30.01.2014

Dzięki szybko rosnącym inwestycjom zagranicznym, ogromnym rezerwom towarowym, szybko poprawiającej się koniunkturze gospodarczej i pojawiającym się rynkom konsumenckim, Afryka jest kontynentem, którego inwestorzy nie mogą pominąć. Fundusz WIOF African Performance Fund daje im dostęp do całego bogactwa możliwości inwestycyjnych w regionie, który jest liderem wzrostu i dobrze rokuje na przyszłość.

CORAZ LEPSZE WARUNKI

W przeszłości Afrykę często postrzegano jako kontynent zmagający się z plagą nędzy, głodu, wojen, bezprawia i ogromnymi problemami infrastrukturalnymi. Choć przed niektórymi rejonami kontynentu faktycznie stoją ogromne wyzwania, ogólny obraz jest jednak coraz bardziej obiecujący.

 

Garść podstawowych danych statystycznych pokazuje ogromny potencjał Afryki:

 

  • W Afryce mieszka 13% światowej populacji.
  • Afryka jest większa od USA, Chin, Europy, Indii i Argentyny łącznie i zajmuje 20% powierzchni lądu na kuli ziemskiej.
  • W Afryce znajduje się 12% światowych gruntów rolnych.
  • Afryka posiada ponad 30% zasobów mineralnych/kopalnych świata.

 

Bardziej szczegółowe wskaźniki pokazują jak dalece gospodarki tego kontynentu rozwinęły się w ostatnich latach:

 

  • Gospodarka afrykańska notowała wzrost na poziomie 5% rocznie w ciągu ostatnich 15 lat, a niektóre gospodarki tego kontynentu należą do najszybciej rozwijających się na świecie.
  • Według danych MFW, sześć z dziesięciu najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie w latach 2001-2010 to gospodarki afrykańskie. Najnowsze prognozy MFW mówią, że w Afryce znajdzie się 11 na 20 najszybciej rozwijających się gospodarek do 2017 roku.
  • Wartość całkowitego PKB Afryki (który według przewidywań osiągnie ponad 2 bilionów USD) wzrosła trzykrotnie od 2000 roku, a usługi stanowią teraz 60% średniej wartości dodanej.
  • Pojawiają się rynki konsumenckie, które szybko rozwijają się na całym kontynencie. Szacuje się, że wydatki konsumentów wzrosną więcej niż dwukrotnie w ciągu najbliższych 15 lat.
  • Wymiana handlowa kontynentu z resztą świata wzrosła czterokrotnie od 2000 roku. UE jest jego największym partnerem handlowym, choć wzrosła też wymiana handlowa z innymi partnerami, głównie z krajów wschodzących. Według danych Standard Bank, w 2012 roku wymiana handlowa pomiędzy krajami BRICS i Afryką oscylowała na poziomie 340 miliardów USD - to tyle samo co całkowita wartość handlu zewnętrznego Afryki w 2000 roku.

 

PRZEKRÓJ GEOGRAFICZNY

 

TOWARY I NIE TYLKO

Ogromne bogactwo zasobów naturalnych na tym kontynencie, w tym metali szlachetnych, ropy, rud miedzi i żelaza oraz olbrzymie obszary gruntów rolnych, czynią towary ważnym elementem rozwoju afrykańskiej gospodarki. Jednak pomimo swojej ważnej roli, według światowej firmy konsultingowej Ernst & Young, od roku 2000 towary przyczyniają się do rozwoju kontynentu w stopniu mniejszym niż jedna trzecia. Pozostała część pochodzi z korzystnego połączenia innych sektorów.  Należy do nich sektor usług finansowych, który rośnie i staje się coraz bardziej wyrafinowany. Podczas gdy sektor bankowy w Afryce ma stabilną pozycję i należy do jednych z najaktywniejszych na wielu światowych giełdach, inne obszary sektora finansowego, jak na przykład ubezpieczenia i finansowanie hipoteczne, są mniej rozwinięte,. Dynamicznemu rozwojowi afrykańskiej klasy średniej i wzrastającym dochodom gospodarstw domowych towarzyszy szybki przyrost nowych możliwości w sektorze dóbr konsumpcyjnych i usług, w tym w branży telekomunikacyjnej. Afrykański Bank Rozwoju przewiduje, że do 2030 r. na przeważającym obszarze Afryki większość społeczeństwa należeć będzie do klasy średniej, a wydatki na dobra konsumpcyjne wzrosną do 2,2 bln USD, przewyższając ponad dwukrotnie obecny poziom. Populacja Nigerii, największego rynku konsumenckiego w Afryce, wynosi obecnie 158 milionów ludzi i, według szacunków, do 2050 r. podwoi się, co stwarza ogromny potencjał konsumpcyjny.

 

PRZEKRÓJ SEKTOROWY

 

ATRAKCYJNE INWESTYCJE

Atrakcyjność kontynentu podkreśla fakt, że jest on w tej chwili jednym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych na świecie. Podczas gdy liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) realizowanych od podstaw w 2012 była niższa niż rok wcześniej (taka sytuacja dotyczyła większości obszarów na świecie), w Afryce, ze względu na wpływy globalne, inwestycje realizowane od podstaw faktycznie zanotowały wzrost w porównaniu z rokiem uprzednim. Wstępne dane z ONZ wskazują także wzrost napływu kapitału na kontynent afrykański w roku ubiegłym. Kontrastuje to z faktem, że w każdym kraju grupy BRIC, z wyjątkiem Republiki Południowej Afryki, napływy kapitału były w rzeczywistości niższe. Tymczasem, podczas gdy liczba projektów BIZ z krajów rozwiniętych w Afryce spadła, ich liczba ze strony rynków wschodzących nadal rośnie przy jednoczesnym trendzie inwestycji wewnętrznych w Afryce. Afryka Południowa została jednym z największych inwestorów spośród rynków wschodzących inwestujących na pozostałym obszarze kontynentu. Od 2007 roku, inwestycje od podstaw ze strony rynków wschodzących na obszarze Afryki wzrosły o ponad 20%. Wśród głównych inwestorów wymienić można Chiny, Kenię, Nigerię oraz Koreę Południową.

 

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY

Potencjał rynku afrykańskiego dodatkowo wzmacniają czynniki demograficzne. Podczas gdy wiele krajów rozwiniętych zmaga się z problemem starzejących się społeczeństw, blisko połowa liczącej miliard ludzi populacji Afryki jest w wieku od 5 do 24 lat. Młodość populacji Afryki to jeden z czynników najsilniej stymulujących zrównoważony rozwój gospodarki tego kontynentu. Co więcej, szacuje się, że do 2050 r. liczba ludności w Afryce zwiększy się dwukrotnie i osiągnie 2 miliardy.

PERSPEKTYWY

Perspektywy zarówno dla gospodarek regionu, jak i rynków, w które inwestuje Fundusz, są dobre. Afrykańskie rynki graniczne to jedne z najszybciej rozwijających na świecie, a Fundusz jest optymalnie przygotowany, by z tego korzystać.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest Sanlam Investment Management (Pty) Ltd (“SIM”), firma zarządzająca aktywami o wielu specjalnościach, oferująca swoim klientom szeroki wachlarz usług z zakresu zarządzania portfelem inwestycyjnym i programów inwestowania zbiorowego, adresowanych zarówno do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.