26.03.2014

Rastúca mladá pracovná sila, rýchlo expandujúca stredná trieda, ktorú poháňa rastúci domáci dopyt a regionálne trhy so skvelou výkonnosťou sú znakmi regiónu juhovýchodnej Ázie, ktorý si žiaden investor nemôže dovoliť prehliadnuť. Fond  WIOF  South-East Asia Performance Fund ponúka investorom možnosti investovať do akcií a príbuzných cenných papierov spoločností, ktoré sa nachádzajú v krajinách Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), a využiť tak možnosti rastúcich ekonomík a trhov jedného z najdynamickejších ekonomických regiónov na svete.

 

PREUKÁZATEĽNE LEPŠÍ

Fond bol opätovne ocenený najvyšším ratingom (5 hviezd) od medzinárodnej spoločnosti Morningstar a zaradil sa medzi najlepších 10% fondov v rámci Morningstar kategórie ASEAN Equity, teda fondy investujúce do akcií regiónu ASEAN.

 

V lepšej výkonnosti bude aj naďalej pokračovať, keďže využíva atraktívne investičné základy, ktoré ponúkajú niektoré z najdynamickejších ekonomík sveta, vrátane:

 

  • Odhadovanej kombinovanej populácie regiónu s 500 mil. obyvateľov a HDP dosahujúceho 2 bil. USD.
  • Kombinovanej trhovej kapitalizácie 1,9 bil. USD
  • Silného a rastúceho domáceho dopytu ťahaného zväčšujúcou sa mladou pracovnou silou a rastúcou a bohatou strednou vrstvou.

 

VÝKONNOSŤ (USD)

REGIÓN DEFINOVANÝ RASTOM

Región juhovýchodnej Ázie definuje jednak ekonomický a jednak fyzický rast. Očakáva sa, že domáci dopyt bude v raste pokračovať. V rovnakom čase bude rásť i jeho mladá pracovná sila, stredná trieda a PZI (priame zahraničné investície – Foreign Direct Investments) do infraštruktúry. Rast regionálneho HDP bol v posledných rokoch vysoký. Očakáva sa, že v najbližších rokoch prekoná rast najdôležitejších západných ekonomík.

 

Hoci sa často na rast regiónu ASEAN hľadí ako na rast, ktorý je závislý na exporte (niečo, čo by mohlo potencionálne zasiahnuť región v aktuálnej globálnej recesii), realitou je, že domáci dopyt zohráva väčšiu úlohu v podpore rastu, nielen vo väčších, viac uzatvorených ekonomikách, akou je napríklad Indonézia, ale dokonca aj v tradičných, viac exportne orientovaných ekonomikách, akými sú Thajsko a Malajzia.

 

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE

 

REFORMY A PODPORA

Množstvo iných základných rozvojových elementov tiež zlepšuje ekonomickú situáciu regiónu a následne aj investičné príležitosti:

 

  • Vlády v regióne podporujú svoje ekonomiky opatreniami vo fiškálnej politike a iných oblastiach, vrátane zníženia dane z príjmu, zvýšenia minimálnych miezd a výdavkov na infraštruktúru a prestavbu. Spoločne by mali podporiť investičné výdavky a domácu spotrebu.
  • Investície Číny v Ázii rástli v posledných rokoch dvojciferným rastom. Čína financuje množstvo projektov v poľnohospodárstve, hydroenergetike, bytovej výstavbe, železniciach a ťažobnom priemysle a podľa prieskumu Financial Times poskytuje viac úverov v rozvojových krajinách ako Svetová banka. Toto vytvára nielen pracovné príležitosti a poskytuje investičné oživenie lokálnej ekonomike, ale predstavuje aj základ potenciálnej konkurencie domácim spoločnostiam.
  • Vlády v regióne boli v posledných rokoch veľmi aktívne pri podpore priamych zahraničných investícií do svojich ekonomík. Pri perspektíve nevýrazného globálneho rastu sa očakáva, že ekonomiky spoločenstva ASEAN budú aktívnejšie pokračovať v reformách a budú aj naďalej priťahovať viac investícií do regiónu.

 

NÁRAST SPOLUPRÁCE

Potenciál regiónu využili krajiny, ktoré sa v ňom nachádzajú. Za posledné tri desaťročia ekonomické prepojenia medzi členmi ASEANu značne narástli a v posledných desiatich rokoch obchod v rámci ASEANu rástol rýchlejšie ako celkový export krajín ASEAN. Krajiny ASEAN sa zaviazali, že vytvoria zónu voľného obchodu, výrobnú základňu, investičnú zónu a napokon jednotnú integrovanú ekonomiku ASEANu. Finančná kríza v Ázii v roku 1997 otestovala tento záväzok a preukázala, že krajiny ASEAN dodržiavajú svoje programy ekonomickej integrácie. Všetky tieto fakty môžu byť pre investorov v dlhodobom horizonte len dobrým znamením, keďže sa očakáva, že integrované Ekonomické spoločenstvo ASEAN (AEC) umožní jednoduchšiu liberalizáciu a uľahčí vstup investícií do regiónu, ktoré by pomohli urobiť krajiny ASEANu globálne konkurencieschopnejšími.

 

VÝHĽAD

Výhľad vývoja pre nasledujúce mesiace ostáva relatívne komplikovaný. Postupné obmedzovanie kvantitatívneho uvoľňovania v USA, obavy z vývoja rozvojových krajín a politické zmeny v regióne sú len niektoré z faktorov, ktoré môžu v blízkej budúcnosti znamenať pre regionálne trhy náročné obdobie. Avšak zo stredného ako aj dlhodobého hľadiska ostáva región ASEAN sľubnou oblasťou pre investície, vzľadom na rýchlo rastúce ekonomiky a veľkosť strednej triedy.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť CIMB-Principal Asset Management, ocenený investičný špecialista z Ázie, ktorý je súčasťou CIMB Group, štvrtej najväčšej bankovej skupiny v regióne juhovýchodnej Ázie. Spoločnosť má v správe aktíva v hodnote viac ako 10,2 mld. USD. Má komplexný tím 50 investičných profesionálov v rámci regiónu, ktorí využívajú znalosť lokálnych podmienok a prítomnosť v regióne. Takto zabezpečujú, že klienti dostanú najlepšiu možnú službu.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.