27.03.2013

Costas Mesaritis

Portfólio manažér

Piraeus Bank (Cyprus) Ltd.

 

Rozdelenie rizika a diverzifikácia sú dva základné princípy úspešného dlhodobého investovania. Ak spojíme tieto dva princípy s príležitosťami, ktoré ponúkajú svetové trhy, najlepšou alokáciou aktív a správou fondu, tak je fond WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio predpokladom pre veľmi atraktívnu investičnú príležitosť.

PREHĽAD

Fond ponúka investorom príležitosť pre maximálny dlhodobý kapitálový rast vzhľadom na volatilitu počas stanoveného obdobia. Investuje do globálnych akciových a dlhopisových trhov s cieľom dosiahnuť dlhodobý kapitálový rast v EUR prostredníctvom starostlivo vybranej skupiny podfondov, ktoré sa zameriavajú na trhy, regióny a sektory na celom svete.

 

SKUTOČNÉ VÝHODY

Fond má určité vlastnosti, ktoré z neho robia atraktívnu investičnú ponuku:

  • Investície do globálnych rýchlo sa rozvíjajúcich trhov, od ktorých sa očakáva, že  budú lídrami ekonomického oživenia, a ktoré majú potenciál vysokého rastu.
  • Diverzifikácia sa netýka iba krajín a regiónov, ale aj prístupu k odborným poznatkom o miestnych pomeroch prostredníctvom správcov fondu. Správcovia podkladových fondov v rámci portfólia majú prístup k lokálnym informáciám a spoločenskému a politickému vývoju v regiónoch a trhoch, kde ich fondy investujú.
  • Vyvážená investičná príležitosť s vhodnou úrovňou investičného rizika a rastovým potenciálom.
  • Volatilita je aktívne riadená a poskytuje stabilný rizikový profil v rámci investičného obdobia.

 

 

RIADENÁ VOLATILITA

Jedným z kľúčových prvkov fondu a jeho výkonnosti je proces riadenia volatility, ktorý zabezpečuje jej udržiavanie na nízkej úrovni. Cieľom fondu je udržať trojročnú volatilitu na úrovni medzi 9% a 11% za rok, pričom na to využíva špeciálny proces alokácie investície.

 

Tento model alokácie aktív je založený na 30-dňovej a 250-dňovej volatilite fondu. Využíva pri tom hodnotiaci model, ktorý zahŕňa ekonomické údaje a predpovede, pomery ocenenia trhu, ako aj kvalitu správcu, ktorý pokrýva konkrétnu krajinu alebo región. Monitorovanie volatility a základných tried aktív umožňuje optimálne rozdelenie medzi akcie, dlhopisy, majetok a hotovosť. Hodnotiaci model, ktorý obsahuje predpovede dvojročného reálneho rastu HDP, pomery trhovej hodnoty PE (pomer trhovej ceny akcie k čistému zisku spoločnosti po zdanení) a trhovej hodnoty PB (pomer trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote spoločnosti) a údaje o sledovaní určitých trhov správcami, sa tiež využíva na stanovenie rozsahu alokácie. Volatilita sa denne monitoruje a udržiava v rámci stanovených hraníc. Ak sa však pohybuje pod alebo nad stanovený limit, nasleduje prerozdelenie medzi triedami aktív.

 

 

 

VYUŽÍVANIE LOKÁLNYCH SKÚSENOSTI

Správcovia podkladových fondov v rámci portfólia sú miestni ľudia s veľmi dobrou znalosťou histórie a kultúry svojho regiónu a histórie konkrétnych firiem. Majú prístup k lokálnym informáciám, manažmentu firiem a k spoločenskému a politickému vývoju na príslušných trhoch, čo im umožňuje získať výhodu pri využívaní rozvoja, lokálnych správ, špekulácií na trhu a akýchkoľvek trendov v spoločnosti. Správcovia majú ideálnu pozíciu na to, aby zhodnotili politickú stabilitu svojho regiónu, čo je jedným z najdôležitejších rizikových faktorov na rýchlo sa rozvíjajúcich a hraničných trhoch.

 

VÝHĽAD

Očakáva sa, že problémy eurozóny budú aj naďalej ovplyvňovať trhy takmer do konca roku. Pozitívnym faktom ale je, že lídri EÚ sú rozhodnutí prijať potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby EÚ vyšla z krízy silnejšia. Táto nová, silnejšia európska štruktúra by sa mala začať formovať smerom ku koncu roku. Akcie a dlhopisy by si mali viesť dobre, pričom akcie by mali vo výkonnosti prekonávať dlhopisy.  Smerom ku koncu roku začnú akcie a dlhopisy profitovať zo silnejšej a stabilnejšej EÚ (nakoľko by mala vzniknúť robustnejšia a jednotná finančná štruktúra v rámci EÚ), čo bude mať pozitívny vplyv na ostatné globálne ekonomiky. Ak hovoríme o jednotlivých regiónoch, výkonnosť Európy by sa mala na konci roku zlepšiť a Latinská Amerika, najmä v súvislosti s blížiacim sa svetovým šampionátom vo futbale v roku 2014, a juhovýchodná Ázia by mali skončiť v roku 2013 ako dva najlepšie globálne regióny, keďže majú silné základy.

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Investičným manažérom fondu je  Piraeus Bank (Cyprus) Ltd, ktorá je pobočkou skupiny Piraeus Bank Group so sídlom v Aténach. Piraeus Bank (Cyprus) poskytuje kompletné služby pre retailových aj korporátnych klientov, medzinárodné bankovníctvo, wealth manažment a správu akcií. Útvar investičného manažmentu tvorí kvalifikovaný a skúsený personál a zameriava sa na regionálne trhy vrátane Grécka a Cypru. Piraeus Bank Group má okrem Grécka pobočky v 9 krajinách, vrátane Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Srbska, Egyptu, Albánska a Cypru ale aj v Londýne a New Yorku.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Strategy Portfolios (“WSP”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17. decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WSP je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WSP a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WSP by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WSP a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WSP vhodnou investíciou.