26.03.2014

Region Azji Południowo-Wschodniej charakteryzuje rosnąca grupa młodej siły roboczej, szybko powiększająca się oraz napędzającą krajowy popyt klasa średnia oraz rynki przynoszące wyniki lepsze od innych. Z tych powodów warto przyjrzeć się bliżej temu regionowi.  Fundusz  WIOF South-East Asia Performance Fund, inwestując w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami spółek działających na terenie ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej), oferuje inwestorom szansę wykorzystania możliwości rosnących gospodarek i rynków jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów na świecie.

 

POTWIERDZONE WYSOKIE WYNIKI

Międzynarodowa agencja ratingowa Morningstar wielokrotnie przyznawała Funduszowi najwyższe noty 5 gwiazdek - jego wyniki plasują go w grupie 10% najlepszych porównywalnych funduszy w kategorii funduszy akcji w krajach stowarzyszenia ASEAN.

 

Fundusz w dalszym ciągu powinien osiągać wysokie wyniki, ponieważ oparty jest na atrakcyjnych podstawach najbardziej dynamicznych gospodarek światowych, t.j.:

 

  • Liczba mieszkańców regionu wynosi 500 mln, a PKB ma wartość 2 bln USD.
  • Łączna wartość rynkowa szacowana jest na 1,9 bln USD.
  • Popyt wewnętrzny jest silny i wciąż rośnie. Napędza go rosnąca liczba młodej siły roboczej oraz zamożnej klasy średniej.

WYNIKI (USD)

DEFINIOWANY WZROSTEM

Region Azji Południowo-Wschodniej charakteryzuje wzrost zarówno pod względem ekonomicznym, jak i fizycznym. Według prognoz, popyt wewnętrzny będzie rósł dalej, wraz z rosnącą młodą siłą roboczą i klasą średnią, oraz wzrostem wydatków na bezpośrednie inwestycje zagraniczne i infrastrukturę. W ostatnich latach region zanotował silny wzrost PKB. Szacuje się, że w najbliższych latach przewyższy on wzrost PKB głównych gospodarek krajów zachodnich.

Często pojawia się pogląd, że rozwój krajów regionu ASEAN uzależniony jest od eksportu, co mogłoby negatywnie wpłynąć na ten rejon w obecnej sytuacji kryzysu światowego. W rzeczywistości jednak popyt krajowy odgrywa obecnie o wiele większa rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego, nie tylko w przypadku większych i bardziej zamkniętych gospodarek (Indonezja), ale także w przypadku gospodarek tradycyjnych, bardziej ukierunkowanych na eksport (Tajlandia, Malezja).

 

PREKRÓJ GEOGRAFICZNY


 

REFORMY I WSPARCIE

Szereg innych fundamentalnych zmian również wzmacnia dobry stan gospodarczy regionu, a co za tym idzie, zwiększa możliwości inwestycyjne:

 

  • Rządy państw regionu starają się wspierać swoje gospodarki, między innymi za pomocą różnorodnych środków polityki fiskalnej, w tym cięć podatku dochodowego, podwyżki płacy minimalnej oraz wydatków na infrastrukturę i odbudowę. Wszystko to razem ma na celu zwiększenie wydatków inwestycyjnych oraz konsumpcji krajowej.
  • W ostatnich latach inwestycje chińskie w Azji wzrosły w tempie dwucyfrowym. Według badań przeprowadzonych przez Financial Times, Chiny, dostawca większej ilości kredytów dla krajów rozwijających się niż Bank Światowy, finansują liczne projekty w sektorze rolnictwa, energii wodnej, mieszkaniowym, transportu kolejowego oraz górnictwa w regionie. Poza tworzeniem miejsc pracy i zapewnieniem wzrostu inwestycji w lokalną gospodarkę, wprowadza to także element potencjalnej konkurencji wśród firm krajowych.
  • Rządy krajów regionu prowadzą aktywną działalność mającą na celu promowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w swoich krajach. Biorąc pod uwagę słabe perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie, oczekuje się, że gospodarki krajów należących do ASEAN nadal wprowadzać będą aktywne reformy, przyciągając tym samym więcej inwestycji do regionu.

 

ZACIEŚNIAJĄCA SIĘ WSPÓŁPRACA

Potencjał regionu dostrzegły także kraje w jego obrębie. W ciągu ostatnich trzech dekad, więzi gospodarcze pomiędzy członkami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) wzrosły w ogromnym stopniu, a przez ostatnie dziesięć lat handel wewnętrzny pomiędzy krajami ASEAN wzrastał szybciej niż całkowity eksport z krajów ASEAN. Kraje ASEAN zobowiązały się do stworzenia Strefy Wolnego Handlu ASEAN, szerokiej bazy produkcyjnej ASEAN, obszaru inwestycyjnego ASEAN i ostatecznie jednej zintegrowanej gospodarki krajów ASEAN. Kryzys finansowy w Azji w 1997 roku był sprawdzianem dla tych zobowiązań, a kraje ASEAN potwierdziły tylko swoje zaangażowanie w program integracji gospodarczej. Wszystko to w perspektywie długoterminowej może być tylko korzystne dla inwestorów, tym bardziej, że Wspólnota Gospodarcza ASEAN (AEC) ma umożliwić liberalizację i wprowadzić ułatwienia inwestycji zagranicznych w regionie, co pomoże uczynić kraje ASEAN bardziej konkurencyjnymi w skali globalnej.

 

PERSPEKTYWY

Sytuacja nadal będzie stosunkowo trudna w ciągu kolejnych kliku miesięcy. Ograniczenie złagodzenia polityki pieniężnej w USA, obawy dotyczące rynków wschodzących oraz zmiany polityczne w regionie to tylko niektóre czynniki wskazujące na to, że tamtejsze rynki giełdowe w najbliższym czasie wciąż pozostaną wyzwaniem. Jednak mając na uwadze dłuższą perspektywę, region krajów stowarzyszenia ASEAN nadal stanowi obiecujący obszar inwestycyjny posiadający szybko rozwijające się gospodarki i rosnącą liczbę klasy średniej.

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest nagradzany azjatycki specjalista inwestycyjny CIMB-Principal Asset Management, będący częścią grupy CIMB Group, czwartej co wielkości grupy bankowej w Południowo-Wschodniej Azji. Grupa posiada 10,2 mld USD aktywów w zarządzaniu i zatrudnia w całym regionie grupę ponad 50 specjalistów z zakresu zarządzania inwestycjami, wykorzystując ich lokalną wiedzę i potencjał, by zapewnić klientom najlepszą jakość usług.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.