13.11.2013

Poprzez inwestycje na rynkach papierów dłużnych na świecie, WIOF Global Emerging Markets Bond Fund daje inwestorom szansę na wykorzystanie podstawowego potencjału rynków wschodzących oraz umożliwia inwestycje w pełen wachlarz obligacji krajowych i korporacyjnych w walucie twardej i miejscowej.

 

OGÓLNY ZARYS

Fundusz umożliwia dostęp do pełnej gamy rynków papierów dłużnych na rynkach wschodzących (EM) - państwowych i korporacyjnych obligacji w twardej walucie, a także papierów dłużnych w walucie lokalnej na rynkach w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Koncentrując się na maksymalizacji całkowitego zwrotu z inwestycji, fundusz ten jest idealny dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi.

 

LEPSZE PROGNOZY

W obliczu nieustającego kryzysu finansowego, inwestorzy odwracają się od rynków rozwiniętych na rzecz rynków wschodzących. Przyciągani korzystnymi ustrojowymi i fundamentalnymi cechami gospodarek rynków wschodzących, w tym np. na ogół znacznie silniejszym wzrostem gospodarczym oraz korzystniejszą relacją długu do PKB, wielu inwestorów widzi w rynkach wschodzących lepsze perspektywy zysków. Stosunkowo małe zadłużenie na wielu rynkach wschodzących w porównaniu z rynkami rozwiniętymi jest jednym z głównych czynników przyciągających inwestorów: podczas gdy zadłużenie krajów rozwiniętych przekracza 100% PKB, na rynkach wschodzących jest ono niższe niż 40% PKB. Jak wyjaśnia Mirko Matic, menadżer portfelowy funduszu WIOF Global Emerging Markets Bond, "Na przestrzeni czasu instrumenty dłużne na rynkach wschodzących radziły sobie lepiej niż inne instrumenty o stałym dochodzie; trend ten będzie kontynuowany ze względu na korzystne podstawy rynkowe."

 

 

WYBÓR GLOBALNY

Globalny charakter Funduszu pozwala inwestorom na skorzystanie z pozytywnych cech różnych regionów rynków wschodzących w celu jak najlepszego wykorzystania inwestycji. Każdy obszar rynku wschodzącego, na którym skupia się Fundusz, ma silne podstawy, które wspierają możliwości inwestycji:

 

  • W porównaniu z innymi regionami, stan finansów publicznych krajów WNP utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie.
  • Faktyczna zdolność kredytowa Europy Wschodzącej pozostaje niezmiennie zaniżona, a rozwój tego regionu jest silny i stabilny.
  • Gospodarki krajów Ameryki Łacińskiej są w dobrej kondycji, a silny popyt wewnętrzny utrzymuje wzrost kluczowych gospodarek regionalnych.

 

Przekrój geograficzny

(Brazylia) 20.81

(Rosja) 12.72

(Indonezja) 12.2

(Gotówka) 10.45

(Inne) 9.05

(Polska) 8.67

(Turcja) 8.64

(Panama) 8.59

(Filipiny) 4.77

(Meksyk) 4.1

 

PROCES INWESTYCYJNY

Menadżer portfelowy wykorzystuje złożony proces selekcji inwestycji i akcji, w tym:

  • Zastosowanie niestandardowych strategii optymalizacji portfela, które łączą podstawowe i ilościowe strategie inwestycyjne
  • Wdrażanie niestandardowych algorytmicznych systemów transakcyjnych

 

Spółka stosuje także zarządzanie portfelem poprzez wzmożone śledzenie indeksu w celu pobicia benchmarku lub indeksu porównawczego. Składają się na niego:

  • Analiza regresji
  • Dopasowanie sektorowe
  • Analiza makroekonomiczna
  • Analiza sektorowa

 

PERSPEKTYWY

Wyniki na rynkach papierów dłużnych krajów wschodzących zależeć będą w głównej mierze od zmian polityki pieniężnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Rynek przesadnie zareagował na spekulacje dotyczące ograniczania impulsów ze strony polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną, a kolejne wyceny stworzyły atrakcyjne możliwości na rynkach dłużnych krajów wschodzących. Niektóre wschodzące gospodarki napotykają trudności w walce o poprawę podstaw rynkowych, ale w najbliższej przyszłości wzrost gospodarczy większości gospodarek wschodzących nadal powinien przewyższać ten w krajach rozwiniętych.  Co więcej, obniżone oczekiwania wzrostu mogą zwiększyć prawdopodobieństwo niespodziewanych wzrostów gospodarczych rynków wschodzących. Zmienność na rynkach pozostanie jednak najpewniej podwyższona ze względu na niepewność momentu, w którym Rezerwa Federalna wycofa się z ograniczania impulsów ze strony polityki pieniężnej.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

NETA Capital Croatia jest największą prywatną spółką zarządzającą aktywami w Chorwacji, posiadającą jeden z najbardziej zróżnicowanych portfeli produktów wśród spółek zarządzających aktywami w tym regionie. Zyskała ona uznanie ze względu na swoje innowacyjne pomysły i techniki zarządzania aktywami. Spółka opracowała niestandardowe strategie optymalizacji portfela, które łączą podstawowe i ilościowe strategie inwestycyjne i jako część aktywnego zarządzania procesem wyboru akcji, mają na celu zredukowanie subiektywnych decyzji podejmowanych przez zarządzających funduszem.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.