28.07.2014

Investorům do akciových trhů Latinské Ameriky nabízí fond WIOF Latin American Performance Fund přístup do regionu, kde demografie, ekonomická síla a rychle se rozvíjející střední třída vytváření rychlý spotřebitelský růst a atraktivní investiční prostředí.

 

RŮST A PŘÍLEŽITOST

Atraktivnost Latinské Ameriky v očích investorů v posledních letech výrazně vzrostla. Politická stabilita a ortodoxní ekonomické politiky započaly výrazný růst, který vytváří nové příležitosti pro regionální společnosti a zvyšuje podíl střední třídy a jeho blahobyt. Střední třída tvoří ve velkých zemích Latinské Ameriky více než 50 % populace, a z postupného růstu příjmů na hlavu a kupní síly středních příjmových skupin budou nejvíce profitovat společnosti orientované na spotřebu. Zvýšená kupní síla obyvatelů Latinské Ameriky též oživila domácí spotřebitelskou poptávku, zvýšila poptávku po úvěrech a podpořila expanzi a investiční příležitosti ve finančních službách.

 

RELATIVNÍ ZÁVISLOST

Země Latinské Ameriky mají relativně malou závislost na exportu, především komodit, na rozdíl od jiných rozvojových zemí. Někteří investoři se obávali, že zpomalení růstu čínské ekonomiky bude mít negativní vliv na ceny komodit. Zatímco vyšší ceny komodit mohou poskytnout zemím Latinské Ameriky pozitivní růstový impuls, někteří investoři mají sklon přeceňovat závislost těchto zemí na komoditách. Země Latinské Ameriky nepatří mezi exportně orientované regiony světa na rozdíl od Asie. Vzhledem k nedávnému vývoji byly země tohoto regionu poháněny hlavně stabilizačními a restrukturalizačními aktivitami jejich vlastních ekonomik, což pomohlo ke zlepšení postavení nižší a střední třídy, a zároveň k růstu domácí spotřeby. Rovněž je třeba připomenout, že regionální indexy, které se z jedné třetiny skládají ze společností komoditního sektoru, příliš zdůrazňovali význam tohoto sektoru na země latinsko-amerického regionu.

 

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENÍ

 

Nejvýznamnější země regionu se dnes transformují tak, aby byli ještě méně závislé na exportu komodit, a orientují se více na domácí spotřebu. Znamená to, že stav ekonomiky regionu je relativně ochráněn od externích faktorů. Zároveň to vytváří možnost zvýšit svojí hodnotu, jelikož se investice mohou zaměřit na převládající faktor v ekonomikách zemí, tj. jejich domácí trhy, a ne na sledování indexů Latinské Ameriky, ve kterých dominují komoditní společnosti ovlivněné zejména externími, a ne regionálními faktory.

 

ATRAKTIVNÍ NABÍDKA

Latinská Amerika představuje atraktivní investiční nabídku vzhledem ke své ekonomické síle v porovnání s rozvinutým světem:

 

Vyšší růst – Mezinárodní měnový fond (MMF) předpokládá v nebližších pěti letech (2013-2017) ekonomický růst USA o 2,9 % ročně, přičemž pro hlavní země Latinské Ameriky je to 4,5 % ročně.

 

Zdravé základy – Latinská Amerika zůstává regionem s nízkým veřejným a soukromým dluhem.

 

Příznivá demografická situace bude též pohánět ekonomický růst regionu. Regionální baby boom během 90. let garantuje, že v nadcházejících letech budou tvořit spotřebitelé v pracovním věku s nadprůměrnou kupní sílou vysoké procento populace.

Analýza populace Latinské Ameriky


Zdroj: CEPAL

Poznámky: Key consumption years – Klíčové věkové skupiny pro spotřebu; Age groups – Věkové skupiny.

 

POZITIVNÍ ZÁKLADY

Všechny klíčové země fondu mají dobré základy a investiční potenciál:

 

  • Mexiko: Navzdory nedávným výsledkům ukazujícím oslabení, by měla ekonomika Mexika začít růst díky růstu exportu v jeho vysoce efektivním výrobním sektoru a zároveň díky implementaci ekonomických plánů vlády prostřednictvím několika důrazných ekonomických reforem. Mezi investory převládá optimismus, jelikož ekonomika země je v dobrém postavení, aby ustála další oslabení v globální ekonomice.
  • Čile a Peru: Ekonomika obou zemí má dobré základy, a to i navzdory skutečnosti, že akcie společností v obou zemích pokračují ve výprodeji kvůli obavám investorů z komoditní závislosti, která může být negativně ovlivněna pokračujícím snižováním cen komodit důsledkem klesající poptávky po komoditách ze strany Číny. Ačkoliv je komoditní sektor stejně důležitý pro tyto dvě země jako pro ostatní z regionu, jeho vliv se v očích investorů značně zveličuje. Avšak současné nízké ceny akcií v regionu přinášejí některé velmi zajímavé investiční příležitosti společností mimo komoditní sektor, který vzhledem k historickým údajům prokázal stabilitu v turbulentním období.
  • Brazílie: Nejenže má země jeden z největších spotřebitelských trhů na světě, ale i úroveň chudoby výrazně poklesla a střední třída se rozšiřuje o miliony lidí ročně.  Navzdory určitým ekonomickým neefektivnostem, které měly za následek omezení hospodářského růstu, defenzivní společnosti se silným obchodním zastoupením stále nabízejí velmi dobré investiční příležitosti.

 

Manažer portfolia fondu Fernando X Donayer poznamenává: „Silné základy ekonomik Latinské Ameriky signalizují z dlouhodobého hlediska dobré vyhlídky pro investice v regionu“.

 

VÝHLED

Trhy v Čile nabízejí v rámci regionu Latinské Ameriky nejzajímavější příležitosti díky podhodnoceným cenám aktiv. Ekonomické vyhlídky Kolumbie a Peru zůstávají velmi slibné, přičemž společnosti zaměřující se na spotřebitelské zboží poskytují velmi atraktivní investiční příležitosti vzhledem k velmi dobrým cenám akcií. Trhy v Čile nabízejí v rámci regionu Latinské Ameriky nejzajímavější příležitosti díky podhodnoceným cenám aktiv. Ekonomické vyhlídky Kolumbie a Peru zůstávají velmi slibné, přičemž společnosti zaměřující se na spotřebitelské zboží poskytují velmi atraktivní investiční příležitosti vzhledem k velmi dobrým cenám akcií. Navzdory některým obavám je ekonomika Brazílie v lepší pozici než před deseti lety a v dlouhodobém horizontu by se měla vrátit k růstu. Rovněž Mexiko nabízí mnoho zajímavých a specifických investičních příležitostí. I když v minulém roce vládl na trzích Latinské Ameriky pesimismus, zvýšil se počet obchodů, které tento region nabízí.

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost INCA Investments z Latinské Ameriky. Společnost INCA je tvořena skupinou investičních profesionálů z Latinské Ameriky. Jedná se o zkušený investiční tým, který investuje na latinskoamerických trzích od začátku 90. let minulého století, a tým analytiků specializujících se na nejdůležitější sektory regionu.

 

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.