15.07.2013

Stephane Bwakira

Menadżer Portfelowy

Sanlam Investment Management (Pty) Ltd

Dzięki szybko rosnącym inwestycjom zagranicznym, ogromnym rezerwom towarowym, szybko poprawiającej się koniunkturze gospodarczej i pojawiającym się rynkom konsumenckim, Afryka jest kontynentem, którego inwestorzy nie mogą pominąć. Fundusz WIOF African Performance Fund daje im dostęp do całego bogactwa możliwości inwestycyjnych w regionie, który jest liderem wzrostu i dobrze rokuje na przyszłość.

CORAZ LEPSZE WARUNKI

W przeszłości Afrykę często postrzegano jako kontynent zmagający się z plagą nędzy, głodu, wojen, bezprawia i ogromnymi problemami infrastrukturalnymi. Choć przed niektórymi rejonami kontynentu faktycznie stoją ogromne wyzwania, ogólny obraz jest jednak coraz bardziej obiecujący.

 

Garść podstawowych danych statystycznych pokazuje ogromny potencjał Afryki:

 

  • W Afryce mieszka 13% światowej populacji.
  • Afryka jest większa od USA, Chin, Europy, Indii i Argentyny łącznie i zajmuje 20% powierzchni lądu na kuli ziemskiej.
  • W Afryce znajduje się 12% światowych gruntów rolnych.
  • Afryka posiada ponad 30% zasobów mineralnych/kopalnych świata.

 

Bardziej szczegółowe wskaźniki pokazują ogromny stopień rozwoju gospodarek poszczególnych krajów afrykańskich na przestrzeni jednej dekady:

 

  • Gospodarka afrykańska w ostatnich 15 latach rosła w tempie 5% rocznie.
  • Średnia roczna wymiana handlowa pomiędzy Afryką i resztą świata wzrosła od 2000 r. o 200%.
  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosły ponad dwukrotnie.
  • Pojawiają się rynki konsumenckie, które szybko rozwijają się na całym kontynencie. Szacuje się, że wydatki konsumentów wzrosną więcej niż dwukrotnie w ciągu najbliższych 15 lat.

 

Wraz z reformami gospodarczymi i reformami rynku kapitałowego, wdrażanymi przez kraje afrykańskie, poprawia się także środowisko biznesowe. W ciągu ostatnich kilku lat 13 krajów afrykańskich znalazło się w pierwszej dziesiątce największych reformatorów biznesowych wg Banku Światowego. Według banku, spośród 30 gospodarek, które w największym stopniu poprawiły przepisy prawa kształtujące otoczenie biznesowe w ciągu ostatnich pięciu lat, jedna trzecia to kraje Afryki subsaharyjskiej.

TOWARY I NIE TYLKO

Ogromne bogactwo zasobów naturalnych na tym kontynencie, w tym metali szlachetnych, ropy, rud miedzi i żelaza oraz olbrzymie obszary gruntów rolnych, czynią towary ważnym elementem rozwoju afrykańskiej gospodarki Dodatkowo, istnieją tu ogromne możliwości rozwoju także w innych sektorach. Należy do nich sektor usług finansowych, który rośnie i staje się coraz bardziej wyrafinowany. Podczas gdy sektor bankowy w Afryce ma stabilną pozycję i należy do jednych z najaktywniejszych na wielu światowych giełdach, inne obszary sektora finansowego, jak na przykład ubezpieczenia i finansowanie hipoteczne, są mniej rozwinięte,. Dynamicznemu rozwojowi afrykańskiej klasy średniej i wzrastającym dochodom gospodarstw domowych towarzyszy szybki przyrost nowych możliwości w sektorze dóbr konsumpcyjnych i usług, w tym w branży telekomunikacyjnej. Afrykański Bank Rozwoju przewiduje, że do 2030 r. na przeważającym obszarze Afryki większość społeczeństwa należeć będzie do klasy średniej, a wydatki na dobra konsumpcyjne wzrosną do 2,2 bln USD, przewyższając ponad dwukrotnie obecny poziom. Populacja Nigerii, największego rynku konsumenckiego w Afryce, wynosi obecnie 158 milionów ludzi i, według szacunków, do 2050 r. podwoi się, co stwarza ogromny potencjał konsumpcyjny.

 

 

 

ATRAKCYJNE INWESTYCJE

Atrakcyjność kontynentu podkreśla fakt rosnącej liczby inwestycji zagranicznych. Obecnie Afryka należy do najważniejszych obszarów inwestycyjnych na świecie. Według prognoz, kwota bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do 2015 roku zwiększy się tu prawie dwukrotnie, do 150 mld USD. Taki poziom BIZ i jego efekty wywołują pozytywne reakcje w całej gospodarce, przyczyniając się do wzrostu PKB na jednego mieszkańca, co z kolei pobudza rynki kapitałowe i podwyższa roczny przyrost PKB.

 

 

 

Równie zachęcający jest boom inwestycyjny na poziomie wewnętrznym. Inwestycje wewnętrzne pomiędzy krajami afrykańskimi wzrosły od 2007 r. o 47%, a ich liderami są RPA, Kenia i Nigeria. Inwestycje te pomagają przezwyciężać bariery pomiędzy zróżnicowanymi gospodarkami kontynentu, umożliwiając zbliżenie pomiędzy nimi jako częściami jednego regionu, co podnosi tylko zdolność Afryki do przyciągania kolejnych inwestycji zagranicznych i zwiększa jej atrakcyjność jako miejsca do prowadzenia działalności. Wzrost inwestycji pomaga także radzić sobie z brakami infrastrukturalnymi. Potrzeby inwestorów zagranicznych w zakresie dostarczania i wywozu towarów z krajów Afryki powodują, że planowana lub już realizowana jest poważna modernizacja szlaków komunikacyjnych, a priorytetem dla rządów staje się rozwój infrastruktury. To z kolei zwiększa inwestycje w sektorze prywatnym i przyczynia się do rozwoju rynków obligacji wykorzystywanych przy finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych. Korporacje afrykańskie, takie jak Dangote Industries Afryce czy Coop Bank w Afryce Wschodniej mają nadzieję na poprawę integracji, zabezpieczają ryzyko związane ze specyfiką kraju i otwierają szansę czerpania korzyści z możliwości kontynentu, który rośnie szybciej w porównaniu z większością innych obszarów regionalnych.

 

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY

Potencjał rynku afrykańskiego dodatkowo wzmacniają czynniki demograficzne. Podczas gdy wiele krajów rozwiniętych zmaga się z problemem starzejących się społeczeństw, blisko połowa liczącej miliard ludzi populacji Afryki jest w wieku od 5 do 24 lat. Młodość populacji Afryki to jeden z czynników najsilniej stymulujących zrównoważony rozwój gospodarki tego kontynentu. Co więcej, szacuje się, że do 2050 r. liczba ludności w Afryce zwiększy się dwukrotnie i osiągnie 2 miliardy.

PERSPEKTYWY

Choć na rynku egipskim nie wszystko "idzie jak z po maśle", wciąż oferuje on duże możliwości, a zaufanie inwestorów pozostaje stosunkowo silne. Pozytywną rzeczą jest także szczególnie dobra wycena banków w Nigerii. Tymczasem korporacje kenijskie słusznie postąpiły dokonując niedawno dywersyfikacji w rejonie Afryki Wschodniej - powinno to mieć pozytywny wpływ na wyceny. Ogólnie rzecz biorąc, prognozy dla rynków, na których skupia się Fundusz są bardzo pozytywne, ponieważ wciąż widoczne jest wyraźne uniezależnienie rynków afrykańskich od negatywnych tendencji obserwowanych na rozwiniętych rynkach zachodnich (decoupling). Regionalny handel oraz zasoby powinny mieć w przyszłości pozytywny wpływ na rynki inwestycyjne Funduszu.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest Sanlam Investment Management (Pty) Ltd (“SIM”), firma zarządzająca aktywami o wielu specjalnościach, oferująca swoim klientom szeroki wachlarz usług z zakresu zarządzania portfelem inwestycyjnym i programów inwestowania zbiorowego, adresowanych zarówno do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Na dzień 30 czerwca 2012 r. firma zarządzała aktywami o wartości 42 mld USD.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.