27.06.2013

Ken Goh,

Portfolio Manager,

CIMB Principal Asset Management Pte. Ltd. Singapore

 

Rostoucí mladá pracovní síla, rychle expandující střední třída pohánějící rostoucí domácí poptávku, a regionální trhy s výbornou výkonností, toto jsou znaky regionu jihovýchodní Asie, který by žádný investor neměl přehlédnout. Fond WIOF South-East Asia Performance Fund nabízí investorům možnost investovat do akcií a akciím příbuzných cenných papírů společností, které se nacházejí v zemích Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), a využít tak možnosti rostoucích ekonomik a trhů jedné ze světově nejvíce ekonomicky dynamických oblastí.

 

NADPRŮMĚRNÁ VÝKONNOST

Fond od svého vzniku opakovaně dosahoval výborných výsledků. V minulém roce (k 31.3.1013) dosáhl o více než 5 % a v roce 2011 o více než 10 % vyšších výnosů v porovnání s indexem FTSE ASEAN 40. Atraktivních výnosů přitom dosahoval v prostředí nestabilních globálních trhů a zadrhávajícího se ekonomického růstu.

 

S touto výkonností bude i nadále pokračovat, jelikož využívá atraktivní investiční základy, které nabízejí některé z nejvíce dynamických ekonomik světa, včetně:

 

  • Odhadované kombinované populace regionu s 500 mil. obyvatel a HDP dosahujícího 2 bil. USD.
  • Kombinované tržní kapitalizace 1,9 bil. USD.
  • Silné a rostoucí domácí poptávky tažené zvětšující se mladou pracovní sílou a rostoucí bohatou střední vrstvou.

 

VÝKONNOST (USD)

 

REGION VYMEZENÝ RŮSTEM

Region jihovýchodní Asie je definován ekonomickým i fyzickým růstem. Očekává se, že domácí poptávka bude pokračovat v růstu. Ve stejném období bude růst i mladá pracovní síla, střední třída a PZI (přímé zahraniční investice – Foreign Direct Investments) do infrastruktury. Růst HDP byl v posledních letech dost vysoký. Tento rok má rovněž prudce růst, a dokonce se očekává, že překoná v nejbližších letech růst hlavních západních ekonomik.

 

Růst HDP (ročně v %)

Země

2012

2013

2014F

2015F

Indonésie

6.2

6.3

6.4

6.4

Malajsie

5.6

5.1

5.2

5.2

Thajsko

6.4

5.8

4.2

4

Filipíny

6.5

6

5.4

5.3

Singapur

1.3

2

5.1

4.1

USA

2.2

1.8

3

3.5

Velká Británie

0.2

0.7

1.5

1.8

Zdroj: MMF;   F = odhad

 

I když je často dojem, že růst regionu ASAN je závislý na exportu (což by mohlo potencionálně ublížit regionu při aktuální globální krizi), realitou je, že větší roli v podpoře růstu hraje domácí poptávka, a to nejen ve větších či více uzavřených ekonomikách, jako je například Indonésie, ale dokonce i v tradičních, více exportně zaměřených ekonomik, jako je Thajsko a Malajsie.

 

REFORMY A PODPORA

Ekonomickou situaci, a následně i investiční příležitosti, zlepšuje i mnoho jiných zásadních faktorů:

 

  • Ekonomiky regionu podporují vlády různými opatřeními ve fiskální politice a jiných oblastech, včetně snížení daně z příjmů, zvýšení minimálních mezd a výdajů na infrastrukturu a přestavbu. Dohromady by měli podpořit investiční výdaje a domácí spotřebu.

 

  • Investice Číny v Asii rostly v letech 2011 a 2012 ve dvojciferných číslech. Čína financuje mnoho projektů v zemědělství, vodní energetice, bydlení, železničním a těžebním průmyslu, a podle průzkumu Financial Times poskytuje více úvěrů v rozvojových zemích než Světová banka. Toto vytváří nejen pracovní příležitosti a poskytuje investiční oživení místní ekonomiky, ale rovněž to vnáší prvek potencionální konkurence pro domácí firmy.

 

  • Vlády v regionu byly v posledních letech velmi aktivní při podpoře přímých zahraničních investic do svých ekonomik. Vzhledem k perspektivě nevýrazného globálního růstu se očekává, že ekonomiky společenství ASEAN budou aktivně pokračovat v reformách, a budou tak i nadále přitahovat více investic do regionu.

 

NÁRŮST SPOLUPRÁCE

Potencionálu regionu využili země, které se v něm nacházejí. Za poslední tři desetiletí značně vzrostlo ekonomické propojení mezi členy ASEANu a v posledních deseti letech vzrostl obchod v rámci ASEANu rychleji než celkový export zemí ASEAN. Země ASEAN se zavázali, že vytvoří zónu volného obchodu, výrobní základnu, investiční zónu a nakonec jednotnou integrovanou ekonomiku ASEANu. Finanční krize v Asii v roce 1997 otestovala tento závazek a prokázala, že země ASEAN dodržují programy ekonomické integrace. Všechna tato fakta mohou být pro investory v dlouhodobém horizontu dobrým znamením, protože se očekává, že integrované Ekonomické společenství ASEAN (AEC) umožní jednodušší liberalizaci a ulehčí vstup investic do regionu, což by pomohlo k větší konkurenceschopnosti zemí ASEAN na celosvětové úrovni.

 

VÝHLED

Navzdory oslabenému globálnímu prostředí je tempo růstu v regionu ASEAN ve srovnání s trhy rozvinutých zemí stále vyšší, přičemž cyklus snižování zadluženosti diktuje obezřetná nálada investorů. Ekonomiky Filipín, Thajska a Indonésie prokázaly perspektivu odolného růstu, který pohání pokračující pozitivní investiční výhled, zatímco hodnocení akcií bude i nadále podporou pro zásadní a pokračující opětovné určení ratingu. Očekávání ohledně výnosů, které se během posledních let zmírnily, můžou v budoucnu přinést potencionální překvapení.

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost CIMB-Principal Asset Management, oceněný investiční specialista z Asie, který je součástí CIMB Group, čtvrté největší bankovní skupiny v regionu jihovýchodní Asie. Společnost má ve správě aktiva v hodnotě více než 10,2 mld. USD. Má komplexní tým 50 investičních profesionálu v rámci regionu, kteří využívají znalosti místních podmínek a přítomnosti v regionu. Tímto zabezpečují, že klienti dostanou nejlepší množnou službu.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.