15.04.2013

Pankaj Chopra

Menedżer portfelowy

Reliance Wealth Management Ltd.

Jako kraj mający wkrótce stać się trzecią co do wielkości gospodarką oraz szczycący się długoletnimi tradycjami, czyniącymi go rosnącą światową potęgą ekonomiczną, Indie oferują bogaty wachlarz możliwości inwestycyjnych. Poprzez inwestycje w indyjskie rynki akcji i obligacji, WIOF India Performance Fund oferuje szansę inwestycji w jedną z najszybciej rozwijających się i najsilniejszych gospodarek na świecie.

 

ROSNĄCA SIŁA

Na przestrzeni czasu Indie przedstawiane były jako kraj nękany problemami takimi jak: ubóstwo, słaba infrastruktura, niedobory energii i wody, korupcja i przytłaczająca biurokracja. W rzeczywistości w ostatnich latach państwo to przeszło duże zmiany i obecnie jest rosnącą światową potęgą gospodarczą. Od czasu reform w latach 1990, które w długim procesie umożliwiły pozbycie się nadmiernej regulacji i protekcjonizmu, wzrost gospodarczy przyśpieszył i wiele czynników napędza gospodarkę, która, jak przewidują sondaże, ma do 2015 roku stać się trzecią co do wielkości na świecie pod względem parytetu siły nabywczej (PSN).

Kluczowe czynniki napędzające wzrost to:

  • Rosnące dochody, powiększająca się i coraz bardziej zamożna klasa średnia oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia, które napędzają konsumpcję na poziomie krajowym, tworząc zdrowy rynek wewnętrzny, pełen możliwości inwestycyjnych.
  • Perspektywa stabilizacji politycznej przy najsilniejszym od 20 lat rządzie, koncentrującym się w coraz większym stopniu na rozwoju i reformach, prowadzącym do wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, rozwoju rynków finansowych i wartych biliony USD planowanych projektów infrastrukturalnych.
  • Obiecujące długoterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego.
  • Mocne podstawy zatrudnienia przy całkowitej dostępnej sile roboczej w liczbie 750 milionów osób oraz 13 milionach nowych pracowników wchodzących na rynek pracy w miastach indyjskich każdego roku.

 

WYJĄTKOWOŚĆ

Rosnącą pozycję Indii w gospodarce światowej podkreśla to, jak wypada w porównaniu z innym wschodzącymi gospodarkami. Wskaźniki poziomu zadłużenia i oszczędności ora wskaźnik wzrostu PKB są obiecujące, a indyjski rynek akcji jest bardziej stabilny od innych rynków wschodzących ze względu na niższą zależność od towarów. Wskaźniki dwóch najważniejszych indeksów giełdowych w kraju, Nifty i Sensex, utrzymywały się w zeszłym roku na bardzo wysokim poziomie - pierwszy z nich osiągnął 27% w skali roku, a drugi 26% - pomimo początkowych prognoz z 2012 roku mówiących, że niski poziom zaufania przedsiębiorców i pesymizm gospodarki światowej utrzymają zastój na rynku indyjskim. Tymczasem rozwój demograficzny w Indiach jest jednym z największych atutów gospodarczych. India posiada jedną z najmłodszych populacji na świecie, ze średnią wieku 25 lat, a 60% populacji jest w wieku produkcyjnym (między 15 - 64 rokiem życia). Profil demograficzny Indii podobny jest do tego z czasów bumu demograficznego w USA oraz lat 90-tych w Chinach, co sugeruje, że Indie wkrótce zanotują ogromne zwiększenie wzrostu konsumpcjonizmu.

 

REFORMY

Spowolnienie gospodarcze w krajach rozwiniętych oraz dalszy spadek popytu także uwydatnił korzyści płynące ze skierowania orientacji gospodarczej Indii na rynek wewnętrzny. Chiny, przykładowo, skupiają się teraz na zbalansowaniu własnej dynamiki wzrostu, odchodząc od eksportowania i inwestycji w kierunku indyjskiego modelu bazującego na konsumpcji. "Indie to głównie rozwój popytu wewnętrznego i, przy niskiej zależności od eksportu, kraj ten według prognoz będzie radzić sobie lepiej niż inne rynki azjatyckie, biorąc pod uwagę obecną światową walkę o wzrost gospodarczy" - wyjaśnia As Pankaj Chopra, CEO Reliance Wealth Management i zarządca portfelowy Funduszu. Jednocześnie Chiny starają się dorównać Indiom pod względem postępu w reformach. Inwestorzy z entuzjazmem przyjęli niedawne reformy dotyczące inwestycji zagranicznych w sektorach sprzedaży detalicznej, ubezpieczeń, emerytur i lotnictwa. Faktycznie, zeszłoroczne wpływy na rynek w wysokości 24,2 miliardów USD - największej kwoty od czasu rekordowych 29 miliardów USD w 2010 roku - były w pewnej części rezultatem tych reform.

 

PERSPEKTYWY

Podczas gdy przed gospodarką indyjską wciąż stoją wyzwania, inflacja i odsetki wydają się maleć i, chociaż możliwy jest kolejny rok niskiego wzrostu gospodarczego, tempo rozwoju prawdopodobnie będzie większe niż w roku 2012. Tymczasem rosnące zainteresowanie świata akcjami indyjskimi pomoże popchnąć ten rynek do przodu, a niedawne reformy dotyczące inwestycji zagranicznych w krajowe sektory sprzedaży detalicznej, ubezpieczeń, emerytur oraz lotnictwa będą przyciągać więcej inwestycji z zagranicy.  Konsumpcja będzie silnie wspierana poprzez znaczący wzrost płac na obszarach wiejskich oraz dotacje rządowe na żywność, paliwo i nawozy. A kiedy kondycja finansowa gospodarstw domowych będzie lepsza niż kredytobiorców korporacyjnych, popyt, w szczególności na samochody i sprzęt AGD, powinien być większy.

 

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Jako część Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, Reliance Wealth Management Ltd jest niszowym dostawcą produktów inwestycyjnych do instytucji, firm inwestycyjnych i najzamożniejszych osób w Indiach i za granicą. Jej głównym celem jest tworzenie portfeli akcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zgodnie z indywidualnie ustalonymi warunkami oraz tworzenie wyceny portfela dla klientów.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.