÍ MANAŽER

Investičním manažerem fondu je Piraeus Bank (Cyprus) Ltd, která je pobočkou skupiny Piraeus Bank Group se sídlem v Aténách. Piraeus Bank (Cyprus) poskytuje kompletní služby pro retailové a korporátní klienty, mezinárodní bankovnictví, správu majetku a akcií. Útvar investičního managementu tvoří kvalifikovaný a zkušený personál, a zaměřuje se na regionální trhy včetně Řecka a Kypru. Piraeus Bank Group má kromě Řecka pobočky v dalších 9 zemí, Rumunsku, Bulharsku, Ukrajině, Srbsku, Egyptu, Albánii a Kypru, ale i v Londýně a New Yorku.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Strategy Portfolios („WSP“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WSP považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WSP je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WSP by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WSP a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WSP vhodnou investicí.