13.06.2013

Marko Misulic,

Portfólio manažér

NFD Aureus Invest

Rusko a Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ) je investičným regiónom, ktorý nemožno ignorovať. Ide o zásobáreň komodít s jedným z najväčších domácich trhov na svete, s obrovským minerálnym bohatstvom a silnými ekonomickými základmi. Fond WIOF Russia and CIS Performance Fund ponúka investorom prístup k obrovskému potenciálu regiónu pri investovaní do akciových cenných papierov a príbuzných cenných papierov v Rusku, na Ukrajine a v Strednej Ázii. Manažér portfólia fondu Marko Misulic hovorí: “Pri rýchlo rastúcich zahraničných investíciách, veľkom počte podhodnotených spoločností so silným ziskovým potenciálom, obrovskom a expandujúcom spotrebiteľskom trhu a v pozícii globálneho komoditného giganta je Rusko a SNŠ pre investorov veľmi atraktívnym regiónom.”

 

HNACIE SILY REGIÓNU

Hlavné hnacie motory regiónu, Rusko, Kazachstan a Ukrajina, sú dnes z makroekonomického pohľadu stabilné a všetky krajiny ponúkajú investorom výnimočné príležitosti:

 

RUSKO je jedným z najväčších producentov ropy, má najväčšie preukázané zásoby zemného plynu a druhé najväčšie zásoby uhlia na svete. Má tiež rýchlorastúci spotrebiteľský trh a je pripravené sa do roku 2018 stať najväčším spotrebiteľským trhom v Európe. Maloobchodné výdavky dosahovali v poslednom desaťročí v priemere viac ako 140 mld. USD ročne a pri existujúcich podmienkach, ktoré podporujú tento rast, budú narastať. Okrem toho sa predstavitelia Ruska snažia ekonomiku preorientovať a znížiť jej veľkú závislosť na exporte ropy a plynu. Finančná infraštruktúra Ruska sa reformuje. Príkladom je nedávne zavedenie centrálneho depozitára, ktorý umožňuje väčší prístup na lokálny trh, pritiahne väčšie množstvo zahraničného kapitálu a podporí zhodnotenie akcií. Prijatie Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) nielenže krátkodobo podporilo náladu investorov voči tejto krajine, ale bude mať dlhodobý úžitok z pohľadu dopravných a spotrebiteľských spoločností  a spoločností v iných sektoroch, ktoré sa spoliehajú na finančne náročné strojné zariadenie importované zo zahraničia.

 

 

UKRAJINA je rýchlo sa rozvíjajúcou trhovou ekonomikou, ktorá zaznamenáva rýchly rast a industrializáciu, pričom  jej akcie zostávajú podhodnotené. Poľnohospodársky potenciál Ukrajiny je obrovský. Je jedným z najväčších svetových producentov potravinových produktov, ako je obilie a cukor, pričom sektor ponúka atraktívne strednodobé a dlhodobé príležitosti. Má tiež veľké množstvo nerastných zdrojov a je jedným z najväčších svetových producentov najdôležitejších minerálov. Ukrajina bola historicky značne podkapitalizovaná a podľa najlepších investičných expertov ponúka krajina väčšie výnosy na investované prostriedky v USD ako väčšina ostatných krajín v regióne. Navyše jej energetický sektor má obrovský potenciál a už priťahuje značné prílevy investícií.

 

KAZACHSTAN má veľké množstvo prírodného bohatstva a najväčšie zásoby niektorých minerálnych zdrojov na svete. Na rozdiel od iných krajín v regióne ponúka Kazachstan politickú stabilitu. Bola prijatá legislatíva a opatrenia na zlepšenie podnikateľskej klímy v krajine, znížila sa  byrokracia, zlepšila sa vynútiteľnosť práva a efektivita súdov a prijali sa zmeny v správe daní a ciel. Krajina neustále priťahuje zahraničné investície. Podľa oficiálnych čísel zo 160 mld. USD zahraničných investícií, ktoré pritiekli do krajiny od roku 1993, prišla väčšina v posledných piatich rokoch.  Vláda tiež vytvorila rad špecializovaných inštitúcií, dotácií a balíkov investičných stimulov a pomohla rozvoju priemyslu, ekonomickej stabilite a vytvorila atraktívne podmienky pre investorov v sektoroch s vysokou prioritou, akými sú napríklad spracovanie ropy a infraštruktúra, sektor baníctva a nukleárnej energie, strojárenstvo, IT a telekomunikácie a iné.

 

 

PRIRODZENÁ HODNOTA

Región tiež ponúka prirodzenú investičnú hodnotu rýchlorastúcich trhov. Po ekonomickej stránke zaostávajú krajiny SNŠ ďaleko za svojimi európskymi partnermi, čo naznačuje veľký priestor pre budúci rast. Ďalšie ekonomické ukazovatele podčiarkujú atraktivitu pre investorov: predpokladané úrovne ekonomického rastu krajín SNŠ prekonávajú rozvinutý svet a politické prostredie, ktoré bolo v minulosti dôležitý rizikový faktor pre investorov, sa stabilizuje.

 

VÝHĽAD

Ak neberieme do úvahy veľké globálne udalosti, očakáva sa, že domáce makroekonomické prostredie v Rusku zostane do konca roka dostatočne stabilné a ekonomický rast bude ťahať expanzia domáceho spotrebiteľského sektoru a ďalších sektorov. Na druhej strane Ukrajina bojuje s určitými problémami. Výrazne sa znížili sa predpovede ekonomického rastu, pričom krajina stále bojuje s recesiou, ekonomické reformy zavádza  pomalým tempom a čelí nízkemu záujmu o ukrajinské produkty. V Kazachstane sa v roku 2013 očakáva, že sa zvýši tempo ekonomického rastu spolu s rastom HDP tesne pod 6%. Hnacím motorom v pozadí tohto rastu budú s najväčšou pravdepodobnosťou výdavky domácností a tvorba hrubého fixného kapitálu.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť NFD Aureus Invest, najväčšia súkromná spoločnosť zaoberajúca sa správou aktív v Chorvátsku. Môže sa pochváliť jedným z najviac diverzifikovaných produktových portfólií medzi správcami aktív v regióne a je tiež uznávaná pre svoje inovatívne koncepty správy aktív a technológie. Spoločnosť vyvinula špeciálne modely optimalizácie portfólia, ktoré kombinujú fundamentálne a kvantitatívne investičné stratégie zamerané na znižovanie subjektívnych rozhodnutí manažérov fondov ako súčasť aktívneho manažmentu procesu výberu akcií.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.