13.06.2013

Marko Misulic,

Portfolio manažer

NFD Aureus Invest

Rusko a společenství nezávislých států (SN) je investičním regionem, který není možné ignorovat. Jedná se o zásobárnu komodit, region s obrovským domácím trhem, s obrovským minerálním bohatstvím a silnými ekonomickými základy. Fond WIOF Russia and Performace Fund nabízí investorům přístup k mimořádnému potenciálu regionu investováním do akciových cenných papírů a příbuzných cenných papírů v Rusku, na Ukrajině a ve Střední Asii. Manažer portfolia fondu Marko Misulic tvrdí: „S ohledem na rychle rostoucí zahraniční investice, velký počet podhodnocených společností se silným ziskovým potenciálem, obrovský a expandující spotřebitelský trh a jeho postavení jako globálního komoditního giganta je Rusko a SNS pro investory velmi atraktivním regionem.“

 

Hnací síly regionu

Hlavní hnací síly regionu, Rusko, Kazachstán a Ukrajina, jsou dnes z makroekonomického pohledu stabilní, a všechny země nabízejí investorům výjimečné příležitosti:

 

Rusko je jedním z největších producentů ropy, má největší prokázané zásoby zemního plynu a druhé největší zásoby uhlí na světě. Má též rychle rostoucí spotřebitelský trh a je připravené se do roku 2018 stát největším spotřebitelským trhem v Evropě. Maloobchodní výdaje dosahovaly v posledním desetiletí v průměru více než 140 mld. USD ročně a při existujících podmínkách, které podporují tento růst, budou narůstat. Kromě toho se představitelé Ruska snaží ekonomiku přeorientovat a snížit její velkou závislost na exportu ropy a plynu. Finanční infrastruktura Ruska se reformuje. Příkladem je nedávné zavedení centrálního depozitáře, který umožnuje větší přístup na lokální trh, přiláká větší množství zahraničního kapitálu a podpoří zhodnocení akcií. Přijetí Ruska do Světové obchodní organizace (WTO) nejenom krátkodobě podpořilo náladu investorů vůči této krajině, ale bude to mít i dlouhodobý přínos pro dopravu a jmění spotřebitelů, stejně jako pro společnosti z jiných sektorů, které spoléhají na finančně náročná zařízení importovaná ze zahraničí.

 

Ukrajina jako rozvíjející se tržní ekonomika zaznamenává rychlý růst a industrializaci, zatímco její akcie zůstávají podhodnocené. Zemědělský potenciál Ukrajiny je obrovský. Je jedním z největších světových producentů potravinových produktů jako je obilí a cukr, přičemž sektor nabízí atraktivní střednědobé a dlouhodobé příležitosti. Má také velké množství nerostných zdrojů, a je jedním z největších světových producentů nejdůležitějších minerálů. Ukrajina byla historicky značně podkapitalizovaná, a podle nejlepších investičních expertů nabízí země větší výnosy na investice v USD než většina ostatních zemí v regionu. Navíc její energetický sektor má obrovský potenciál a již přitahuje značné přílivy investic.

 

Kazachstán má velké množství přírodního bohatství a největší zásoby některých minerálních zdrojů na světě. Na rozdíl od jiných zemí v regionu nabízí Kazachstán politickou stabilitu. Byla přijatá legislativa a opatření ke zlepšení podnikatelského prostředí v zemi, snížila se byrokracie, zlepšila se vynutitelnost práva a efektivita soudů, a byly přijaté změny ve správě daní a cel. Země neustále přitahuje zahraniční investice. Podle oficiálních čísel ze 160 mld. USD zahraničních investic, které přitekly do země od roku 1993, přišla většina v posledních pěti letech. Vláda též vytvořila řadu specializovaných institucí, dotací a balíčků investičních pobídek a pomohla rozvoji průmyslu, ekonomické stabilitě a vytvořila atraktivní podmínky pro investory v sektorech s vysokou prioritou, kterými jsou např. zpracování ropy a infrastruktura, sektor hornictví a nukleární energie, strojírenství, IT a telekomunikace a další.

 

Přirozená hodnota

Region též nabízí přirozenou tržní hodnotu investice. Po ekonomické stránce zaostávají země SNS daleko za svými evropskými partnery, což značí velký prostor pro budoucí růst. Další ekonomické ukazatele podtrhují atraktivitu pro investory: předpokládaná úroveň ekonomického růstu zemí SNS překonávají rozvinutý svět a politické prostředí, které bylo v minulosti důležitým rizikovým faktorem pro investory, se stabilizuje.

 

Výhled

Pokud nebereme v úvahu významné globální události, očekává se, že domácí makroekonomické prostředí v Rusku zůstane do konce roku dostatečně stabilní a ekonomický růst bude pohánět expanze domácího spotřebitelského sektoru a dalších sektorů. Na druhé straně Ukrajina bojuje s určitými problémy. Výrazně se snížily předpovědi ekonomického růstu, přičemž země stáje bojuje s recesí, ekonomické reformy zavádí pomalým tempem a čelí nízkému zájmu o ukrajinské produkty. V Kazachstánu se v roce 2013 očekává, že se zvýší tempo ekonomického růstu spolu s růstem HDP těsně pod 6%.  Hnacím motorem v pozadí tohoto růstu budou s největší pravděpodobností výdaje domácností a tvorba hrubého fixního kapitálu.

 

Investiční poradce

Investičním poradcem fondu je společnost NFD Aureus Invest, největší soukromá společnost zabývající se správou aktiv v Chorvatsku. Může se pochlubit jedním z nejvíce diverzifikovaných produktových portfolií mezi správci aktiv v regionu, a je též uznávaná pro svoje inovativní koncepty správy aktiv a technologie. Společnost vyvinula speciální modely optimalizace portfolia, které kombinují fundamentální a kvantitativně investiční strategie zaměřené na snižování subjektivních rozhodnutí manažerů fondů jako součást aktivního managementu procesu výběru akcií.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.