15.01.2014

Ázijsko-pacifický región ponúka všetkým investorom, ktorí sa na svoje investície pozerajú dlhodobo, príťažlivé podmienky: viac ako tretinu svetovej populácie, rýchlu urbanizáciu a rastúci dopyt. Fond WSF Asian Pacific Shariah Growth Fund poskytuje investorom príležitosť využiť výhody zdravého rastu v ázijsko-pacifickom regióne, a zároveň investovať v súlade s kritériami islamského práva Shariah.

 

RASTÚCI TRH

Keďže globálny islamský finančný sektor rastie, fondy riadené v súlade s islamským právom Shariah, ktoré majú zákaz investovať do odvetví považovaných za špekulatívne alebo nespravodlivé, sa stávajú obľúbenými u čoraz väčšieho množstva investorov. Podľa odhadov firiem pôsobiacich v tomto odvetví, ktorých ročný obrat dnes dosahuje 1 bil. USD, dosahoval nárast globálnych islamských investícií 15-20% ročne a očakáva sa, že na týchto úrovniach zostane najbližšie desaťročie. Hoci sa fondy fungujúce v súlade s islamským právom Shariah riadia princípmi islamu, ich rastúca popularita sa neobmedzuje iba na moslimov. Odhaduje sa, že napríklad v Malajzii viac ako tri štvrtiny investičných produktov, ktoré sú v súlade s islamským právom Shariah vlastnia nemoslimovia, pričom investičné centrá v ostatných častiach sveta snažia aktívne prilákať ďalších investorov do týchto produktov. Narastajúca príťažlivosť týchto produktov pre nemoslimov spočíva v tom, že ich považujú za etické investičné produkty podobné tým, ktoré chránia globálne životné prostredie a po finančnej kríze v roku 2008 ponúkajú potenciálne menej rizikovú a finančne zodpovednejšiu alternatívu konvenčnejším finančným riešeniam.

 

STABILIZÁCIA REGIÓNU

Investičný potenciál trhov v ázijsko-pacifického regióne je podporený základnými rastovými charakteristikami. Pokračujúca štrukturálna transformácia, narastajúca produktivita a priaznivá politická klíma bude pokračovať a podporí zdravý rast v dlhodobom horizonte. Medzi ostatné pôsobivé kľúčové štrukturálne charakteristiky patria:

 

  • Samotná Čína, India a Indonézia ponímajú viac ako 2,8 mld. obyvateľov, čiže 35% svetovej populácie, čo predstavuje katalyzátor pre budúcu ekonomickú silu.
  • Urbanizácia sa zrýchľuje a spolu s ňou aj ekonomický rast, ktorý poháňa narastajúci počet ľudí so zvýšenou kúpnou silou. Rýchla urbanizácia bude zároveň v nasledujúcich rokoch podporovať väčšie výdavky do infraštruktúry, dopyt po energii a povedie k nárastu zamestnanosti a vyššiemu životnému štandardu.
  • Ekonomiky regiónu sa stávajú menej závislé od exportu. Napriek domnienke, že región je tradične vysoko závislý od exportu, skutočnosťou je, že v posledných rokoch začal hrať domáci dopyt významnú úlohu pri podpore rastu
  • Rastúci príjem v ázijsko-pacifických krajinách znamená, že spotrebitelia budú mať viac zdrojov a vyššiu tendenciu míňať, čo zabezpečí silnú a rastúcu spotrebiteľskú základňu pre ekonomický rast.
  • Zatiaľ čo do regiónu neustále plynú investície z celého sveta, dôležitú úlohu pre ekonomický rast zohrávajú aj investície v rámci krajín regiónu.

 

 

GEOGRAPHIC BREAKDOWN

 

LOKÁLNA VÝHODA

Fond tiež profituje z komplexného výberu akcií a procesu riadenia portfólia, ktorý využíva znalosti lokálnych expertov. Spoločnosť CIMB-Principal, ktorá je investičným manažérom fondu, hrá v Ázii významnú úlohu so svojimi portfólio manažérmi a analytikmi v mnohých krajinách regiónu.  Títo špecialisti majú rozsiahle lokálne vedomosti, ktoré pomáhajú identifikovať počiatočné zmeny akciových fundamentov a trendov ešte pred konkurenciou a zvýšiť výkonnosť fondu. Investičný prístup manažéra je primárne zdola nahor („bottom up“).   Napriek tomu sa skúmajú a vyhodnocujú ekonomické indikátory, fundamenty a politické trendy v každej krajine, aby bolo možné určiť relatívnu atraktivitu každej krajiny na mesačnom báze.

 

 

SECTOR BREAKDOWN

 

VÝHĽAD

Ázijské akciové trhy zaznamenali ku koncu roka 2013 nevýrazné výsledky, pričom výnosy boli zmiešané v rozličných krajinách a sektoroch. Akciové výnosy ostali veľmi roztpýlené v rámci region a výhľad pre lokálne akciové trhy, vzhľadom na stlačené výnosy, stabilný tok hotovosti a primerané zhodnotenie akcií, je neutrálny. Nasledujúci rok by mal prinieť mierny rast HDP a mierne zhodnotenie na akciových trhoch. Z toho dôvodu bude hľadanie nových rastových príležitostí kľúčovým faktorom pre dosiahnutie nadpriemerných výnosov. Primárnymi investičnými cieľmi pre portólio manažéra budú,  spoločnosti so zlepšujúcim sa tokom hotovostí a dobrým postavením pre spomalený výhľad rastu a zároveň štrukturálne zmeny v regióne.

 

INVESTIČNÝ SPRÁVCA

Investičným manažérom fondu je spoločnosť CIMB-Principal Asset Management, ocenený investičný špecialista z Ázie, ktorý je súčasťou CIMB Group, štvrtej najväčšej bankovej skupiny v regióne juhovýchodnej Ázie. Má integrovaný tím investičných profesionálov v celom regióne, ktorí využívajú svoje lokálne znalosti a prítomnosť v regióne, čím  zaisťujú, že klientovi poskytnú najlepšie možné služby. Medzi kľúčové prednosti a konkurenčné výhody spoločnosti patria manažérske zručnosti riadenia aktív v súlade s právom Shariah a odborná znalosť regiónu.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií žiadneho z podfondov World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) alebo reklamu a propagáciu v krajinách, v ktorých nie sú podfondy WSF registrované na predaj. MitonOptimal Portfolio Management (CI) Limited a WSF sú registrované a majú licenciu od Guernsey Financial Services Commission podľa zákona o ochrane investorov (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registračné číslo spoločnosti je: 51802. Spoločnosť WSF získava informácie zo starostlivo vybraných zdrojov považovaných za spoľahlivé a  všetky informácie považuje za správne v čase ich uvedenia.  V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže výkonnosť v krátkych časových úsekoch podliehať významným zmenám. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa obvykle vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. Všetky dokumenty potrebné na uskutočnenie investície, vrátane Dokumentov súvisiacich s fondom sú dostupné a môžu byť získané prostredníctvom spoločnosti MitonOptimal Portfolio Management (CI) Limited alebo na stránke www.wsffunds.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WSF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WSF a tohto konkrétneho podfondu (ov), ktorými sú najmä posledná výročná správa a Offering Memorandum a príslušný Doplnok, ktoré špecifikujú konkrétne riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WSF vhodnou investíciou.