14.05.2014

V minulých letech Čína potvrdila, že je světovou ekonomickou supervelmocí. Zatímco mnoho jiných rozvinutých národů stále řeší následky ekonomické krize, ekonomika Číny si udržuje náskok před ostatními. Růst životního standardu a kupní síly, a nárůst střední třídy jsou jen některými z hnacích sil, které se skrývají za tímto úžasným ekonomickým růstem. Fond WIOF China Performance Fund umožňuje investorům, aby se stali jeho součástí, tím že nabízí investiční příležitosti v druhé největší ekonomice světa.

 

NEOBYČEJNÝ RŮST

Ekonomika Číny rostla pozoruhodným způsobem od své reformy a otevření se světu před více než dvěma desetiletími. Za posledních 20 let jsme byli svědky vytvoření moderní, tržní ekonomiky, jehož růst neustále předstihoval hlavní světové ekonomiky. Ačkoli je dnes Čína druhou největší ekonomikou světa, mnozí analytici i mnohé mezinárodní společnosti, jako například Světová Banka předpokládají, že Čína by měla v průběhu 16 let předstihnout USA. A přestože Čína nebyla imunní vůči globálnímu ekonomickému poklesu, její ekonomika nadále roste tempem, které značně překonává nejen západní ekonomiky, ale i mnoho jiných rychle rostoucích a rozvíjejících se ekonomik. Firemní sektor v posledních letech expandoval, a obrovská urbanizace a zakládání neustále rostoucích gigantických metropolí v celé zemi rovněž pomáhá k růstu všech sektorů. V minulém desetiletí vznikly statisíce domácích firem, od malých a středních podniků (MSP) až po velké korporace. Čína se tak stala jednou z nejvíc konkurenceschopných oblastí světa.

 

Jednou z hlavních hnacích sil ekonomiky byl doteď růst a pokračující expanze spotřebitelů v rámci střední třídy. Tvorba bohatství a růst čistého příjmu a spotřeby povzbuzuje maloobchod i jiné sektory. A rovněž to podporuje rozvoj ekonomiky s náročnými spotřebiteli a příležitostmi nejen pro domácí zájmy, ale i pro celosvětové firmy. Střední třída je tak připravená na značný nárůst. Podle předpovědí z OSN bude za dvacet let střední třída v Číně čtyřikrát větší než střední třída v USA a do roku 2030 dosáhne hranice 1,4 mld. spotřebitelů.

 

SEKTOROVÉ ROZLOŽENÍ

PŘITAŽLIVOST MÍSTNÍHO TRHU

Čínská poptávka po surovinách prokazatelně poháněla její rychlý růst. Čínské společnosti investovali velké sumy do regionů světa bohatých na přírodní zdroje, jako například Afrika, Latinská Amerika a Rusko, s nimiž si vytvořili silné ekonomické vazby. Čínský trh je naopak jedním z nejatraktivnějších trhů pro přední společnosti z rozvinutých zemí. Od zavedení ekonomických reforem Čína otevřela svojí ekonomiku zahraničním společnostem a v současnosti je klíčovým trhem pro mnohé velké mezinárodní společnosti. Ekonomická transformace v Číně rovněž zahrnovala i zakládání akciových trhů, které dokázaly být nejen další klíčovou hnací silou ekonomiky, ale též se rychle staly nejdůležitějším zdrojem financí pro domácí středně velké podniky (MSP). Společnosti různých velikostí a sektorů kótují své akcie na burzách v Šen-čenu a Šanghaji.

 

VÝHLED

Smíšené makroekonomické údaje vyvolávají obavy ohledně dalšího ekonomického růstu a zatímco se čínská vláda snaží omezit růst úvěrů a tedy peněz v oběhu, vytváří to pro ní těžkou situaci, protože se snaží najít rovnováhu mezi uskutečňováním reforem, lepším fungováním ekonomiky a dosahováním plánovaného ekonomického růstu. Nicméně vláda dala jasně najevo, že uskuteční všechny možné kroky k tomu, aby zabezpečila zdravý ekonomický růst, a zavázala se pokračovat v uskutečnění ekonomických reforem. Fond je dobře připravený bez ohledu na to, jak se daří čínské ekonomice v krátkodobém a střednědobém horizontu. Investice fondu se vybírají pomocí systematické investičního procesu, při kterém se manažer portfolia zaměřuje na vyčlenění nejvhodnějších investičních stylů pro daný trh, čímž zajišťuje portfolio před ztrátou.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost Cogent Asset Management Ltd. Zakladatelé společnosti Cogent Asset Management Ltd v minulosti spravovali více druhů investičních fondů v rámci různých kategorií, které získaly mnoho prestižních ocenění. Investiční tým společnosti vytvořil výjimečnou strategii pro správu akcií prostřednictvím procesů a systematického přístupu k investování, které důkladně implementuje systém výběru akcií založeném na kvantitativně měřitelných fundamentech a kritériích.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.