14.05.2013

Ian Lancaster

Portfolio manažér

Reliance Asset Management (Malaysia) Snd. Bdh.

 

U niektorých investorov môže zohrať etika pri výbere investície dôležitejšiu úlohu, ako čokoľvek iné. Fond WSF Reliance Global Shariah Growth Fund umožňuje investorom uspokojiť svoje etické požiadavky a získať finančnú odmenu. Ponúka prístup na globálne trhy a k investičnému sektoru, ktorý v posledných rokoch dramaticky rástol.

 

RASTÚCI TRH

Keďže globálny islamsky finančný sektor rastie exponenciálne, fondy riadené v súlade s islamským právom Shariah, ktoré majú zákaz investovať do priemyselných odvetví považovaných za špekulatívne alebo nespravodlivé, sa v posledných rokoch tešia obľube u čoraz väčšieho množstva investorov. Podľa odhadov firiem pôsobiacich v tomto odvetví s ročným obratom 1 bil. USD, dosahoval nárast globálnych islamských financií 15-20% ročne a očakáva sa, že na týchto úrovniach zostane najbližšie desaťročie. Hoci sa fondy pracujúce v súlade s islamským právom Shariah riadia princípmi islamu, ich rastúca popularita sa neobmedzuje iba na moslimov.

 

  • Napríklad v Malajzii sa odhaduje, že viac ako tri štvrtiny investičných produktov riadených v súlade s islamským právom majú vo vlastníctve ľudia, ktorí vyznávajú iné ako moslimské náboženstvo.
  • Túžba využiť tento rastúci záujem a pritiahnuť zahraničných vlastníkov takýchto produktov sa prejavila v úsilí vlád krajín na Strednom Východe, ktoré prinášajú nové nariadenia pre islamské fondy.
  • Produkty v súlade s islamským právom Shariah je možné zoskupiť s inými etickými investičnými produktmi, ako sú napríklad tie, ktoré podporujú čistú energiu a chránia globálne životné prostredie. Tieto eticky pozitívne produkty získavajú na popularite, keďže si všeobecná verejnosť čoraz viac uvedomuje zodpovedné investovanie.

 

Ian Lancaster, výkonný riaditeľ spoločnosti Reliance Asset Management (Malaysia) Sdn. Bhd. (RAMMy) ktorá je investičným špecialistom v oblasti aktív riadených podľa islamského práva Shariah, a manažér portfólia pre fond WSF Reliance Global Shariah Growth Fund, vysvetľuje: „Investovanie v súlade s islamským právom Shariah nie je iba pre moslimov. Je vhodné pre akéhokoľvek investora so silne vyvinutými sociálnymi mravnými princípmi, investora, ktorý nechce investovať do alkoholu, hazardných hier alebo tabakového priemyslu, pozerá sa skepticky na pridanú hodnotu pre spoločnosť zo strany konvenčného bankového systému a ktorý chce investovať do spoločností s konzervatívnym financovaním a nízkymi úrovňami dlhu.

„Akcie spoločností fungujúcich v súlade s islamským právom Shariah ponúkajú prístup do sveta finančne konzervatívnych spoločností, ktoré v minulosti poskytovali dobrú návratnosť investícií s relatívne nízkou úrovňou volatility. Tieto atribúty majú, najmä v súčasnej ekonomickej klíme, potenciál rozšíriť portfólio ktoréhokoľvek investora.”

 

SVETOVÝ LÍDER

Nie je to však iba narastajúca veľkosť islamského finančného trhu, ktorý investície do fondu Reliance Global Shariah Growth fund tak zatraktívňujú. Fond opakovane preukázal, že nie je len lídrom vo svojej triede, ale aj medzi neislamskými globálnymi akciovými fondmi. Tu sú úspechy, ktoré dosiahol:

 

  • V roku 2012 získal titul Najlepší islamský fond (globálne „shariah“ akciové fondy) na udeľovaní prestížnych cien Islamic Business and Finance Awards.
    • Podľa medzinárodnej ratingovej agentúry Morningstar, zoskupujúcej fondy z celého sveta mal fond v roku 2011 najlepšiu výkonnosť v rámci kategórie islamských globálnych akciových fondov.
  • Podľa hodnotenia renomovanej ratingovej agentúry pre globálne fondy Lipper získal druhé miesto z viac ako 350 akciových fondov z celého sveta za ročnú výkonnosť  k 31.júlu 2012.
  • Neustále patril medzi najlepšie fondy investujúce podľa práva Shariah v globálnej kategórii Islamic Global Equity spoločnosti Morningstar od svojho vzniku v roku 2010.

 

SPOLIEHANIE SA NA COGNITION

Manažér portfólia vyberá akcie, ktoré sú v súlade s islamským právom Shariah pomocou dynamického multifaktorového procesu hodnotenia akcií od spoločnosti Reliance pod názvom Cognition. Cognition systematicky preveruje tisícky údajových položiek v investičnom portfóliu fondu, čím sa identifikujú spoločnosti s takými charakteristikami, ktoré im dodávajú potenciál na prekročenie výkonnosti voči benchmarku.

 

• Cognition neustále monitoruje trh, pričom mení svoje preferencie medzi investičnými "štýlmi" zameranými na hodnotu (Value), rast (Growth), “Momentum“, kvalitu, nízku volatilitu a finančnú stabilitu, keďže pozornosť trhu je zameraná práve na tieto štýly.

• Detailná analýza ekonomických sektorov naprieč šiestimi geografickými regiónmi umožňuje systému Cognition sledovať najsľubnejšie typy charakteristík spoločností na základe podmienok lokálnych trhov.

• Spoločnosti, ktoré ponúkajú najpresvedčivejšie kombinácie najobľúbenejších investičných štýlov, sú hodnotené najvyššie a tvoria jadro portfólia.

• Investičný proces Cognition sa používa pri investovaní do portfólia, ktoré tvorí približne 100-150 spoločností s 2 500 akciami v súlade s islamským právom Shariah na svetových rozvinutých akciových trhoch.

 

GLOBÁLNE ÚVAHY

Globálny investičný dosah fondu sa transformuje do jednej z kľúčových tém dnešného investora: rastúcej globalizácie trhov. Dopad globálnych problémov (technológie, outsourcing, zmeny v životnom prostredí, atď.) sa stáva dôležitejším dokonca aj pre tie spoločnosti, ktoré podnikajú v tradičných odvetviach priemyslu v regióne. Investori musia preto pri odhade investičných príležitostí zvažovať medzinárodné trendy a hodnotenia. Nie je to ani zďaleka jednoduchá úloha. Je to však úloha, na ktorú je Cognition ideálnym prostriedkom, vďaka svojej schopnosti súbežne analyzovať viaceré geografické regióny a segmenty trhu. Investovanie v súlade s islamským právom Shariah ponúka investorom prístup na finančne konzervatívnejšie územie. Ak totiž chcú spoločnosti získať oprávnenie na zaradenie do indexu Shariah, musia prejsť screeningom vychádzajúcim z účtovníctva, ktorý sleduje spoločnosti s vysokými úrovňami dlhu a z indexu ich odstraňuje. Investičný manažér to pokladá za citlivý začiatočný bod pre investíciu do akcií bez ohľadu na prevládajúce ekonomické prostredie.

 

VÝHĽAD

Výhľad pre globálne trhy sa, hoci s určitými rizikami,  neustále zlepšuje. Nálada sa na trhoch je optimistickejšia a makroekonomické údaje, najmä mimo USA, naznačujú, že najväčšia ekonomika sveta  pokračuje vo svojom ozdravovaní. V tejto situácii je badať posun od bezpečných dlhopisov smerom k akciám podľa toho, ako rastie záujem investorov o riziko. Tieto faktory sú dobrým znamením pre svetové akciové trhy, situácia v  Európe má však stále ďaleko od stability. Podčiarkuje ju aj neistota, ktorá vznikla  po talianskych voľbách na začiatku tohto roku. Ekonomika Európy tak stále predstavuje nebezpečenstvo pre zotavenie globálnej ekonomiky.  Fond je ale poziciovaný unikátnym spôsobom a vzhľadom na podstatu expertno-systémového investičného procesu sa dokáže vyrovnať s rôznymi smermi globálnej ekonomiky. Manažér portfólia sa nesnaží prekonať trh tým, že by aktívnym spôsobom staval na sektoroch alebo menách, ale skôr tým, že sa snaží pochopiť prevládajúce ekonomické prostredie v rôznych regiónoch sveta. Preto sa obchoduje za účelom preskupenia portfólia smerom k dominantným investičným témam.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Investičným manažérom fondu je investičný špecialista fungujúci podľa islamského práva Shariah, spoločnosť Reliance Asset Management (Malaysia) Sdn. Bhd. (RAMMy), ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Reliance Capital Asset Management Limited (RCAM) India. RCAM, ktorá získala viacero prestížnych ocenení uznávajúcich prácu spoločnosti počas viacerých rokov, je jednou z dvoch najväčších správcovských spoločností v Indii podľa aktív.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií žiadneho z podfondov World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) alebo reklamu a propagáciu v krajinách, v ktorých nie sú podfondy WSF registrované na predaj. MitonOptimal Portfolio Management (CI) Limited a WSF sú registrované a majú licenciu od Guernsey Financial Services Commission podľa zákona o ochrane investorov (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registračné číslo spoločnosti je: 51802. Spoločnosť WSF získava informácie zo starostlivo vybraných zdrojov považovaných za spoľahlivé a  všetky informácie považuje za správne v čase ich uvedenia.  V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže výkonnosť v krátkych časových úsekoch podliehať významným zmenám. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa obvykle vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. Všetky dokumenty potrebné na uskutočnenie investície, vrátane Dokumentov súvisiacich s fondom sú dostupné a môžu byť získané prostredníctvom spoločnosti MitonOptimal Portfolio Management (CI) Limited alebo na stránke www.wsffunds.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WSF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WSF a tohto konkrétneho podfondu (ov), ktorými sú najmä posledná výročná správa a Offering Memorandum a príslušný Doplnok, ktoré špecifikujú konkrétne riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WSF vhodnou investíciou.