14.08.2014

V minulých rokoch Čína potvrdzovala, že je svetovou ekonomickou superveľmocou. Kým mnoho iných rozvinutých národov stále rieši následky ekonomickej krízy, ekonomika Číny si udržiava náskok pred ostatnými. Rast životného štandardu a kúpnej sily a nárast strednej triedy sú len niektorými z hnacích síl, ktoré sa skrývajú za týmto úžasným ekonomickým rastom. Fond WIOF China Performance Fund umožňuje investorom, aby sa stali jeho súčasťou a ponúka investičné príležitosti v druhej najväčšej ekonomike sveta.

 

NEZVYČAJNÝ RAST

Ekonomika Číny rástla pozoruhodným spôsobom od svojej reformy a otvorenia sa svetu pred viac ako dvomi desaťročiami. Za posledných 20 rokov sme boli svedkami vytvorenia modernej, trhovej ekonomiky, ktorej rast neustále prekonával hlavné svetové ekonomiky. Hoci je dnes Čína druhou najväčšou ekonomikou sveta, mnohý analytici ako aj mnohé medzinárodné spoločnosti ako napríklad Svetová Banka predpokladajú, že  Čína by mala v priebenu 16 rokov predbehnúť USA. Hoci Čína nebola imúnna globálnemu ekonomickému poklesu, jej ekonomika stále rastie tempom, ktoré  značným spôsobom prekonáva nielen západné ekonomiky, ale mnohé iné rýchlo rastúce a rozvíjajúce sa ekonomiky. Keďže korporátny sektor v posledných rokoch expandoval, obrovská urbanizácia a zakladanie neustále rastúcich gigantických metropol v celej krajine takisto poháňa rast vo všetkých sektoroch. V minulom desaťročí vznikli státisíce domácich firiem, od malých a stredných podnikov (SME) až po veľké korporácie. Čína sa tak stala jedným z najviac konkurencieschopných prostredí vo svete.

 

Jednou z hlavných hnacích síl ekonomiky bol doteraz rast a pokračujúca expanzia obrovskej spotrebiteľskej základne v rámci strednej triedy. Tvorba bohatstva a rast čistého príjmu a spotreby poháňa aj maloobchod a iné sektory. Na druhej strane to podporuje rozvoj ekonomiky s náročnými spotrebiteľmi a príležitosťami nielen pre domáce záujmy, ale aj pre celosvetové firmy.. Stredná trieda je tak pripravená na značný nárast. Podľa predpovedí z OSN  bude o dvadsať rokov stredná trieda v Číne štyrikrát väčšia ako stredná trieda v USA a do roku 2030 dosiahne hranicu 1,4 mld. spotrebiteľov.

 

SEKTOROVÉ ZLOŽENIE

 

PRÍŤAŽLIVOSŤ LOKÁLNEHO  TRHU

Čínsky dopyt po surovinách, ktorý poháňal jej rýchly rast, je jasne preukázateľný. Čínske spoločnosti veľmi veľa investovali a vytvorili si silné ekonomické väzby s regiónmi vo svete, ktoré sú bohaté na zdroje, ako napríklad Afrika, Latinská Amerika a Rusko. Čínsky trh sa tiež stal jedným z najatraktívnejších trhov pre popredné spoločnosti  z rozvinutého sveta. Od zavedenia ekonomických reforiem otvorila Čína svoju ekonomiku zahraničným spoločnostiam a v súčasnosti je kľúčovým trhom pre mnohé veľké medzinárodné spoločnosti. Ekonomická transformácia v Číne tiež zahŕňala založenie akciových trhov, ktoré dokázali byť nielen ďalšou kľúčovou hnacou silou ekonomiky, ale tiež sa rýchlo stali najdôležitejším zdrojom financií pre domáce stredne veľké podniky (SME). Spoločnosti rôznych veľkostí a  sektorov kótujú svoje akcie na burzách v Šen-čene a Šanghaji.

 

VÝHĽAD

Čínska ekonomika čelí istej forme prechodného obdobia vzhľadom na jednociferné miery rastu, ktoré sa v poslednom období stávajú normou a rovnako aj snahami vlády uskutočniť štrukturálne reform. Zároveň existujú obavy z nadprodukcie, rastúcich mzdových nákladov a stupňovavania finančných rizík, pričom niektorí pozorovatelia sa obávajú nízkej stimulácie rastu súkromného sektora, ktorá môže spomaliť tak veľmi potrebné inovácie, spotrebu a stabilitu pracovných miest. Avšak vláda sa jasne vyjadrila, že uskutoční všetky možné kroky aby zabezpečila zdravý ekonomický rast a zaviazala sa v pokračovať v uskutočňovaní ekonomických reforiem. Medzitým sa predpokladá, čínska ekonomika bude ešte dĺhú dobu dosahovať podstatne rýchlejšie tempo rastu ako zvyšok sveta.  Fond je dobre pripravený bez ohľadu na to, ako sa darí čínskej ekonomike v krátkodobom a strednodobom horizonte. Investície fondu sa vyberajú pomocou systematického investičného procesu, kde sa manažér portfólia zameriava na vyčlenenie najvhodnejších investičných štýlov pre daný trh, čím zaisťuje portfólio pred stratou.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Cogent Asset Management Ltd. Zakladatelia spoločnosti Cogent Asset Management Ltd v minulosti spravovali viaceré druhy investičných fondov v rámci rôznych kategórií, ktoré získali mnohé prestížne ocenenia. Investičný tím spoločnosti vytvoril výnimočnú stratégiu pre správu akcií prostredníctvom procesov a systematickému prístupu k investovaniu, ktoré dôkladne implementuje systém výberu akcií založenom na kvantitatívne merateľných fundamentoch a kritériách. Ku koncu júla 2014 mala spoločnosť pod správou celkovo 40 miliónov dolárov.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.