30.05.2013

Sebastien Legoff

Portfolio manažer

Delubac Asset Management

 

Fond WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio využívá výhod diverzifikace na globálních trzích a v třídách aktiv, a nabízí tak vyváženou investiční příležitost s aktivně řízenou volatilitou.  Je šitý na míru potřebám nezkušeného investora, stejně jako investora s dlouhodobými zkušenostmi na kapitálových trzích.

 

PŘEHLED

Fond má strukturu fondu fondů, což umožňuje investorům investovat podle jejich úrovně tolerance rizika a investičních cílů. Investuje minimálně 75 % svých čistých aktiv do fondů investujících do akcií a cenných papírů příbuzných akciím s cílem dosáhnout tříleté historické volatility v rozpětí 15 – 21 %. Fond se zaměřuje na globální akcie a trhy s dluhopisy s úmyslem dosáhnout maximálního dlouhodobého růstu kapitálu v EUR. Portfolio zahrnuje investiční fondy diverzifikované napříč celým rozvinutým světem, rychle se rozvíjejících a krajních trhů.

 

SÍLA V ROZMANITOSTI

Základním kamenem silného postavení fondu je jeho diverzifikace napříč sektory a zeměmi. Globální investiční rozsah fondu znamená, že správce fondu může vytvářet široké vlastnictví fondů. Pokud má jeden sektor nebo trh v určité oblasti světa nižší výkonnost, vlastnický podíl v jiných částech světa nebo sektorech vyváží tento pokles. Stejně jako fond fondů nabízí fond správcovskou diverzifikaci a prostřednictvím toho i přístup k expertním znalostem trhu lokálních manažerů fondů. Místní vědomosti jsou nezbytné při investování v regionech, kde je přístup k informacím omezený. To platí především pro mnoho rychle se rozvíjejících a hraničních trhů, na rozdíl od těch rozvinutých, kde informace jsou běžně dostupné pro každého.

 

Fond rovněž poskytuje mnoho jiných klíčových výhod pro investory, včetně:

 

  • Atraktivního růstového potenciálu, který je poháněn kombinací aktiv z rozvinutých, rychle se rozvíjejících a hraničních trhů.
  • Investičního rizikového potenciálu udržovaného aktivně řízenou volatilitou.
  • Významná část investice portfolia se alokuje na rychle se rozvíjejících trzích s potenciálem růstu, od kterých se očekává, že budou lídry globálního oživení.

Manažer portfolia fondu Sebastien Legoff vysvětluje: „Fond je skvělou možností pro investory, kteří hledají rozmanitost na trhu a v třídách aktiv, a kteří chtějí využít výhod aktivně řízené volatility. Rovněž nabízí přístup k velkému počtu manažerů základních fondů s expertními znalostmi lokálních trhů, takže je silným investičním balíkem.“

 

KOMPLEXNI INVESTIČNÍ MANAGEMENT

Investiční proces manažera fondu zahrnuje komplexní mechanismus výběru fondů a alokace aktiv. Proces třídění, při kterém se nejprve sledují desetitisíce fondů, umožňuje manažerovi fondu vybrat 100 nadprůměrných fondů. Vybrané fondy se zkoumají za pomoci kvantitativních a kvalitativních analýz, a poté následuje vyhodnocení perspektivy návratnosti a diverzifikace podílů před tím, než dojde k samotnému výběru fondu. Tento proces je kombinován s procesem alokace aktiv využívající přístup shora-dolů a zdola-nahoru spolu s hodnocením strategické a taktické alokace do fondů v užším výběru. Definitivně vytvořené portfolio se monitoruje na denní bázi.

 

VÝHLED

Pokračující krize v eurozóně zůstává nadále hlavním rizikem pro trhy ve světě, včetně rychle se rozvíjejících trhů, které mohou být negativně ovlivněny externími vlivy, zejména největší importující země a regiony světa. Nedávná krize na Kypru stále připomíná fakt, že problémy Evropy pravděpodobně v dohledné době neskončí. Je to něco, co bude oddalovat globální růst. Nicméně, základy v mnoha rychle se rozvíjejících regionech, jakými jsou například jihovýchodní Asie a Latinská Amerika, jsou zdravé a měli by podporovat další růst a příležitosti. Jednotlivé rychle se rozvíjející trhy si udržují potenciál pro ohromující návratnost investic. Trhy s nejlepší výkonností v roce 2012 se nacházely v Africe a Asii, a dosahovali návratnosti mezi 30 % až 50 %.

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Investičním manažerem fondu je společnost Delubac Asset Management, oceněný správce aktiv, který je dceřinou společností francouzské soukromé banky Banque Delubac & Cie založené v roce 1924. Od doby svého vzniku se společnost specializovala na výběr fondů (multi management) a alokaci aktiv. Společnost nabízí svým klientům služby správy portfolia na základě volného uvážení a kolektivní investiční nástroje. Pod hlavičkou značky s rostoucí pověstí rozvinula společnost Delubac Asset Management pozoruhodným způsobem svoje unikátní odborné znalosti o fondech fondů na rychle se rozvíjejících trzích.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Performance Portfolios („WPP“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WPP považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WPP je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WPP by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WPP a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WPP vhodnou investicí.