13.06.2013

Marko Misulic,

Menedżer Portfelowy

NFD Aureus Invest

Rosja i kraje CIS (Wspólnota Niepodległych Państw) to zagłębie towarowe i jeden z największych rynków na świecie, posiadający ogromne bogactwo minerałów i mocne podstawy fundamentalne. To czynniki, których nie można zignorować.  Inwestując w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe spółek z siedzibą lub prowadzących działalność w Rosji, Azji Centralnej i na Ukrainie, fundusz WIOF Russia and CIS Performance Fund oferuje swoim inwestorom dostęp do ogromnego potencjału tego regionu. "Biorąc pod uwagę szybki wzrost liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych, dużą ilość niedocenianych spółek z dużym potencjałem zysku, szeroki i wciąż rosnący rynek konsumencki oraz pozycję światowego giganta na rynku towarów, Rosja i kraje CIS to regiony przyciągające potencjalnych inwestorów" - podkreśla menedżer portfelowy, Marco Misulic.

 

SIŁA REGIONU

Region napędzają głównie Rosja, Kazachstan i Ukraina. Kraje te są w stabilnej kondycji makroekonomicznej, a ich rynki lokalne oferują inwestorom wyjątkowe możliwości:

 

ROSJA jest jednym z największych na świecie producentów ropy i posiada największe odkryte złoża gazu ziemnego na świecie. Kraj ten charakteryzuje również szybko rozwijający się rynek konsumencki i przygotowany jest on na to, by do roku 2018 stać się największym rynkiem konsumenckim w Europie. Średnia roczna sprzedaż detaliczna w ciągu ostatniej dekady wyniosła ponad 140 mld USD i przy istniejących warunkach wzrost ten powinien się utrzymać. Tymczasem władze zmierzają do reorganizacji gospodarki i zmniejszenia nadmiernego uzależnienia kraju od ropy naftowej i gazu. Infrastruktura finansowa w Rosji przechodzi reformę, która obejmuje niedawne wprowadzenie krajowego depozytu w celu zapewnienia lepszego dostępu do rynku lokalnego, przyciągnięcia kapitału zagranicznego oraz poprawy wyceny akcji. Z kolei przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO) nie tylko spowodowało krótkotrwały wzrost zainteresowania ze strony inwestorów, ale będzie także miało długofalowe korzyści dla spółek działających w sektorze transportu i konsumpcji, a także dla spółek innych sektorów, które bazują na kosztownym sprzęcie importowanym z zagranicy.

 

 

Jako wschodząca gospodarka wolnorynkowa, UKRAINA notuje szybki wzrost i uprzemysłowienie, ale wartość tamtejszych akcji wciąż pozostaje zaniżona. Jej potencjał rolniczy jest ogromny. Już teraz Ukraina należy do największych producentów artykułów spożywczych, takich jak zboża i cukier, a sektor ten oferuje atrakcyjne średnio- i długoterminowe możliwości. Kraj ten posiada także mnóstwo naturalnych zasobów mineralnych i jest jednym z najbardziej liczących się producentów produktów pochodzenia mineralnego.

Ukraina to kraj historycznie niedoinwestowany, który - według najlepszych specjalistów inwestycyjnych - oferuje większe zyski z zainwestowanego kapitału w USD niż większość krajów w tym regionie. Sektor energetyczny również posiada ogromny potencjał i już udało mu się przyczynić do znacznego napływu inwestycji.

 

KAZACHSTAN posiada mnóstwo zasobów naturalnych oraz jedne z największych zasobów surowców mineralnych na świecie. W przeciwieństwie do niektórych państw w tym regionie, Kazachstan cechuje stabilność polityczna. Ustawodawstwo oraz inne środki zostały wdrożone w celu poprawy warunków prowadzenia działalności biznesowej w kraju. Objęły one ograniczenie formalności administracyjnych dla przedsiębiorstw, poprawę egzekwowania prawa i skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości, zmiany podatkowe oraz zmiany w administracji celnej. Jednocześnie kraj niezmiennie przyciąga bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) - według oficjalnych danych większość ze 160 mld USD uzyskanych z BIZ od roku 1993 pochodzi z okresu ostatnich pięciu lat.   Rząd stworzył szereg specjalistycznych instytucji, dotacji oraz pakietów zachęcających do inwestycji, aby umożliwić rozwój przemysłowy, stabilizację gospodarczą, a także stworzyć atrakcyjne warunki dla inwestorów w sektorach priorytetowych, takich jak infrastruktura oraz przetwórstwo ropy, górnictwo, przemysł jądrowy, inżynieria, IT, komunikacja i inne.

 

 

WARTOŚĆ SAMA W SOBIE

Region oferuje także wartości inwestycyjne typowe dla rynków wschodzących. Ekonomicznie, kraje CIS wciąż są w tyle za podobnymi im krajami europejskimi, co pozostawia wiele miejsca na dalszy wzrost. Inne podstawowe wskaźniki regionu podkreślają jego atrakcyjność dla inwestorów: przewidywane stopy wzrostu ekonomicznego przewyższają te prognozowane dla krajów rozwiniętych, a środowisko polityczne - znaczące ryzyko inwestycyjne w latach poprzednich - staje się co raz bardziej stabilne.

 

PERSPEKTYWY

Według przewidywań, w Rosji, wyjąwszy wszelkie istotne zdarzenia globalne, krajowe warunki makroekonomiczne pozostaną przez pozostałą część roku dość stabilne, a wzrost gospodarczy napędzany będzie przez ekspansję krajowego rynku konsumpcji oraz innych sektorów. Tymczasem przed Ukrainą stoją wyzwania związane z prognozami obniżonego poziomu wzrostu gospodarczego. Powolnemu tempu reform gospodarczych w kraju nadal towarzyszy walka z recesją oraz zastój zewnętrznego popytu na produkty ukraińskie. Jeśli chodzi o Kazachstan, oczekuje się, iż wzrost gospodarczy ponownie przyśpieszy, a prognozy wzrostu PKB na rok 2013 wynoszą nieco poniżej 6%. Motorem tego wzrostu będą nadal najprawdopodobniej wydatki gospodarstw domowych oraz nakłady brutto na środki trwałe.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym Funduszu jest NFD Aureus Invest - największa prywatna spółka zarządzająca aktywami w Chorwacji. Jako spółka posiadającą jeden z najbardziej zróżnicowanych portfeli produktów wśród spółek zarządzających aktywami w tym regionie, zyskała ona uznanie ze względu na swoje innowacyjne pomysły i techniki zarządzania aktywami. Spółka opracowała niestandardowe strategie optymalizacji portfela, które łączą podstawowe i ilościowe strategie inwestycyjne i jako część aktywnego zarządzania procesem wyboru akcji, mają na celu zredukowanie subiektywnych decyzji podejmowanych przez zarządzających funduszem.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.