30.04.2013

Fernando X. Donayre,

Portfolio manažer

INCA Investments LLC, USA

S lokálními ekonomikami, které prokázali svoji odolnost v období globálních ekonomických turbulencí, a jejichž tempa růstu dosáhla mnohem vyšší úrovně než v rozvinutých zemí, zůstává Latinská Amerika jednou z nejlepších příležitostí pro investory na rychle se rozvíjejících trzích. Investorům do akciových a dluhopisových trhů Latinské Ameriky nabízí fond WIOF Latin American Performance Fund přístup do regionu, kde demografie, ekonomická síla a rychle se rozvíjející střední třída vytváření rychlý spotřebitelský růst a atraktivní investiční prostředí.

 

RŮST A PŘÍLEŽITOST

Atraktivnost Latinské Ameriky v očích investorů v posledních letech výrazně vzrostla. Politická stabilita a ortodoxní ekonomické politiky započaly výrazný růst, který vytváří nové příležitosti pro regionální společnosti a zvyšuje podíl střední třídy a jeho blahobyt. Střední třída tvoří ve velkých zemích Latinské Ameriky více než 50 % populace, a z postupného růstu příjmů na hlavu a kupní síly středních příjmových skupin budou nejvíce profitovat společnosti orientované na spotřebu. Zvýšená kupní síla obyvatelů Latinské Ameriky též oživila domácí spotřebitelskou poptávku, zvýšila poptávku po úvěrech a podpořila expanzi a investiční příležitosti ve finančních službách. Pro investory je další výhodou odolnost regionu při porovnání s jinými, ve větší míře na exportu založenými ekonomikami, které trpí při současném globálním poklesu ekonomiky.

 

 

 

Evropské ekonomiky se pohybují na pokraji recese a hlavní světové exportní ekonomiky zasáhl pokles poptávky jedné z největších exportních destinací. Latinská Amerika je však méně závislá na exportu do Evropy pro svoji geografickou diverzifikaci, jelikož její hlavní ekonomiky více pohání domácí poptávka než export. Znamená to, že stav ekonomiky regionu je relativně ochráněn od externích faktorů. Zároveň to vytváří možnost zvýšit svojí hodnotu, jelikož se investice mohou zaměřit na převládající faktor v ekonomikách zemí, tj. jejich domácí trhy, a ne na sledování indexů Latinské Ameriky, ve kterých dominují komoditní společnosti ovlivněné zejména externími, a ne regionálními faktory.

 

Latinská Amerika představuje atraktivní investiční nabídku vzhledem ke své ekonomické síle v porovnání s rozvinutým světem:

 

  • Má mnohem nižší úrovně veřejného a soukromého dluhu.
  • Má vysoce kapitalizovaný bankovní sektor, který vlastní velmi málo evropských dluhopisů
  • Nejdůležitějším faktorem jsou mnohem vyšší úrovně růstu regionu. Mezinárodní měnový fond (MMF) očekává, že růst HDP v roce 2013 v Latinské Americe bude téměř čtyřnásobný oproti Evropě a minimálně o jedno procento vyšší než v USA.

 

 

Příznivá demografická situace bude též pohánět ekonomický růst regionu. Regionální baby boom během 90. let garantuje, že v nadcházejících letech budou tvořit spotřebitelé v pracovním věku s nadprůměrnou kupní sílou vysoké procento populace.

Analýza populace Latinské Ameriky

Zdroj: CEPAL

Poznámky: Key consumption years – Klíčové věkové skupiny pro spotřebu; Age groups – Věkové skupiny.

 

POZITIVNÍ ZÁKLADY

Všechny klíčové země fondu mají dobré základy a investiční potenciál:

 

  • Nezaměstnanost v Brazílii je rekordně nízká. Úroveň chudoby prudce poklesla a střední třída se zvětšuje o miliony lidí ročně. Očekává se, že ekonomický růst, který nebyl v roce 2012 velmi atraktivní, se vrátí v roce 2013 na minimálně 4 %.
  • Mexiko má zlepšující se ekonomiku, jejíž dlouhodobou konkurenční výhodou jsou geografická blízkost a ekonomické vazby s USA. Kromě toho jsou mexické společnosti atraktivní pro jejich příznivý dlouhodobý výhled a průměrné zhodnocení díky nedávným reformám, které ještě zlepšili investiční prostředí.
  • Předpokládaný 6% ekonomický růstu Peru do roku 2017 dělá podle MMF z této země jednu z nejslibnějších ekonomik v Latinské Americe.
  • Očekává se, že Chile bude v nadcházejícím období nejlépe řízenou ekonomikou Latinské Ameriky.

 

Manažer portfolia fondu Fernando X Donayer poznamenává: „Silné základy ekonomik Latinské Ameriky signalizují z dlouhodobého hlediska dobré vyhlídky pro investice v regionu“.

 

VYUŽITÍ VÝHOD

Manažer fondu řídí fond takovým způsobem, aby maximálně využil příležitosti, které region nabízí. Investiční rozhodnutí manažera fondu jsou založená na základním průzkumu využívající princip zdola nahoru, který se zaměřuje spíše na společnosti než země. Akcie vybírá ze společností se silním obchodním zastoupením z dlouhodobého hlediska. Upřednostňuje společnosti s podprůměrným a průměrným zhodnocením, které budou s optimální pravděpodobností přinášet scénáře s pozitivním vývojem rizika/odměny.

 

VÝHLED

Ekonomiky a kapitálové trhy Latinské Ameriky budou pokračovat v rozvoji a prokáží dlouhodobý potenciál. Posledním příkladem byla výroba v Mexiku. Export výroby ze země rostl v posledních třech letech o 17 % ročně. Zvýšená konkurenceschopnost Mexika bude i nadále hlavním investičním lákadlem. Přestože Brazílie musí překonat krátkodobé ekonomické překážky, výhled jejího dlouhodobého ekonomického růstu zůstávají optimistické. Stále je možné najít dobré ekonomické příležitosti, které nepřiměřeně snižují krátkodobé makroekonomické obavy. Též se očekává, že ostatní země regionu budou mít jedny z nejvyšších úrovní růstu. Krátkodobé vyhlídky Latinské Ameriky se zdají být velmi příznivé, silné základy ekonomik v regionu rovněž signalizují dobré vyhlídky pro investice v dlouhodobém horizontu.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost INCA Investments z Latinské Ameriky. Společnost INCA je tvořena skupinou investičních profesionálů z Latinské Ameriky. Jedná se o zkušený investiční tým, který investuje na latinskoamerických trzích od začátku 90. let minulého století, a tým analytiků specializujících se na nejdůležitější sektory regionu.

 

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.