30.01.2014

Afrika je kontinentom, ktorý si investori nemôžu dovoliť ignorovať. Má rýchlo rastúce zahraničné investície, bohaté komoditné rezervy, rýchlo sa zlepšujúcu ekonomickú klímu a veľké, rýchlo sa rozvíjajúce spotrebiteľské trhy. Fond WIOF African Performance Fund umožňuje investorom prístup k množstvu investičných príležitostí v regióne s najrýchlejším rastom a sľubnou budúcnosťou.

ZLEPŠUJÚCE SA PROSTREDIE

Afrika bola často v minulosti vnímaná ako kontinent sužovaný chudobou, hladomorom, vojnami, zločinnosťou a neprekonateľnými problémami v oblasti infraštruktúry. Hoci niektoré časti kontinentu čelia takýmto problémom, celkový obraz Afriky je stále pozitívnejší.

 

Niekoľko základných štatistických údajov podčiarkuje obrovský potenciál tohto kontinentu:

 

  • Afrika má 13% svetovej populácie
  • Je väčšia ako USA, Čína, Európa, India a Argentína spolu, kontinent tvorí 20% svetovej pevniny
  • Má 12% poľnohospodárskej pôdy sveta
  • Vlastní 30% nerastných zdrojov/zdrojov určených na ťažbu

 

A mnohé ďalšie indikátory poukazujú na to, ako ekonomiky kontinentu za poslené roky napredovali:

 

  • Ekonomika Afriky rástla za posledných 15 rokov tempom 5% ročne a niektoré z krajiny kontinentu patria medzi najrýchlejšie rastúce vo svete.
  • Podľa informácií z Medzinárodného Menového Fondu (MMF), šesť s desiatich najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta – za roky 2001 až 2010 – boli z afrického kontinentu. Posledné predpovede MMF predpokladajú, že 11 z 20 narýchlejšie rastúcich ekonomík sveta bude z Afriky.
  • Celkový HDP Afriky (predpokladá sa, že tento rok dosiahne 2 trilióny USD) sa od roku 2000 strojnásobil, pričom služby tvoria až 60% pridanej hodnoty.
  • Trhy so spotrebným tovarom sa rozvýjajú a rapídne expandujú v rámci celého kontinentu, pričom sa očakáva, že spotreba sa v nasledujúcich 15 rokoch zdvojnásobí.
  • Obchod Afriky so zvyškom sveta sa od roku 2000 viac ako štvornásobil. Najväčším obchodným partnerom Afriky je EU, avšak rovnako vzrástol ah obchod s rozvojovými krajinami. Podľa údajov zo Standard Bank, celkový obchod Afriky s krajinami BRIC (Brazília, Rusko, India Čína) dosiahol v roku 2012 340 miliárd USD, rovnaký objem dosiahol externý ochod Afriky v roku 2000.

 

GEOGRAFICKE ZLOžENIE

 

KOMODITY A ĎALŠIE ZDROJE

Obrovské bohatstvo kontinentu v prírodných zdrojoch, vrátane vzácnych kovov, ropy, mede a železnej rudy, ako aj obrovské oblasti ornej pôdy, je životne dôležitou súčasťou ekonomického rastu Afriky. Podľa agentúru Ernst & Young obchod s komoditami tvorí menej ako tretinu rastu kontinentu od roku 2000. Zvyšok tvorí zdravý mix ostatných sektorov. Sektor finančných služieb je jednou takou oblasťou, keďže  rastie a stáva sa čoraz viac sofistikovaným. Bankový priemysel je v Afrike etablovaný a je jedným z najaktívnejších sektorov na mnohých burzách. Iné oblasti v rámci sektoru sú však menej rozvinuté, napríklad poisťovníctvo a hypotekárne financovanie. Príležitosti v sektoroch spotrebiteľských tovarov a služieb, vrátane telekomunikačného sektoru, rastú exponenciálne pri rýchlom raste strednej triedy v Afrike a pri rastúcom disponibilnom príjme domácností. Africká rozvojová banka predpokladá, že do roku 2030 bude mať veľká časť Afriky väčšinovú strednú triedu a spotrebiteľské výdavky vzrastú na 2,2 mld.USD, teda na viac ako dvojnásobok súčasnej úrovne. Nigéria, najväčší spotrebiteľský trh v Afrike, má 158 miliónov obyvateľov a ich počet sa má do roku 2050 zdvojnásobiť, čo podčiarkuje obrovský potenciál v prípade spotreby.

SEKTOROVé ZLOžENIE

ATRALTÍVNA INVESTÍCIA

Atraktivita kontinentu je podčiarknutá faktom, že momentálne patrí medzi najhlavnejšie investičné oblasti sveta. Hoci prílev PZI (priamych zahraničných investícií) do projektov “na zelenej lúke” klesol v roku 2012 na ročnej báze – avšak to sa dialo vo vačšine svetových regiónov – objem projektov “na zelenéj lúke” v Afrike rástol. Predbežné údaje OSN rovnako poukazujú na nárast prílevu kapitálu do Afriky za posledný rok. Avšak to je v kontraste s faktom, že v každej z krajín BRIC, mimo Južnej Afriky, nastal pokles prílevu kapitálu. Zatiaľ čo prílev PZI z rozvinutých krajín do Afriky poklesol, PZI z rozvojových krajín rástli rovnako ako trend rastu investičných projektov financovaných v rámci krajín afrického kontinentu. Južná Afrika bola jedným z najväčších investorov v rámci rozvojových krajín. Od roku 2007, investície z rozvojových krajín do projektov “na zelenej lúke” v Afrike vzrástli o viac ako 20%. Medzi hlavných investorov patrí Čína, Keňa, Nigéria a Južná Kórea.

 

DEMOGRAFICKÝ POTENCIÁL

Demografia Afriky takisto podčiarkuje trhový potenciál. Kým množstvo krajín v rozvinutom svete má starnúcu populáciu, takmer polovica z 1 miliardy obyvateľstva Afriky má vek medzi 5 a 24 rokov, čím sa mladí ľudia z Afriky stávajú potenciálne jedným z najväčších hnacích motorov v pozadí udržateľného ekonomického rozvoja kontinentu. Navyše sa populácia Afriky zdvojnásobí do roku 2050 na 2 miliardy.

 

VÝHĽAD

Výhliadky pre ekonomiky regiónu ako aj trhy, na ktorých fond investuje sú dobré. Africké “hraničné“ trhy patria medzi najrýchlejšie rastúce vo svete a pozícia fondu je optimálne nastavená aby benefitoval z tohto rastu.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Sanlam Investment Management (Pty) Ltd (“SIM”), správca aktív s viacerými špecialistami, ktorý ponúka svojim klientom široký rozsah služieb správy portfólia a schém kolektívneho investovania pre retailových a inštitucionálnych investorov.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.