30.09.2013

U některých investorů může hrát etika při výběru investice důležitější roli než cokoliv jiného. Oceněný fond WSF Global Equity Fund (před změnou názvu WSF Reliance Global Shariah Growth Fund) umožňuje investorům uspokojit jejich etické požadavky a dosáhnout finančního výdělku. Nabízí přístup na globální trhy a k investičnímu sektoru, který v posledních letech dramaticky rostl.

 

ROSTOUCÍ TRH

Jelikož globální islámský finanční sektor roste exponenciálně, fondy řízeny v souladu s islámským právem Shariah, které mají zákaz investovat do průmyslových odvětví považovaná za spekulativní nebo nespravedlivá, se v posledních letech stávají oblíbenými u čím dál většího množství investorů. Podle odhadů firem s ročním obratem 1 bil. USD, působících v tomto odvětví, dosahovalo tempo růstu globálních islámských financí 15-20 % ročně, a očekává se, že na těchto úrovních zůstane nejbližší desetiletí. Přestože se Shariah fondy řídí principy islámu a islámského práva, jejich rostoucí popularita se neomezuje pouze na muslimy.

 

 • Například v Malajsii se odhaduje, že více než tři čtvrtiny investičních produktů řízených v souladu s islámským právem mají ve vlastnictví lidé, kteří vyznávají jiné než muslimské náboženství.

 

 • Touha využít tento rostoucí zájem a přitáhnout zahraniční investory se projevila v úsilí vlád zemí na Středním Východě, které předkládají nová nařízení pro islámské fondy.

 

 • Produkty v souladu s islámským právem Shariah je možné seskupit s jinými etickými investičními produkty, jako jsou například ty, které podporují čistou energii a chrání globální životní prostředí. Tyto eticky pozitivní produkty získávají na popularitě, jelikož si široká veřejnost stále více uvědomuje zodpovědné investování.

 

 

Ian Lancaster, výkonný ředitel společnosti Cogent Asset Management Ltd, která je investičním specialistou v oblasti aktiv řízených podle islámského práva Shariah, a manažer portfolia pro fond WSF Global Equity Fund, vysvětluje: „Investování v souladu s islámským právem Shariah není pouze pro muslimy. Je vhodné pro jakéhokoliv investora se silnými sociálními mravními principy, který nechce investovat do alkoholu, hazardních her nebo tabákového průmyslu, dívá se skepticky na přidanou hodnotu pro společnost ze strany konvenčního bankovního systému, a který chce investovat do společností s konzervativním financováním a nízkými úrovněmi dluhu.“

 

„Akcie společností fungujících v souladu s islámským právem Shariah nabízejí přístup do světa finančně konzervativních společností, které v minulosti poskytovali dobrou návratnost investic s relativně nízkou úrovní volatility. Tyto atributy mají, zejména v současném ekonomickém klimatu, potenciál rozšířit portfolio jakéhokoliv investora.“

 

SVĚTOVÝ LÍDR

Není to pouze narůstající velikost islámského finančního trhu, která investice do fondu WSF Global Equity Fund tak zatraktivňují. Fond opakovaně prokázal, že není lídrem jen ve své třídě, ale i mezi neislámskými globálními akciovými fondy.  Mezi úspěchy patří:

 

 • V roce 2012 získal titul Nejlepší islámský fond (globální „shariah“ akciové fondy) při udělování prestižních cen Islamic Business and Finance Awards.
  • Podle mezinárodní ratingové agentury Morningstar, seskupující fondy z celého světa, měl fond v roce 2011 nejlepší výkonnost v rámci kategorie islámských globálních akciových fondů.

 

 • Podle hodnocení renomované ratingové agentury pro globální fondy Lipper získal druhé místo z více než 350 akciových fondů z celého světa za roční výkonnost k 31. červenci 2012.

 

 • Od svého vzniku v roce 2010 neustále patřil mezi nejlepší fondy investující podle práva Shariah v globální kategorii Islamic Global Equity společnosti Morningstar.
 • Byl oceněný nejvyšším ratingem společností Morningstar, pěti hvězdami, přičemž toto ocenění získal za tříletou výkonnost od svého vzniku. Výkonností se fond (třídy I) zařadil mezi 10 % nejlepších fondů v rámci kategorie „Islamic Global Equity“ – globální islámské fondy.

 

VÝKONNOST (USD)

 

DŮVĚRA V COGNITION

Manažer portfolia vybírá akcie, které jsou v souladu s islámským právem Shariah  pomocí dynamického multifaktorového procesu hodnocení akcií od společnosti Cogent pod názvem Cognition. Cognition systematicky prověřuje tisíce datových položek v investičním portfoliu fondu, čímž se identifikují společnosti s takovými charakteristikami, které jim dodávají potenciál k překročení výkonnosti vůči benchmarkingu.

 

 • Cognition neustále monitoruje trh, přičemž mění svoje preference mezi investičními „styly“ zaměřenými na hodnotu, růst, spád, kvalitu, nízkou volatilitu a finanční stabilitu tak, jak se zaměření trhu pohybuje mezi těmito styly.
 • Detailní analýza ekonomických sektorů napříč šesti geografickými regiony umožňuje systému Cognition sledovat nejslibnější typy charakteristik společností na základě místních podmínek trhu.
 • Společnosti, které nabízejí nejpřesvědčivější kombinace nejoblíbenějších investičních stylů, jsou hodnocené nejvýše a tvoří jádro portfolia.
 • Investiční proces Cognition se používá při investování do portfolia, které tvoří přibližně 100 – 150 společností s 2 500 akciemi v souladu s islámským právem Shariah na světových rozvinutých akciových trzích.

 

GLOBÁLNÍ ÚVAHY

Globální investiční dosah fondu proniká do jedné z klíčových témat dnešního investora: rostoucí globalizace trhu. Dopad globálních problémů (technologie, outsourcing, změny v životním prostředí, atd.) se stává důležitějším dokonce i pro společnosti, které podnikají v tradičních odvětvích průmyslu v daném regionu. Investoři proto musí při posuzování investičních příležitostí zvažovat mezinárodní trendy a hodnocení. Není to zdaleka jednoduchý úkol. Je to však úkol, na který je Cognition ideálním prostředkem, díky svojí schopnosti souběžně analyzovat více geografických regionů a segmentů trhu. Investování v souladu s islámským právem Shariah nabízí investorům přístup na finančně konzervativnější území. Pokud chtějí společnosti získat nárok na zařazení do indexu Shariah, musí projít jejich účetnictví auditem, který se zaměřuje na společnosti s vysokou úrovní zadlužení a odstraňuje je z indexu. Investiční manažer to pokládá za rozumný výchozí bod pro investici do akcií bez ohledu na převládající ekonomické prostředí.

 

 

VÝHLED

Pokud dojde k pozastavení stimulů v rámci monetární politiky USA, bude to mít vliv na všechny světové trhy a především na rozvíjející se trhy, u kterých se bude očekávat zvýšená volatilita. Vývoj situace v Sýrii bude též směrodatným faktorem pro další vývoj trhů. I přesto poslední data naznačují oživení v USA, a rovněž existují náznaky, že situace v Eurozóně se zlepšuje. Zároveň se očekává, že růst v rozvíjejících se zemích bude tento rok vyšší než růst v rozvinutém světě. Fond je nastavený tak, aby se dokázal vyrovnat s rozmanitými situacemi na globálních trzích, což vyplývá z povahy jeho odborného investičního procesu. Portfolio manažer se nesoustředí na překonání výkonnosti trhu prostřednictvím přímého zaměření se na jednotlivé sektory nebo měny, ale spíše se snaží porozumět a využít současné ekonomické prostředí v různých oblastech světa. Investování je proto směřováno podle dominantních investičních témat.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je investiční specialista Cogent Asset Management Ltd., který funguje podle islámského práva Shariah. Společnost je řízena týmem specialistů s dlouhodobými investičními zkušenostmi na světových trzích, jejichž investiční snahy byly několikrát oceněny. Společnost vyvinula unikátní investiční systém na správu akcií, který pečlivě vybírá akcie na základě jasně kvantifikovatelných kritérií, a tím pomáhá minimalizovat subjektivní hodnocení, které negativně ovlivňuje investiční proces.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídku na koupi nebo úpis akcií žádneho z pod-fondů World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) nebo reklamu a propagaci v krajinách, ve kterých jsou pod-fondy WSF registrovány na prodej. MitonOptimal Portfolio Management (CI) Limited a WSF jsou registrovány a mají licenci od Guernsey Financial Services Commission podle zákona o ochraně investorů (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registrační číslo společnosti je: 51802. Společnost WSF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Všechny dokumenty potřebné k uskutečnení investice, včetně Dokumentů souvisejících s fondem jsou dostupné a je možné je získat prostřednictvím společnosti MitonOptimal Portfolio Management (CI) Limited nebo ze stránky www.wsffunds.com. Před investováním do jakéhokoli pod-fondu WSF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WSF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a Offering Memorandum a příslušný Doplněk, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WSF vhodnou investicí.