12.12.2007

Úrokové sadzby na peňažnom trhu boli v novembri pomerne statické, a toaj v porovnaní miním a maxím v priebehu mesiaca a aj v porovnanís predchádzajúcim mesiacom. V polročnom horizonte trh neočakáva zmenyv súčasnom nastavení sadzieb Národnou bankou.

Slovenské dlhopisy boli v novembri málo volatilné, keď hroziaci rozpadvlády a s tým súvisiaca hrozba odkladu vstupu Slovenska do eurozónyvýrazne dlhopisovými výnosmi nezamávala. Dlhopisy nereagovali ani na vzostupoktóbrovej inflácie zverejnenej v novembri. Rozpätie voči nemeckýmdlhopisom v krátkej a strednej časti výnosovej krivky sa rozšírilo, keďpretrvávajúce napätie na trhu znížilo pravdepodobnosť sprísňovaniamonetárnej politiky v eurozóne napriek rastúcej inflácii. Tá však boladôvodom rastu dlhých výnosov v eurozóne. V novembri realizoval ARDAL dveemisie dlhopisov, ani jedna nebola úspešná.

V prvej polovici mesiaca slovenská koruna posilňovala, keď na ňuvplýval najmä región – rastúca inflácia v regióne zvýšilaočakávania rastu úrokových sadzieb v Poľsku a Česku – a ďalejrastúce presvedčenie trhu o vstupe Slovenska do EMÚ v plánovanom termíne.Takto sa dňa 13.11. dostala koruna na historicky druhú najsilnejšiuzatváraciu pozíciu 33.86 SKK/EUR (úplne najsilnejšiu pozíciu voči euru,33.82 za euro, dosiahla koruna v marci po revalvácii centrálnej parity).V druhej polovici mesiaca sa však rastúca globálna averzia k rizikuprejavila na oslabovaní stredoeurópskeho regiónu, navyše meny boli podtlakom na výber ziskov. Na Slovensku vládna kríza priniesla určitépochybnosti do prijatia eura „načas“. Až na konci mesiaca sa smer faktorovobrátil a koruna začala posilňovať.

Privat Banka a.s., Richard Tóth, Hlavný ekonóm

Vyjadrené názory a pohľady sú stanoviskom autora v čase písaniasprávy. Táto správa vyjadruje len všeobecné stanovisko. Žiadna informáciaalebo názor nepredstavuje ponuku na nákup alebo predaj cenného papiera aleboiného finančného nástroja. Hoci sú informácie v správe považované zaspoľahlivé, nie je možné zaručiť ich správnosť. Správa nie je určenána poskytovanie osobného investičného poradenstva a neberie do úvahyšpecifické investičné ciele, finančnú situáciu a osobné záujmykohokoľvek, kto by mohol túto správu prijať.