12.09.2014

Region Azji Południowo-Wschodniej charakteryzuje rosnąca grupa młodej siły roboczej, szybko powiększająca się oraz napędzającą krajowy popyt klasa średnia oraz rynki przynoszące wyniki lepsze od innych. Z tych powodów warto przyjrzeć się bliżej temu regionowi.  Fundusz  WIOF South-East Asia Performance Fund, inwestując w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami spółek działających na terenie ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej), oferuje inwestorom szansę wykorzystania możliwości rosnących gospodarek i rynków jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów na świecie.

 

POTWIERDZONE WYSOKIE WYNIKI

Dzięki stabilnym i wyjątkowo dobrym wynikom inwestycyjnym, fundusz otrzymał pięciogwiazdkowy rating Mornigstar. Wyniki z ostatnich trzech lat (stan na lipiec 2014 ) plasują go wśród 10%  najlepszych funduszy w kategorii akcji ASEAN.

 

Fundusz w dalszym ciągu powinien osiągać wysokie wyniki, ponieważ oparty jest na atrakcyjnych podstawach najbardziej dynamicznych gospodarek światowych, t.j.:

 

  • Liczba mieszkańców regionu wynosi 500 mln, a PKB ma wartość 2 bln USD.
  • Łączna wartość rynkowa szacowana jest na 1,9 bln USD.
  • Popyt wewnętrzny jest silny i wciąż rośnie. Napędza go rosnąca liczba młodej siły roboczej oraz zamożnej klasy średniej.
  • Szacuje się, iż na tle krajów rozwiniętych, regionalne gospodarki zanotują zdecydowanie wyższe przyrosty PKB.

 

WYNIKI (USD)

REFORMY I WSPARCIE

Szereg innych fundamentalnych zmian również wzmacnia dobry stan gospodarczy regionu, a co za tym idzie, zwiększa możliwości inwestycyjne. Niemal wszystkie rządy w regionie zapowiadają wsparcie dla rodzimych gospodarek, w skład których zalicza się zarówno instrumenty fiskalne, jak również obniżki podatków, podwyższenie płacy minimalnej, znaczące wydatki na infrastrukturę i odbudowę. Wszystkie te działania mają za zadanie zwiększenie wydatków inwestycyjnych i lokalnej konsumpcji. W tym samym czasie kontynuowana jest polityka zachęt dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W obliczu niewielkiego globalnego wzrostu, kraje ASEAN powinny w dalszym ciągu wprowadzać reformy mając na celu przyciągnięcie kolejnych inwestycji.

 

Potencjał całego regionu jest również przedmiotem szczególnej troski wszystkich krajów wchodzących w skład ASEAN.

 

  • Powiązania ekonomiczne pomiędzy członkami ASEAN w dalszym ciągu rozwijają się w imponującym tempie - w ciągu ostatnich dziesięciu lat handel wewnątrz-wspólnotowy rósł szybciej aniżeli globalny eksport ASEAN. Lokalne firmy w ramach dywersyfikacji podejmują regularne inwestycje poza granicami własnych krajów.
  • Wszystkie kraje ASEAN zadeklarowały chęć stworzenia Unii Wolnego Handlu ASEAN, wspólnej bazy produkcyjnej i inwestycyjnej. Wspólnota Ekonomiczna ASEAN (AEC) powinna umożliwić większą konkurencyjność całego regionu ułatwiając jednocześnie liberalizację i akomodację inwestycji w regionie.
  • Poszczególne rynki czerpią zyski z rosnącej korelacji wszystkich giełd w ASEAN. Region zaczyna być postrzegany jako jeden kierunek inwestycyjny, uwydatniając jednocześnie szanse inwestycyjne w poszczególnych krajach, które w innym wypadku mogłyby być pominięte.

 

CHIŃSKA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

Cały region czerpie korzyści ze wzrostu w innych częściach Azji, a w szczególności z przyśpieszającego handlu z Chinami, które zostaną największą gospodarką na świecie w najbliższych 20 latach i jednocześnie najważniejszym partnerem handlowym w regionie. Połączenia pomiędzy krajami ASEAN a Chinami w ostatnich dziesięciu latach zostały bezsprzecznie zintensyfikowane - w 2013r. już 12% eksportu z ASEAN skierowane było do Chin- dziesięć lat temu było to zaledwie 7%. W tym samym okresie wzrósł również eksport do Chin, jako procent lokalnego PKB wszystkich krajów ASEAN, a szereg firm zwiększyło ekspozycję na chiński rynek . W tym samym okresie również i Chiny przeznaczyły znaczące sumy na inwestycje w regionie ASEAN, z roku na roku zwiększając zaangażowanie o dziesiątki procent. Dzięki tym inwestycjom powstało szereg elektrowni, projektów deweloperskich, transportowych i górniczych kreując nowe miejsca pracy i stymulując konkurencyjność.

 

PREKRÓJ GEOGRAFICZNY

 

PERSPEKTYWY

Perspektywy dla całego regionu na koniec roku są pozytywne. Lokalne rynki wygenerowały bardzo dobre wyniki w ostatnich miesiącach i te pozytywne tendencje powinny się utrzymać ze względu na kolejne oznaki stabilności politycznej. Polityka monetarna największych gospodarek w drugim półroczu 2014r. powinna sprzyjać krajom ASEAN. Niepewności mające miejsce w poszczególnych krajach w ubiegłym półroczu zdają się już być rozstrzygnięte. Polityczny impas w Tajlandii na początku roku zaowocował m.in. spowolnieniem konsumpcji i inwestycji oraz obniżeniem prognoz wzrostu PKB. Jednakże od czasu zamachu stanu, wojsko zmieniło priorytety na restrukturyzację sektora energii i zmniejszenie korupcji poprzez szereg reform w spółkach publicznych. Po wyborach w Indonezji inwestorzy mogą spodziewać się zwiększenia wydatków na infrastrukturę i przyśpieszenia prac nad reformami rynku energetycznego. W średnim i długim okresie dzięki znaczącemu wzrostowi całej gospodarki i klasy średniej, region ASEAN pozostaje wielce obiecującym kierunkiem inwestycji.

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest nagradzany azjatycki specjalista inwestycyjny CIMB-Principal Asset Management, będący częścią grupy CIMB Group, czwartej co wielkości grupy bankowej w Południowo-Wschodniej Azji. Grupa zatrudnia w całym regionie ponad 50 specjalistów z zakresu zarządzania inwestycjami, wykorzystując ich lokalną wiedzę i potencjał, by zapewnić klientom najlepszą jakość usług.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.