30.05.2013

Sebastien Legoff

Portfólio manažér

Delubac Asset Management

 

Fond WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio využíva diverzifikáciu na globálnych trhoch a triedach aktív a ponúka tak vyváženú investičnú príležitosť a aktívne riadenú volatilitu. Je prispôsobený na to, aby naplnil potreby neskúseného investora ako aj investorov s dlhodobými skúsenosťami na kapitálových trhoch.

 

PREHĽAD

Fond má štruktúru fondu fondov, čo umožňuje investorom investovať v závislosti od úrovne tolerancie rizika a investičných cieľov. Investuje minimálne 75% svojich čistých aktív do fondov investujúcich do akcií a cenných papierov, ktoré súvisia s akciami a jeho cieľom je dosiahnuť trojročnú historickú volatilitu v rozpätí 15% až 21%. Fond sa zameriava na globálne akcie a trhy s dlhopismi a jeho cieľom je maximálny dlhodobý rast kapitálu v EUR. Portfólio zahŕňa investičné fondy rozšírené v celom rozvinutom svete, na rýchlo sa rozvíjajúcich a hraničných trhoch.

 

SILA SPOČÍVA V ROZMANITOSTI

Základným kameňom silného postavenia fondu je jeho diverzifikácia naprieč sektormi a krajinami. Globálny investičný záber fondu znamená, že správca fondu môže vytvárať široké vlastníctvo fondov. Ak má teda jeden sektor alebo trh v určitej oblasti sveta nižšiu výkonnosť, správca fondu má vlastnícke podiely v iných častiach sveta alebo iných sektoroch, ktoré  to vyvážia. Ako fond fondov ponúka fond správcovskú diverzifikáciu a prostredníctvom toho prístup k expertnej znalosti trhu lokálnych manažérov fondov. Lokálne informácie sú životne dôležité pri investovaní v regiónoch, kde je prístup k vedomostiam pre cudzích investorov obmedzený. Na rozdiel od rozvinutých trhov, kde sú vedomosti vo všeobecnosti bežne dostupné pre každého, tento stav platí predovšetkým na mnohých rýchlo rastúcich a hraničných trhoch.

 

Fond tiež poskytuje množstvo iných kľúčových výhod pre investorov, vrátane:

 

  • Atraktívneho rastového potenciálu, ktorý poháňa mix aktív z rozvinutých, rýchlo sa rozvíjajúcich a hraničných trhov.
  • Investičného rizikového potenciálu udržiavaného aktívne riadenou volatilitou.
  • Významná časť investície portfólia sa alokuje na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch s potenciálom rastu, od ktorých sa očakáva, že budú na čele globálneho ozdravenia.

Manažér portfólia fondu Sebastien Legoff vysvetľuje: „Fond je skvelou možnosťou pre investorov, ktorí hľadajú trh a diverzitu tried aktív a ktorí chcú využiť príležitosť výhod aktívne riadenej volatility. Fond tiež ponúka prístup k veľkému počtu manažérov základných fondov s expertnými znalosťami svojich lokálnych trhov, takže je silným investičným balíkom.“

 

 

KOMPLEXNÝ INVESTIČNÝ MANAŽMENT

Investičný proces manažéra fondu zahŕňa komplexný mechanizmus výberu fondu a alokácie aktív. Proces triedenia, pri ktorom sa na začiatku sledujú desaťtisíce fondov, umožňuje manažérovi fondu vybrať 100 nadpriemerných fondov. Tie sa potom skúmajú použitím kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy a po nich nasleduje ďalšie vyhodnotenie perspektívy návratnosti a diverzifikácie podielov ešte pred tým, ako príde k výberu fondu. Tento proces sa kombinuje s procesom alokácie aktív, ktorý využíva prístup zhora nadol a zdola nahor, spolu s hodnotením strategickej a taktickej alokácie do fondov v užšom výbere. Definitívne vytvorené portfólio sa monitoruje na dennej báze.

 

VÝHĽAD

Pokračujúca kríza v eurozóne zostáva hlavným rizikom pre trhy vo svete, vrátane rýchlo sa rozvíjajúcich trhov, ktoré môžu byť negatívne ovplyvnené externými vplyvmi, najmä v najväčších importujúcich krajinách a regiónoch sveta. Nedávna kríza na Cypre stále pripomína fakt, že problémy Európy pravdepodobne v najbližšom čase neskončia. Je to niečo, čo môže stále predlžovať čakanie na globálny rast. Naopak, základy v mnohých rýchlo sa rozvíjajúcich regiónoch, akými sú napríklad juhovýchodná Ázia a Latinská Amerika, sú zdravé a mali by podporovať ďalší rast a príležitosti. Jednotlivé rýchlo sa rozvíjajúce trhy si udržiavajú potenciál na skvelú návratnosť investícií. Trhy s najlepšou výkonnosť v roku 2012 sa nachádzali v Afrike a Ázii a dosahovali návratnosť medzi 30% až 50%.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Investičným manažérom fondu je spoločnosť Delubac Asset Management, oceňovaný správca aktív, ktorý je dcérskou spoločnosťou francúzskej súkromnej banky Banque Delubac & Cie založenej v roku 1924. Od svojho vzniku sa spoločnosť špecializovala na výber fondov (multi manažment) a alokáciu aktív. Spoločnosť ponúka svojim klientom služby riadenia portfólia na základe voľného uváženia a kolektívne investičné nástroje. Pod hlavičkou značky s rastúcou povesťou rozvinula spoločnosť  Delubac Asset Management pozoruhodným spôsobom svoje unikátne odborné znalosti o fondoch fondov na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Performance Portfolios (“WPP”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WPP je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WPP a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WPP by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WPP a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WPP vhodnou investíciou.