17.02.2014

Keďže fond WIOF Global Emerging Markets Bond Fund investuje na trhoch s dlhopismi po celom svete, ponúka investorom možnosť využiť výhody veľkého potenciálu rýchlo sa rozvíjajúcich trhov a príležitosti investovať do kompletného sortimentu štátnych a korporátnych dlhopisov v tvrdej a lokálnej mene.

 

PREHĽAD

Fond ponúka portfólio dlhopisov z rozvojových trhov v globálnom rozmere - štátne a korporátne dlhopisy v tvrdej mene, ako aj dlhopisy v lokálnych menách v Európe, Ázii, Afrike, Strednom Východe a Latinskej Amerike. Fond sa zameriava na maximalizáciu celkovej návratnosti investícií a je ideálny pre investorov, ktorí sa zaujímajú o špecializované kapitálové trhy.

 

DOBRÉ VYHLIADKY

Mnohých investorov priťahujú pozitívne štrukturálne a fundamentálne charakteristiky rýchlo sa rozvíjajúcich trhových ekonomík, vrátane omnoho vyššieho rastu a lepších ukazovateľov zadlženia voči HDP. Rýchlo sa rozvíjajúce trhy tak vidia mnohí investori ako trhy, ktoré sú z pohľadu výnosov perspektívnejšie. Relatívne silné pozície dlhopisov mnohých rýchlo sa rozvíjajúcich krajín v porovnaní s rozvinutými štátmi sú jedným z najväčších lákadiel pre investorov. Kým priemerné zadlženie rozvinutých krajín je viac ako 100% HDP, úroveň zadlženia rýchlo sa rozvíjajúcich krajín je menej ako 40% HDP. Mirko Matic, portfólio manažér fondu WIOF Global Emerging Markets Bond Fund vysvetľuje: Dlhopisy emitentov z rozvojových krajín prekonávajú ostatné triedy dlhopisov na základe historických údajov a zároveň sa očakáva, že tento trend bude pokračovať vďaka priaznivým podmienkam a fundamentom.

 

ŠTRUKTÚRA RATINGU

GLOBÁLNA VOĽBA

Globálna povaha fondu umožňuje investorom využiť výhody pozitívnych vlastností rôznych regiónov rýchle sa rozvíjajúcich trhov, aby tak svoju investíciu čo najlepšie zhodnotili. Každý región s rýchlo sa rozvíjajúcimi trhmi, na ktorý sa fond s investíciami zameriava, má silné základy podporujúce investičné príležitosti:

 

  • Krajiny SNŠ (Spoločenstvo nezávislých štátov) majú stále čo doháňať v porovnaní so svojimi európskymi konkurentami, čo im však dáva mnoho priestoru pre ďalší rast. Mnoné ďalšie ukazovatele krajín regiónu vyzdvihujú ich atraktivitu pre investorov: odhady ekonomického rastu sú pozitívnešie ako pre rozvinuté krajiny, pričom politické prostredie, ktoré je dôležitým rizikovým faktorom pre mnohých investorov, sa neustále zlepšuje.
  • Trhy krajín rozvýjajúcej sa Európy sú neustále podhodnotené vzhľadom na ich kreditné riziko a zároveň majú dobré perspektívy rastu, ktoré by sa mali v blizkej buducnosti prejaviť.
  • Predpokladá sa, že ekonomický rast krajín Latinskej Ameriky prekoná počas nasledujúcich štyroch rokov rast USA a mnohých iných rozvinutých krajín. Latinská Amerika ostáva regiónom s nízkym verejný a súkromným zadĺžením. Zároveň sa predpokladá, že priaznivý demografický vývoj v regióne zabezpečí ekonomický rast pre nasledujúce roky, vzhľadom na “baby boom” z 90-tych rokov, ktorý prinesie rast ľudí v pracujúcom veku, ktorí budú mať pozitívny vplyv na spotrebu, vzhľadom na nadpriemernú kúpnu silu.

 

Geografické rozloženie

 

INVESTIČNÝ PROCES

Manažér portfólia využíva komplexný proces výberu investícií a aktív, vrátane:

  • Využívania špeciálnych optimalizačných modelov portfólia, ktoré kombinujú fundamentálne a kvantitatívne investičné stratégie
  • Implementácie špeciálnych algoritmických systémov obchodovania

 

Spoločnosť zároveň využíva kvalitný systém riadenia portfólia, ktorý sleduje relevantné trhové indexy a benchmarky, a ktorý bol vytvorený na to, aby ich prekonával. Zahŕňa:

  • Regresnú analýzu
  • Priraďovanie váh sektorom
  • Makroekonomickú analýzu
  • Sektorovú analýzu

 

VÝHĽAD

Niektoré rozvojové krajiny stále čelia problémom v snahe zlepšiť základné fundamenty, avšak v dohľadnej budúcnosť sa v oblasti ekonomického rastu očakáva, že rozvojové krajiny prekonajú rozvinutý svet. Ba čo viac, zníženie odhadov rastu HDP môže zvýšiť pravdepodobnosť zvýšenia rastu v rozvojových krajinách.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

NETA Capital Croatia je najväčšou súkromnou správcovskou spoločnosťou v Chorvátsku, ktorá ponúka naj-diverzifikovanejšie produktové portfóliá spomedzi ostatných hráčov v regióne. Spoločnosť je známa svojimi inovatívnymi technológiami a konceptmi v oblasti správy aktív. Spoločnosť vyvinula špeciálne modely optimalizácie portfólia, ktoré spájajú fundamentálne a kvantitatívne investičné stratégie zamerané na obmedzenie vplyvu subjektívnych rozhodnutí portfólio manažérov ako časti ich aktívneho systému riadenia a výberu akcií.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.