28.07.2014

 

Poprzez inwestycje w rynki akcji w Ameryce Łacińskiej, WIOF Latin American Performance Fund oferuje inwestorom dostęp do obszaru, gdzie profil demograficzny ludności, siła gospodarcza i rosnąca w siłę klasa średnia łączą się, by wspólnie przyczynić się do szybkiego wzrostu konsumpcji oraz stworzyć atrakcyjne warunki inwestycyjne.

 

WZROST I SZANSE

Ostatnimi laty, atrakcyjność Ameryki Łacińskiej wzrosła ogromnie w oczach inwestorów. Stabilizacja polityczna oraz ortodoksyjna polityka gospodarcza zapoczątkowały boom, który stwarza nowe możliwości dla regionalnych spółek, a także zwiększa ilość oraz wpływy klasy średniej. Ponad 50% populacji w większości państw Ameryki Łacińskiej to klasa średnia, firmy nastawione na konsumpcję są pośród największych beneficjentów biorąc pod uwagę dochód na jednego mieszkańca, a siła nabywcza grup o średnich dochodach wciąż rośnie. Rosnąca siła nabywcza mieszkańców Ameryki Łacińskiej zwiększyła także krajowy popyt konsumpcyjny oraz zapotrzebowanie na kredyty, przyczyniając się do ekspansji i możliwości inwestycyjnych w sektorze usług finansowych.

 

WZGLĘDNA OCHRONA

W odróżnieniu od rynków wschodzących w innych regionach, gospodarki tego regionu nie są zbytnio zależne od eksportu, w szczególności jeśli chodzi o eksport towarów. Niektórzy inwestorzy obawiają się, że zwalniająca gospodarka chińska nadal będzie mieć negatywny wpływ na ceny towarów. Choć z pewnością atrakcyjne ceny towarów pobudzają rozwój gospodarek krajów Ameryki Łacińskiej, inwestorzy maja tendencję nazbyt przeceniać uzależnienie od nich tego regionu. W odróżnieniu od Azji, Ameryka Łacińska nie jest regionem napędzanym przez eksport. W ostatnim czasie gospodarki tego regionu bardziej napędzała stabilizacja jego gospodarek, która pozwoliła średnio oraz mniej zamożnym sektorom społeczeństwa na poprawę ich warunków, a także pobudziła wzrost krajowej konsumpcji.  Warto także wspomnieć, że indeksy Ameryki Łacińskiej, z których około jedna trzecia obejmuje spółki wytwarzające towary, również przeceniają znaczenie towarów dla gospodarki tego regionu.

 

PRZEKRÓJ GEOGRAFICZNY

 

Główne gospodarki Ameryki Łacińskiej przechodzą obecnie transformację w kierunku większej zależności od konsumpcji wewnętrznej niż od eksportu towarów. Oznacza to, że stan gospodarek regionu jest stosunkowo chroniony przed czynnikami zewnętrznymi. Stwarza to także okazję, aby dodać im wartości poprzez skupienie się na tym, co faktycznie jest największą częścią gospodarek państwa, tj. na rynkach wewnętrznych, zamiast podążania za indeksami zdominowanymi przez spółki towarowe, których działania zależne są raczej od czynników zewnętrznych niż regionalnych.

 

ATRAKCYJNA OFERTA

Ameryka Łacińska jest także atrakcyjną propozycją inwestycyjną z powodu swojej względnej siły gospodarczej w porównaniu z najbardziej rozwiniętymi gospodarkami światowymi:

 

Większy wzrost gospodarczy - Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) przewiduje, że w okresie 2013 - 2017 wzrost gospodarczy np. w USA wyniesie 2,9% w porównaniu z 4,5% w głównych krajach Ameryki Łacińskiej.

Silne podstawy - Ameryka Łacińska nadal jest regionem posiadającym niski dług publiczny i prywatny.

 

Korzystne wskaźniki demograficzne będą także napędzać wzrost gospodarczy w przyszłości. Wyż demograficzny z lat 90-tych gwarantuje w nadchodzących dekadach, że wysoki procent populacji stanowić będzie grupa pracujących konsumentów z większą od średniej siłą nabywczą.

 

Struktura populacji Ameryki Łacińskiej

 

Key consuption years - Kluczowe lata dla konsumpcji, Age groups - Grupy wiekowe

 

MOCNE FUNDAMENTY

Poszczególne kraje, w które inwestuje Fundusz posiadają mocne fundamenty i potencjał inwestycyjny:

 

  • Meksyk: Mimo ostatnich danych wskazujących na osłabienie gospodarki meksykańskiej, powinna ona zanotować wzrost związany ze wzrostem eksportu i tak wysoce wydajnego sektora produkcji, jak również z wprowadzeniem w życie proponowanych przez rząd meksykański planów gospodarczych, które obejmują agresywne reformy mające na celu umocnienie gospodarki.  Pośród inwestorów panuje także optymistyczne przekonanie, że gospodarka tego kraju jest na tyle silna, że jest w stanie oprzeć się wszelkim pojawiającym się osłabieniom w gospodarce światowej.

 

  • Chile i Peru: Obydwa kraje posiadają silne podstawy gospodarcze pomimo faktu, iż ich akcje nadal są wyprzedawane ze względu na obawy inwestorów, którzy uważają, że są to kraje zależne od towarów i negatywnie odbije się na nich wpływ dalszych spadków cen towarów wynikający z nieustającego spowolnienia gospodarki chińskiej. Chociaż sektor towarowy ma istotne znaczenie dla tych oraz innych krajów Ameryki Łacińskiej, zależność tego regionu od towarów jest znacznie przeceniania w oczach inwestorów. Niższe wyceny, do których doprowadziła ta sytuacja, otwierają jednak atrakcyjne możliwości kupna akcji spółek nietowarowych, silnych przedsiębiorstw o charakterze franczyzowym, które przetrwały upadki i wzloty wzrostu gospodarczego.

 

  • Brazylia: Kraj ten posiada jeden z największych rynków konsumenckich na świecie, wskaźniki ubóstwa gwałtownie spadły, a klasa średnia rozszerza się o miliony osób rocznie. Pomimo niewydolności gospodarczej, która w ostatnim czasie obniżyła wzrost gospodarczy, silne spółki defensywne o charakterze franczyzowym nieustannie oferują godne zaufania możliwości.

 

Menadżer inwestycyjny Funduszu, Fernando X. Donayre, mówi: "W perspektywie długoterminowej, silne podstawy gospodarek Ameryki Łacińskiej dobrze wróżą możliwościom inwestycyjnym w tym regionie".

 

PERSPEKTYWY

Chilijski rynek posiada obecnie jeden z ciekawszych zasobów aktywów o zaniżonej wartości na obszarze Ameryki Łacińskiej. Z kolei prognozy gospodarcze dla Kolumbii i Peru są bardzo obiecujące, biorąc pod uwagę korzystne ceny spółek franczyzowych bazujących na konsumentach, stanowiących atrakcyjne długoterminowe możliwości inwestycyjne. Pomimo pewnych obaw dotyczących sytuacji w Brazylii, gospodarka tego kraju jest silniejsza niż dziesięć lat temu i powinna w dłuższej perspektywie powrócić do tendencji wzrostowej; Meksyk natomiast nadal zapewnia atrakcyjne możliwości inwestycyjne. Choć w zestawieniu z porównywalnymi do siebie rozwiniętymi i wschodzącymi rynkami te w Ameryce Łacińskiej zanotowały względnie gorsze wyniki, stworzyło to możliwość zakupu typowych dla regionu akcji, które nie tylko charakteryzują się niższymi wycenami, ale także często wyższymi wskaźnikami wzrostu. Swego rodzaju niestabilność spowodowała też zmiany w wycenach , co z kolei oferuje większe możliwości podniesienia potencjału inwestycyjnego portfela.

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym Funduszu jest specjalizująca się w rynkach latynoamerykańskich spółka INCA Investments INCA składa się z grupy latynoamerykańskich specjalistów inwestycyjnych, w tym personelu inwestycyjnego wyższego szczebla, inwestującego w rynki Ameryki Łacińskiej od początku lat 90-tych, jak i z grupy doświadczonych analityków, będących specjalistami w kluczowych sektorach tego regionu.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.