30.04.2013

Fernando X. Donayre

Portfólio manažér

INCA Investments, LLC

S lokálnymi ekonomikami, ktoré dokázali svoju odolnosť v čase globálnych ekonomických turbulencií a pri tempách rastu na omnoho vyšších úrovniach  ako majú rozvinuté krajiny, zostáva Latinská Amerika pre investorov na rýchlo rastúcich trhoch jednou z najlepších príležitostí. Investorom do akciových a dlhopisových trhov Latinskej Ameriky ponúka fond WIOF Latin American Performance Fund prístup do regiónu, kde demografia, ekonomická sila a rýchlo sa rozvíjajúca stredná trieda produkujú rýchly spotrebiteľský rast a atraktívne investičné prostredie.

 

RAST A PRÍLEŽITOSŤ

Atraktívnosť Latinskej Ameriky v očiach investorov v posledných rokoch značne vzrástla. Politická stabilita a ortodoxné ekonomické politiky vyústili do výrazného rastu, ktorý vytvára nové príležitosti pre regionálne spoločnosti a zvyšuje podiel strednej triedy a jej blahobyt. Stredná trieda tvorí vo veľkých krajinách Latinskej Ameriky viac ako 50% populácie a z postupného rastu príjmov na hlavu a kúpnej sily stredných príjmových skupín budú najviac profitovať na spotrebu orientované spoločnosti. Zvýšená kúpna sila obyvateľov Latinskej Ameriky tiež oživila domáci spotrebiteľský dopyt, zvýšila dopyt po úveroch a podporila expanziu a investičné príležitosti vo finančných službách. Pre investorov je ďalšou výhodou odolnosť regiónu pri porovnaní s inými, vo väčšej miere na exporte založenými ekonomikami, ktoré trpia pri súčasnom globálnom poklese ekonomiky.

 

 

Európske ekonomiky prešľapujú na pokraji recesie a hlavné svetové exportné ekonomiky zasiahol pokles dopytu jednej z najväčších exportných destinácií. Latinská Amerika je však menej závislá na tom, aby jej export Európa absorbovala pre svoju geografickú diverzifikáciu, pretože jej hlavné ekonomiky viac poháňa domáci dopyt ako export. Znamená to, že stav ekonomík regiónu je relatívne chránený od externých faktorov. Tiež to však vytvára možnosť zvýšiť svoju hodnotu, keďže sa investície môžu zamerať na prevládajúci faktor v ekonomikách krajín, t.j. ich domáce trhy, a nie na sledovanie indexov Latinskej Ameriky, v ktorých dominujú komoditné spoločnosti ovplyvnené najmä externými, nie regionálnymi faktormi.

 

Latinská Amerika predstavuje atraktívnu investičnú ponuku vzhľadom na svoju ekonomickú silu v porovnaní s rozvinutým svetom:

 

  • Má omnoho nižšie úrovne verejného a súkromného dlhu.
  • Má vysoko kapitalizovaný bankový sektor, ktorý vlastní veľmi málo európskych dlhopisov.
  • Najdôležitejším faktorom sú omnoho vyššie úrovne rastu regiónu. Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva, že rast HDP v roku 2013 v Latinskej Amerike bude takmer štvornásobný oproti Európe a minimálne o jedno percento vyšší ako v USA.

 

Priaznivá demografická situácia bude tiež poháňať ekonomický rast regiónu. Regionálny baby boom počas 90-tych rokov tiež garantuje, že v nadchádzajúcich rokoch budú tvoriť vysoké percento populácie spotrebitelia v pracovnom veku s nadpriemernou kúpnou silou.

 

 

Analýza populácie Latinskej Ameriky


Zdroj: CEPAL

Poznámky: Key consumption years – Kľúčové vekové skupiny pre spotrebu; Age groups – Vekové skupiny.

 

POZITÍVNE ZÁKLADY

Všetky kľúčové krajiny fondu majú dobré základy a investičný potenciál:

 

  • Nezamestnanosť v Brazílii je rekordne nízka. Úroveň chudoby prudko poklesla a stredná trieda sa zväčšuje o milióny ľudí ročne. Očakáva sa, že ekonomický rast , ktorý nebol v roku 2012 veľmi atraktívny, sa vráti v roku 2013 na minimálne 4%.
  • Mexiko má zlepšujúcu sa ekonomiku, ktorej dlhodobou konkurenčnou výhodou sú geografická blízkosť a  ekonomické väzby s USA. Okrem toho sú mexické spoločnosti atraktívne pre ich priaznivý dlhodobý výhľad a primerané zhodnotenia, keďže nedávne reformy ešte zlepšili investičné prostredie.
  • Predpokladaný 6%-ný ekonomický rast Peru do roku 2017 robí podľa MMF z tejto krajiny jednu z najsľubnejších ekonomík v Latinskej Amerike.
  • Očakáva sa, že Chile bude najlepšie riadenou ekonomikou v Latinskej Amerike v nadchádzajúcom období.

 

Manažér portfólia fondu Fernando X. Donayre hovorí: “Silné základy ekonomík Latinskej Ameriky signalizujú  dobré vyhliadky pre investície v regióne v dlhodobom horizonte.”

 

VYUŽITIE VÝHODY

Manažér fondu riadi fond takým spôsobom, aby maximálne využil príležitosti, ktoré región ponúka. Investičné rozhodnutia manažéra fondu sú založené na základnom prieskume využívajúcom princíp zdola nahor, ktorý sa zameriava skôr na spoločnosti ako na krajiny. Akcie vyberá zo spoločností so silným obchodným zastúpením z dlhodobého hľadiska. Uprednostňuje spoločnosti s podpriemernými a primeranými zhodnoteniami, ktoré budú s optimálnou pravdepodobnosťou prinášať scenáre s  pozitívnym vývojom rizika/odmeny.

 

VÝHĽAD

Ekonomiky a kapitálové trhy Latinskej Ameriky budú pokračovať v rozvoji a preukážu dlhodobý potenciál. Poslednými príkladmi bola výroba v Mexiku. Exporty výroby z krajiny rástli v posledných troch rokoch o 17% ročne. Zvýšená konkurencieschopnosť Mexika bude aj naďalej hlavným investičným ťahákom. Kým Brazília musí prekonať krátkodobé ekonomické prekážky, výhľad jej dlhodobého ekonomického rastu a vyhliadky zostávajú optimistické. Stále je možné nájsť dobré ekonomické príležitosti, ktoré  neprimerane  znižujú krátkodobé makroekonomické starosti. Tiež sa očakáva, že ostatné krajiny v regióne budú mať úrovne rastu medzi najvyššími v Latinskej Amerike. Zatiaľ čo krátkodobé vyhliadky Latinskej Ameriky sa zdajú byť veľmi priaznivé, silné základy ekonomík v regióne tiež signalizujú dobré vyhliadky pre investície v dlhodobom horizonte.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť INCA Investments z Latinskej Ameriky. Spoločnosť INCA tvorí skupina investičných profesionálov z Latinskej Ameriky. Ide o skúsený investičný personál, ktorý investuje na latinskoamerických trhoch od začiatku 90-tych rokov minulého storočia  a tím analytikov špecializujúcich sa na najdôležitejšie sektory regiónu.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.