30.04.2013

Fernando X. Donayre,

Menedżer portfelowy

INCA Investments LLC, USA

Ameryka Łacińska stanowi jedną z najlepszych możliwości inwestycyjnych na rynkach wschodzących. Rynki lokalne tego kraju pozostają odporne na globalne zawirowania gospodarcze, a wskaźniki wzrostu są dużo wyższe niż u jej rozwiniętych odpowiedników.  Poprzez inwestycje w rynki akcji i obligacji w Ameryce Łacińskiej, WIOF Latin American Performance Fund oferuje inwestorom dostęp do obszaru, gdzie profil demograficzny ludności, siła gospodarcza i rosnąca w siłę klasa średnia łączą się, by wspólnie przyczynić się do szybkiego wzrostu konsumpcji oraz stworzyć atrakcyjne warunki inwestycyjne.

 

WZROST I SZANSE

Ostatnimi laty, atrakcyjność Ameryki Łacińskiej wzrosła ogromnie w oczach inwestorów. Stabilizacja polityczna oraz ortodoksyjna polityka gospodarcza zapoczątkowały boom, który stwarza nowe możliwości dla regionalnych spółek, a także zwiększa ilość oraz wpływy klasy średniej. Ponad 50% populacji w większości państw Ameryki Łacińskiej to klasa średnia, firmy nastawione na konsumpcję są pośród największych beneficjentów biorąc pod uwagę dochód na jednego mieszkańca, a siła nabywcza grup o średnich dochodach wciąż rośnie. Rosnąca siła nabywcza mieszkańców Ameryki Łacińskiej zwiększyła także krajowy popyt konsumpcyjny oraz zapotrzebowanie na kredyty, przyczyniając się do ekspansji i możliwości inwestycyjnych w sektorze usług finansowych. Jednocześnie region wykazuje się odpornością na skutki światowego kryzysu w porównaniu z innymi, bardziej ukierunkowanymi na eksport gospodarkami.

 

 

Podczas gdy gospodarki europejskie stoją na skraju recesji, a wiodący światowi eksporterzy odczuwają spadek popytu ze strony największych importerów, Ameryka Łacińska mniej uzależniona jest od eksportu do Europy ze względu na swoje zróżnicowanie geograficzne. Dodatkowo jej główne gospodarki są bardziej zależne od własnych rynków wewnętrznych niż od eksportu. Oznacza to, że stan gospodarek regionu jest stosunkowo chroniony przed czynnikami zewnętrznymi. Stwarza to także okazję, aby dodać im wartości poprzez skupienie się na tym, co faktycznie jest największą częścią gospodarek państwa, tj. na rynkach wewnętrznych, zamiast podążania za indeksami zdominowanymi przez spółki towarowe, których działania zależne są raczej od czynników zewnętrznych niż regionalnych.

 

Ameryka Łacińska jest także atrakcyjną propozycją inwestycyjną z powodu swojej względnej siły gospodarczej w porównaniu z najbardziej rozwiniętymi gospodarkami światowymi:

 

  • Posiada znacznie mniejszy poziom długu publicznego i prywatnego
  • Kapitalizacja sektora bankowego jest na wysokim poziomie, bez dużego udziału długu europejskiego.
  • Co najważniejsze, wskaźniki wzrostu regionalnego są znacznie silniejsze - według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) wzrost PKB w Ameryce Łacińskiej w 2013 roku będzie prawie czterokrotnie większy niż w Europie i przynajmniej o jeden procent większy niż w USA

 

Korzystne wskaźniki demograficzne będą także napędzać wzrost gospodarczy w przyszłości. Wyż demograficzny z lat 90-tych gwarantuje w nadchodzących dekadach, że wysoki procent populacji stanowić będzie grupa pracujących konsumentów z większą od średniej siłą nabywczą.

 

Struktura populacji Ameryki Łacińskiej


Key consuption years - Kluczowe lata dla konsumpcji, Age groups - Grupy wiekowe

 

MOCNE FUNDAMENTY


Poszczególne kraje, w które inwestuje Fundusz posiadają mocne fundamenty i potencjał inwestycyjny:

 

  • Wskaźnik bezrobocia w Brazylii jest rekordowo niski, podczas gdy wskaźniki ubóstwa spadły, a klasa średnia rozszerza się o miliony osób rocznie.  Przewiduje się, że wzrost gospodarczy, niezbyt spektakularny w 2012 roku, powróci do poziomu przynajmniej 4% w roku 2013.
  • Gospodarka Meksyku ciągle się poprawia, a jego bliskość i bliskie więzi gospodarcze z USA dają Meksykowi długoterminową przewagę konkurencyjną. Tymczasem, Meksykańskie spółki są atrakcyjne ze względu na korzystne długoterminowe prognozy oraz prawidłowe wyceny, a ostatnie reformy jeszcze bardziej poprawiły środowisko inwestycyjne.
  • Najbardziej obiecującą gospodarką Ameryki Łacińskiej jest gospodarka Peru z przewidywanym według IMF ponad 6% wzrostem ekonomicznym do 2017 roku.
  • Przewiduje się także, że Chile będzie najlepiej zarządzaną gospodarką regionu Ameryki Łacińskiej.

 

Menadżer inwestycyjny Funduszu, Fernando X. Donayre, mówi: "W perspektywie długoterminowej, silne podstawy gospodarek Ameryki Łacińskiej dobrze wróżą możliwościom inwestycyjnym w tym regionie".

 

WYKORZYSTANIE OKAZJI

Zarządzanie Funduszem ma na celu maksymalne wykorzystanie możliwości oferowanych prze region. Decyzje menedżera inwestycyjnego Funduszu oparte są na metodzie ,,bottom-up", podstawowym badaniu skupiającym się bardziej na spółkach niż na krajach. Wybierane są akcje spółek o silnych sieciach franczyzowych i długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Faworyzowane są spółki o odpowiedniej lub niższej niż średniej wycenie w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w oparciu o stosunek zysku do podjętego ryzyka.

 

PERSPEKTYWY

Gospodarki oraz rynki kapitałowe Ameryki Łacińskiej wciąż rozwijają się i wykazują potencjał długoterminowy. Ostatnim takim przykładem jest Meksyk i jego produkcja - eksport produktów produkowanych w tym kraju wzrósł o 17% w ciągu ostatnich trzech lat. Wzrost konkurencyjności eksportu będzie nadal przez jakiś czas głównym motorem inwestycji w Meksyku. Brazylia ma do pokonania krótkotrwałe przeszkody gospodarcze, ale perspektywy na długoterminowy wzrost wciąż pozostają optymistyczne. Wciąż można znaleźć atrakcyjne możliwości inwestycyjne, które znacznie umniejszają krótkotrwałe niepokoje makroekonomiczne. Tymczasem przewiduje się, że także inne państwa regionu zanotują jedne z najwyższych wskaźników wzrostu w Ameryce Łacińskiej. Fakt, że krótkoterminowe perspektywy w Ameryce Łacińskiej wydaja się bardzo korzystne oznacza także, że silne podstawy regionalnych gospodarek dobrze wróżą długoterminowym perspektywom inwestycyjnym.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym Funduszu jest specjalizująca się w rynkach latynoamerykańskich spółka INCA Investments INCA składa się z grupy latynoamerykańskich specjalistów inwestycyjnych, w tym personelu inwestycyjnego wyższego szczebla, inwestującego w rynki Ameryki Łacińskiej od początku lat 90-tych, jak i z grupy doświadczonych analityków, będących specjalistami w kluczowych sektorach tego regionu.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.