30.05.2014

V Indii, ktorá je sa stala treťou najväčšou ekonomikou na svete a ktorá sa chváli dlhodobými základmi zvýrazňujúcimi jej status rastúcej globálnej ekonomickej superveľmoci, existuje množstvo investičných možností. Ak chcete investovať do indických akciových a dlhopisových trhov, fond WIOF India Performance Fund ponúka možnosť investovať do jednej z najrýchlejšie rastúcich a najsilnejších ekonomík na svete.

 

RASTÚCA VEĽMOC

India bola často v minulosti vykresľovaná ako krajina, ktorú vážne poškodili problémy, akými sú chudoba, slabá infraštruktúra, nedostatok energie a vody, korupcia a ťaživá byrokracia. V skutočnosti sa však krajina v posledných rokoch transformovala a stala sa z nej rastúca globálna ekonomická superveľmoc. Od reforiem v 90.rokoch, ktoré znamenali  dlhú cestu Indie pri odstraňovaní nadmernej regulácie a protekcionizmu, sa rast zrýchlil. Ekonomiku, ktorá je treťou najväčšou v parite kúpnej sily (PKS), v súčasnosti ťahá množstvo faktorov.

Kľúčové hnacie sily tohto rastu zahŕňajú:

  • Rastúci príjem, expandujúca a stále bohatšia stredná vrstva a zväčšujúce sa pracovné príležitosti, ktoré ťahajú domácu spotrebu, vytvárajú zdravý domáci trh plný príležitostí na investovanie.
  • India sa neustále zameriava na rozvoj a refomy, ktoré vedú k rastu priamych zahraničných investícií (PZI), rozvoju finančných trhov, znižovaniu dotácií a miliardám dolárov do plánovaných projektov v infraštruktúre. Ba čo viac, ekonomika ma obroský potenciál rastu v rámci domáceho trhu, čím sa stáva menej náchylná na výkyvy na svetových trhoch.
  • Pozitívne vyhliadky pre dlhodobý ekonomický rast.
  • Veľmi dobré základy pre zamestnanosť s celkovou pracovnou silou 750 miliónov ľudí a 13 miliónmi ľudí, ktorí sa každoročne zaraďujú k pracovnej sile v mestách.

 

PROMINENTNÉ POSTAVENIE

Rastúci status Indie v rámci globálnej ekonomiky podčiarkuje porovnanie s inými rýchlo sa rozvíjajúcimi ekonomikami. Povzbudzujúce sú ekonomické  indikátory dlhu, úrovní rastu HDP a úspor . Akciový trh Indie ponúka väčšiu stabilitu ako trhy iných rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomík pre jej nižšiu závislosť na komoditách. Dva najdôležitejšie indexy krajiny, Sensex a Nifty, si minulý rok viedli naozaj skvele. Prvý narástol za rok o 9.0% a druhý o 6.8%. Demografický vývoj Indie je jednou z jej najväčších ekonomických výhod. Má jednu z najmladších populácií s mediánom 25 rokov, pričom 60% populácie je v produktívnom veku (medzi 15 a 64 rokov). Jej demografický profil je podobný USA z obdobia baby boomu a Číne v 90-tych rokov minulého storočia, čo naznačuje, že India čoskoro zažije obrovské zvýšenie spotreby, podobne ako v uvedených krajinách.

 

VÍTANÉ REFORMY

Ekonomické spomalenie v rozvinutých štátoch a následný pokles dopytu tiež zvýraznilo výhody ekonomickej orientácie Indie na domáci trh. Napríklad Čína sa v súčasnosti zameriava na opätovné vyrovnávanie svojej dynamiky rastu, t.j. odchádza od exportu a investícií a smeruje k viac na zákazníka orientovanému indickému modelu. Manažér spoločnosti Reliance Wealth Management a portfólio manažér fondu WIOF India Peformance Fund Umesh Gupta vysvetľuje: „Keďže má India jednoznačne rast založený na domácom dopyte a je málo závislá na exporte, očakáva sa, že bude mať vyššiu výkonnosť ako množstvo iných trhov v ázijskom regióne pri súčasných globálnych problémoch s rastom.“ Čína sa tiež usiluje prispôsobiť pokroku Indie v otázke reforiem. Nedávne reformy týkajúce sa zahraničných investícií v maloobchode, poisťovníctve, dôchodkovom a leteckom priemysle boli zo strany investorov privítané s nadšením. Tieto reformy do istej miery zapríčinili prílev 24,2 mld. USD na trh v minulom roku, čo bola najväčšia suma od rekordného roku 2010 s 29 mld. USD.

 

 

VÝHĽAD

Hoci rast HDP Indie za posledné roky poklesol a lokálne indexy dosahovali iba mierny rast, akciové trhy by sa mali v nasledujúcich rokoch prebudiť a priniesť zaujímavé rastové príležitosti. Dominantnou témou uplynulého obdobia sú voľby a kto zostaví vládu avšak treba pripomenúť, že ešte rok pred voľbami sa uskutočnili niektoré pozitívne ekonomické opatrenia. Medzitým, Medzinárodný Menový Fond zlepšil výhľad rastu pre Indiu a predpovedá zvyšujúcu sa konkurencieschopnosť indického exportu a čo je najdôležitejšie začalo sa s implementáciou nedávno schválených investičných projektov.

 

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Reliance Wealth Management Ltd., ktorá je súčasťou Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group a je unikátnym poskytovateľom investičných produktov inštitúciám, investičným spoločnostiam a jednotlivcom disponujúcim značným osobným majetkom v Indii a zahraničí. Spoločnosť sa zameriava najmä na vytvorenie na mieru šitých akciových portfólií, akými sú segregované mandáty a dodanie hodnoty klientom.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.